Jdi na obsah Jdi na menu
 


KOMENTÁŘE/ODPOVĚDI K SOUČASNÉMU DĚNÍ

               Google Translator EN                 Google Translator RU                                           

                                         Můj profil na fb

Zde bych chtěl reagovat na některé aktuální děje, které se nějakým způsobem vztahují k obsahu těchto stránek. Krátké psané příspěvky a nově občas i ve formě videa budou řazeny od novějšího ke staršímu směrem dolů.

                                                -------------------------------------------------------------------

 

Chtěl bych tu napsat pár povzbuzujících slov...

Vždy, když na svět přicházela velká zkaženost, tíseň a masivní zlé zprávy, utíkala alespoň malá část (někdy zcela počtem zanedbatelná) lidí této planety k Bohu Otci Stvořiteli. Tak tomu bylo například za Noeho, který nehleděl na názory a posměch lidí kolem, vytrvalou vírou uposlechl Hospodina a zachránil sebe i svou rodinu. Věřím ale důvodně, že někteří z těch lidí, co se mu posmívali pro stavbu obřího korábu a tedy i jeho víru, později ve vlnách celosvětové Potopy činili pokání a stihli tak zachránit svoji duši. Dostalo se jim za to Boží milosti skrze osobní zvěstování evangelia přímo od Pána JK a nám tady na Zemi o tom byl zanechán záznam o Božím milosrdenství pro naše povzbuzení. Stejně tak máme zapsáno to, jak se stejné milosti dostalo například Lotovi a jeho rodině v Sodomě, která byla zcela proměněna v popel a my máme dodnes možnost toto místo navštívit a přesvědčit se - třeba i jen prostřednictvím videa. Biblická Potopa, zkáza Sodomy a dalších čtyř měst je zcela reálná historická událost. Stejně tak mnoho dalšího biblického informačního materiálu (viz třeba biblickou archeologii), ze kterého vyčnívá pevná a věčná skála - Pán Ježíš Kristus. Pokud se o Něj a Jeho Slovo opřete - neuhne a svůj názor/informace/slova nezmění - tedy platí po všechen náš čas. Nezradí vás, nevysměje se vám, neponíží vás a nebude vám na bedra klást další zátěž... Vždy je připraven odpustit každý hřích, každou vinu, každou špatnost. Je připraven vás vyvést okamžitě z duchovní smrti a temnoty na světlo a nejen to. Dává nám stále velkou a důvodnou naději - například to, že závěrečném dějství trvání tohoto času je připraven přijít pro své věrné a ty, kteří toho budou hodni a odvést je do nebeských příbytků, aby tak unikli soužení (tzv. Velké soužení), jaké tu ještě nebylo a více nebude (viz Mat.24.21). Nemylme se, biblická Potopa a nebo třeba 2. světová válka je oproti tomu menším utrpením a zlem. 

Sám jsem byl z Boží milosti před desítkami let z takové osobní temnoty a zaslepenosti přímým vlivem DS vyveden, právě skrze lítost a pokání nad svým životem a tím co se v něm dělo. Dostalo se mi pak postupně kvalitní biblické duchovní stravy a trvalé vedení DS. Stále ovšem jsem v některých věcech blízko pochybení a stále jsem závislý na Boží milosti a vedení v spletitosti vztahů a okolního dění. Mám však trvalou jistotu, že mne Pán/JK neopustí a že mi dává mj. informace, směr i jistoty v dnešní době...

 

 

 

                                    -------------------------------------------------------------------

 

Jak jsem zmiňoval nedávno, pro mnohé je stále těžší se zorientovat v současném dění a díky masivně se šířícím (dez)informacím mnozí podléhají postupně vrcholícímu falešnému ("matrixovému") vidění světa a mnohého z toho, co se v něm děje. Na těchto stránkách je pak mojí snahou popsat toto, alespoň nepatrnou částkou, z pohledu vědy/vědců a jejich výzkumů. K tomu slouží např. i mnohé (OBLÍBENÉ) odkazy vpravo na liště. Zde naleznete tipy na často celoživotní práce velmi vzdělaných a chytrých lidí z různých vědních oborů, kteří své poznání postavili na základech a axiomatických tvrzeních Božího Slova a nikoliv na lidských představách a tužbách. A jsou to zajímavé výzkumy v opravdu pestré škále - například od biblické archeologie až po nejnovější genetické poznatky. Oproti tomu je, již po dobu cca 5 - 10 lidských generací, stále dokonaleji šířena nepravdivá představa o našem původu a účelu tady na Zemi. Od původního knihtisku jsme došli až k nejmodernějším technologiím jak ovlivňovat myšlení, ducha, duši a tedy život jednotlivého člověka. A to nejen na poli vědeckého myšlení a zkoumání světa, ale i v duchovní oblasti a potažmo i v oblasti lidských práv a svobod. Z informací Božího Slova mj. víme, co bude následovat a jak to vše s lidstvem dopadne. Z toho zdroje také víme jak tomuto finálnímu dějství, vrcholícímu v období sedmiletého Velkého soužení, uniknout a co proto máme učinit. Ze stejného zdroje také víme, že bez prosté a plné důvěry v biblické informace, nemáme na žádném postu v těchto posledních časech šanci. Nemáme šanci obstát v tom obrovském informačním a duchovním tlaku tak, abychom se nedopustili zásadních chyb, které ovlivní život náš a našeho okolí. A je jedno, zda zastáváme pozici vědce, kazatele Božího Slova atd. Ku zásadní pomoci v tom, abychom vůbec mohli obstát, máme stále daného DS, který nás vede a mj. pomáhá ke stálé vnitřní kontrole a případnému pokání ze svých vin. Pokud však namísto pomoci a vedení DS upřednostníme cokoliv jiného, můžeme čekat postupně narůstající odchylku od cesty, která je správná a pravdivá. Jak v tom vědeckém  poznávání, tak v i v duchovním vývoji. Tak obzvláště to platí pro ty, kteří mají a nebo usilují o prorocké výklady Písem a i pomocí tzv. médií je předávají dál, aniž často vědí komu. Chybnými výklady pak ještě prohlubují současnou zmatenou dobu. Uvedu dva příklady:

 - někteří bratři/sestry (u nás i po světě) v březnu 2022 prorokovali rychlý konec vypuklého konfliktu na Ukrajině (do 1 - 2 měsíců) a následné probuzení, které se bude z této země šířit do světa

 - jiní bratři/sestry (u nás i po světě) v březnu 2022 prorokovali, že do několika měsíců se ruská armáda stočí z Ukrajiny na jih a zaútočí na Izrael. V důsledku toho bývá Rusko označováno jako Magog a Gog - např. na základě slov proroka Ezechiele...

Ani jedno z těchto proroctví se zcela evidentně nenaplnilo a pokání z těchto mylných informací, vydávaných vehementně za poselství Boží, činil jen malý zlomek těchto. Ptám se, jak je možné, dotyční bratři/sestry, nečinit z takovýchto zásadních činů pokání a chrlit další a další výklady? Neuvědomujete si důsledek takovýchto nevyznaných pochybení pro své okolí a samozřejmě i pro vás? Co vám brání, aby jste veřejně - tedy stejným způsobem činili pokání?

Na druhou stranu - tyto vážná selhání některých, by nás rozhodně neměla vést k popírání přímých slov Pána JK a nebo obsahu jiných prorockých pasáží SZ i NZ k tomuto tematu. To, že se Pán JK vrátí pro své vyvolené/nevěstu (aby nás odvedl do nebeských příbytků), by bylo přímým popřením Jeho jasně daných (včetně překladů) slov. V Božím Slově, na tomto webu a samozřejmě i jinde o tomto můžete najít mnohé další.

Mimochodem, víte ve které zemi a nebo ve kterých zemích jsou v současné době obyvatelé Magogu? Nemylte se, opravdu tam žijí a i právě teď... 

 

 

                                                -------------------------------------------------------------------

 

 

Stojí za to poslechnout až do konce...
28 + 7 + 19 + +14 = 68 ... 1. světová válka
1 + 9 + 19 + 39 = 68... 2. světová válka
24 + 2 + 20 + 22 = 68... 3. světová válka???
Toto nemůže být náhoda, tohle někdo plánuje cíleně a promyšleně. Kéž z toho můžeme přijmout zásadní duchovní nasměrování, hledání v Božím Slově a modlitbách, rozhodnutí a nebo nám v Kristu Ježíši Pánu případně povzbuzení pro očekávaný příchod Pána JK pro svou nevěstu...

 

 

 

                                               --------------------------------------------------------------------

 

Jak jsem psal v předešlém příspěvku, biblická proroctví ohledně konce času milosti, tj. časový úsek od ukřižování Pána JK (seslání DS) po vytržení a Velké soužení, se plní před našima očima. Rozklad společnosti, koncentrace bohatství a moci v globálním měřítku, veřejně prezentované zvrácenosti a zkaženost, vliv technologií a masmédií na myšlení lidí atd. postupuje rychlým tempem. Názorové rozdělování v rámci křesťanské obce a jednotlivých denominací citelně postupuje. Je stále těžší nacházet čisté a biblické pohledy na současné dění a čím více jdete do detailu, tím více se názory i mezi "kristovci" tříští. Je to logické a to obzvláště v těžkých prorockých pasážích Božího Slova, jako jsou starozákonní proroci (např. Ezechiel, Daniel, Zachariáš) a nebo knihy Zjevení Janova. Přesto by ti, kteří druhým veřejně předkládají své pokusy o prorocký výklad a zároveň tvrdí, že to takto přijali od DS/Pána JK, měli činit veřejné pokání, pokud se jimi předkládaná proroctví nenaplní. Tímto očistí sebe, ale také pomohou sobě i druhým ze scestí. Uvedu příklad:

 - v březnu t.r. se, v souvislosti s ruským vojenským vpádem na Ukrajinu, objevili tací vykladači, kteří tvrdili, že do několika měsíců se Rusko otočí z Ukrajiny na jih a napadne Izrael. Tím se tak prý naplní proroctví z Ezechiela 38. a 39. kap. Dokonce byl uváděn i důvod  - možná dodávka ropy a plynu z nově nalezených ložisek v Izraeli do Evropy, čímž by tak prý Rusko přišlo o své velké zisky z prodeje těchto komodit. Dnes po více než pěti měsících je zřejmé, že Rusko nejenže Izrael nenapadlo, ale dokonce zvýšilo své zisky a ještě si zajistilo obravská nová odbytiště pro své suroviny (např. Indii). Nemá tedy tento důvod Izrael napadnout, ba naopak (jako světová velmoc) nabízí zajisté svou logistickou a technologickou pomoc při zajišťování zprovoznění těžby a následnou distribuci do světa, byť samozřejmě nikoliv zadarmo. Ale to už je o něčem jiném...

Z uvedeného je jasně patrné, že vše je jinak než tito vykladači před cca 5 měsíci tvrdili. Uplynulo již těch několik měsíců a jejich veřejná omluva spojená s pokáním nepřišla. Naopak přišla jiná další tvrzení a prý také pod vedením DS. No takto rozhodně ne!!! Takto DS nejedná, takto jedná duch tohoto světa, který tímto způsobem postupně prosadil např. evoluční učení o samovolném vzniku a vývoji. To posléze i mezi křesťanskou obec. Jednu nepřesnost a lež tak hned zaplácnout druhou a další. Naopak, když promluví Bůh, tak se tak i stane.Ti, kteří se dopouští podobného výše uvedeného jednání, vystavují do nebezpečí nejen sebe, ale také ty, kteří jim důvěřují a sami nehledají v Písmech pravdu.

Ještě se vrátím k Ezechielovi a výkladům 38. a 39. kap. V obou kapitolách je uvedeno odkud Bůh přivede Goga ze země Magog. Překlady dobře vystihují přesný popis "z nejzazšího severu". Jako nejzazší sever chápu celkem logicky místa v blízkosti severního pólu. A v blízkosti severního pólu jsou ostrovy - např. ostrov Nová země, Grónsko a nebo Špicberky či ostrovy severní Kanady. Dle mého názoru k přesné lokalizaci je třeba použít dobovou mapu a nikoliv tu v současnosti používanou. Rázem pak třeba RF (Moskva a prý Tobolsk =Túbal) není na sever (už vůbec ne ten nejzazší), ale na severovýchod až východ. Mám pro toto uvedené nějakou oporu v Písmech? Myslím, že ano a uvedu jedno právě z Ezechiela 39. kap. :

Zde se ústy proroka Božího Ezechiela dovídáme kterak se Bůh vypořádá s útokem Goga - jeho armády a armády dalších národů, které přijdou s ním. Nejenže je smete z území Izraele, ale bude také jednat s dalšími obyvateli země Magog a lidmi z ostrovů.

Myslím, že v historii byli tomuto popisu nejblíže Vikingové, kteří od nástupu tzv. Malé doby ledové postupně odcházeli z kdysi zeleného Grónska, severní Skandinávie atd. do jižních směrů a to dokonce až do blízkosti dnešního Izraele. Jak píši jinde - uváděné proroctví z Ezechiela odpovídá lépe době po Tisíciletém království, na jehož počátku Pán JK obnoví satanem a lidmi zničenou Zemi. Ta bude během tisíce let pokoje a míru znovu hustě obydlena po všech místech. Lidé budou opět žít v náležitém vztahu mj. s přírodou a pokud budou mít v závěru (po krátkém propuštění satana) zbraně, budou to ty popsané mj. Ezechielem. Tedy:

Nikoliv tedy současné rakety, útočné drony, bomby, tanky, kulomety...

 

 

                                               --------------------------------------------------------------------

 

 

Co nám v dnešní době může být pomocí, směrováním a vodítkem při výkladech biblických proroctví v kontextu současného dění? Je to několik těch podstatných faktorů, kdy krom "čistého srdce a ducha", důvěrného vztahu k biblickým informacím a dalšího, tady zmíním jeden další. Tím je náš vztah k dnešnímu Izraeli a jeho obyvatelům, kdy tento by měl být vyvážený na základu Božího Slova a vedení DS.

V současnosti vnímám dva krajní postoje velkého množství křesťanských kazatelů a vedoucích:

 - Bůh v konání s izraelským národem skončil/zavrhnul jej (mimo obrácené jednotlivce) od doby ukřižování Pána JK

 - Bůh přivede ke spáse celý izraelský národ až křesťané vybudují Boží království na Zemi a přijde Pán JK převzít vládu nad světem

Oba postoje jsou dle mne špatné a to proto, že jsou ve viditelném rozporu s Božími informacemi. Že Bůh s Izraelem dosud neskončil popisuje např. mesiánský žid a farizei - apoštol Pavel z Tarsu. V celé Římanům 11.kap. mj. sděluje - vybírám první verše:

 • 1Chci tím říci, že Bůh zavrhl svůj lid? Naprosto ne! Vždyť i já jsem Izraelec, z potomstva Abrahamova, z pokolení Benjamínova.
 • 2Bůh nezavrhl svůj lid, který si předem vyhlédl. Nevíte z Písma, jak si Eliáš Bohu naříká na Izrael?
 •  

A že Bůh nepřivede ke spáse každého Izraelitu, vyplývá z mnoha Písem (např. vyjádření proroků) a i samotných vyjádření Pána JK. Někteří křesťané jakoby nejsou schopni vidět a vnímat plnou realitu současného Izraele a jeho odpadlictví od Boha "Já jsem". Myslíte tudíž, že současní farizeové a zákoníci mají jiný postoj vůči Pánu JK? Nemám na mysli jednotlivce, ale hlavní duchovní směr. Co myslíte - jaký je status mesiánských židů v Izraeli a jak židovští náboženští představitelé pohlíží i po 2 000-i letech na současné učedníky JK? Víte, že v zemi s více než 9 miliony obyvatel jsou pouhá 2%  (150 tis.) lidí hlásících se ke křesť. náboženství? Myslíte, že počet křesťanů v této zemi roste - jak nás přesvědčují někteří kazatelé? A kolik z těchto lidiček je opravdu znovuzrozených tak, jak o tom Pán mluvil s židem Nikodémem? O tom, co se v této zemi duchovně děje svědčí také mj. největší pochod Pride v Asii a jeden z největších vůbec. Pokud se tedy necháme zaslepit krajním a nesprávným postojem, budeme tyto věci omlouvat a nebo je vůbec ani nezaregistrujeme. Ba, někteří křesťané tyto mnou uváděná fakta napadnou a budou prohlašovat za bludné.

Jak chcete správně vykládat Ezechielova a nebo Zachariášova proroctví, když nemáte vyvážený biblický postoj k Bohem vyvolenému národu? Ano, Izrael bojuje od vzniku svého státu o přežití, neustále odráží útoky nepřátel, sám aktivně podniká diplomatické i vojenské akce, které jsou v jeho obranném zájmu. Krátká historie jeho novodobé existence ukazuje naplnění proroctví a to, že i přes složitou geografickou polohu a tvar území stále existuje, svědčí o nadpřirozené ochraně. Nelze ale nevidět obrovské pohanské odpadlictví přímo v jeho středu. Nelze ale také nevidět obrovskou zatvrzelost a neochotu vyznat Pánem JK prorokované:

"Neboť vám pravím, že mě neuzříte od nynějška až do chvíle, kdy řeknete: ‚Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově."

Současní izraelští obyvatelé jsou (až na malé vyjímky) daleko od pokání a přijmutí Pána JK jako jediného Mesiáše. Co tedy způsobí tu změnu, o které se zmiňují proroci?

Je dobře vidět, že současná židovská politická a náboženská reprezentace je tomu stále stejně vzdálena jako za prvních učedníků JK. To často i vlivem nesprávného (nebiblického) konání některých tzv. křesťanů v minulosti a i současnosti. Takto je nutno pohlížet na současný Izrael a jeho konání, tedy stále odmítající svého Spasitele a zároveň jako ty, kterými se bude Bůh v závěru lidských dějin opět zabývat. Jak tomu bude činit máme zachyceno např. v Zachariášovi 14.kap. Zde se hned v úvodu kapitoly můžeme dočíst co bude předcházet druhému návratu Pána JK na Olivetskou horu. Jeruzalém bude v den Hospodinův dobyt armádami národů světa a tyto budou plenit, rabovat, znásilňovat...

V onen den stanou nohy Pána na Olivetské hoře, která se rozpůlí. Polovina stávajících obyvatel Jeruzaléma bude utíkat tímto údolím na východ... Že to nebude bez mnohých lidských obětí, tak o tom svědčí i letmý pohled na mapu aktuálního osídlení tohoto 826 metrů vysokého kopce, kdy zejména východní a jihovýchodní svahy jsou docela hustě obydleny. Taková je pravdivá předpověď dění Bohem vyvoleného proroka Zachariáše a že se dosud nenaplnila je zřejmé. I mnohá další nenaplněná proroctví nejsou pro svět a i Izrael vůbec pěkná. Jen proto je ale nemůžeme opomíjet a zároveň pak tyto proroctví předkládat neúplná a tedy zavádějící. A spousta kazatelů a pastorů tomuto, pod vlivem humanistického smýšlení, takto činí. To následně přispívá k odklonu od správného přístupu a vztahu k současnému Izraeli, k nepřesnému pochopení jeho budoucí role v biblických proroctvích a také celosvětovému budoucímu dění dle Písem. Bez přijetí Božího Slova v plnosti nemůžeme ustát vliv současného světa a jeho smýšlení, při výkladu tak obtížných biblických pasáží jako je kniha Zjevení Jana, knihy SZ proroků...

 

 

                                              --------------------------------------------------------------------

 

Lež, podvod, klam, bezzákonost, nenávist, netolerance..., to jsou charakteristické rysy současného světa a nevyhýbá se to ani mnohým těm, kteří si říkají křesťané. Světa, ve kterém mezi sebou bojují dvě hlavní strany téže mince o maximálně možné ovládnutí světa a lidí. Jedna z těchto stran se nám představuje jako konzervativnější, tj. hájící tzv. tradiční hodnoty a to např. klasický svazek muže a ženy, nemodifikované potraviny, bez genetického "vylepšování" lidstva atd. Strana druhá (liberálnější) naopak prosazuje staronové myšlenky, z nichž některé bujely již v časech před biblickou Potopou (viz Genesis), v čase Sodomy a Gomory, nebo třeba také v časech před zničením Pompejí. To znamená například různé volné sexuální postoje, geneticky upravené potraviny, ale také třeba "vylepšování" lidského genomu. Lidé jsou tak (ne)vědomě manipulováni do některého z myšlenkových a duchovních postojů, to v souladu s jejich vnitřním nastavením a znalostmi. Tak se nám zejména v posledních desetiletích představují a vnucují různé tzv. celebrity, které zastávají ty, či ony názory. Pěkně je to vidět celým spektrem lidského pokolení. Mnozí politici, vědci, lékaři, tzv. umělci, finančníci atd. nám obyčejným lidem ukazují co je správné a kde je pravda. Ukazují nám to skrze tzv. média, která jsou často placena a ovlivňována lidmi, kteří jsou nazýváni mecenáši a filantropové. Svůj majetek ale často tito nashromáždili nepoctivě a v rozporu s tím, co sami hlásají. Budují tak své knížectví/impéria a pronikají do různých sfér, kdy se občas sdružují a nebo naopak mezi sebou bojují - dle toho jak je to právě mocensky výhodné a potřebné. To není samozřejmě v lidských dějinách nic nového, jen se zdokonalily technické prostředky k ovládání mas lidí a k formování jejich myšlení. Ten tlak se v posledních několika letech vystupňoval tak, že min. od času biblické Potopy, tomu celosvětově takto nebylo.

Když se ve velkém množství opakují stále stejné informace, bez možností řádného ověření jejich pravdivosti, máme tendence jim postupně uvěřit a brát je jako skutečné. Obzvláště tehdy, když nám je 5 - 7 generací tvrzeno, že biblické informace od Boha Stvořitele "Já jsem" jsou tzv. vědecky vyvrácené a nedá se je brát vážně. Právě tak stejným způsobem se v historii tyto tvrzení prosadili - i tehdy pomocí média (tisku), které bylo sponzorováno tehdejšími mecenáši. Tito lidé nám byli a jsou představováni jako ti, kteří velkou část svého majetku dali ve prospěch lidstva. Stejný model před více než 200 lety, stejný model i dnes. A tak za použití stejných metod, včetně účelně použitých částí Božího Slova, se vše opakuje a dostává Bohem předpovězený (skrze biblické proroky) formát a projev. Stačí přece ovládnout oba "póly" lidského myšlení, tedy vytvořit a určovat to, co známe pod pojmy liberalismu a konzervatismu.

Jako stoupenec učení Pána JK a celého Písma ale přece nebudu např. vystupování a chování Pána JK škatulkovat do těchto člověkem stvořených pojmů. Nebo myslíte, že ano? Když Pán např. propustil beztrestně ženu cizoložnici, byl to liberální postoj z dnešního pohledu? A nebo to bylo jinak? Že by projev milosrdenství po pokání dotyčné ženy? Že to byl i přesto liberální postoj vůči postojům farizeů? Pokud přijmeme ty lidské vymezovací mantinely, pak ano do jisté míry. Ale pokud se nenecháte do tohoto vymezení "vtlačit", uvidíte o to více, že to byl postoj milosrdenství, odpuštění a především postoj Boha/JK, který měl (na rozdíl od nás) přehled o životě této ženy a stavu jejího srdce/ducha.

Do jakých postojů a závěrů se pak, v důsledku podobných lidských vymezování a odlučování od nejdůležitější Boží rady „Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí“, můžeme kupříkladu dostat?

 - nábožensko-politických, kdy podporujeme tu, či onu politickou stranu jako tu správnou křesťanskou a nebo křesťanství blízkou. Ta je přitom i viditelně (svými projevy a skutky) od křesťanství na míle vzdálena. Víte třeba, že na Slovensku (květen 2022) je v čele vlády charismatický křesťan?

 - nábožensko-válečných, kdy velká část křesťanů podporovala a i nyní podporuje nějakým způsobem válečný konflikt v rámci některé z bojujících stran. Jak je toto konání vzdálené od postojů, konání a učení Pána JK a prvních učedníků!

 - tzv. vědeckých závěrů a vědeckého poznání. Přesněji ale do předem určeného vymezeného výběru. Dobře viditelným příkladem můhou být třeba tyto výzkumy a pozor není to nějaká fikce- "sranda", ale závěry i dlouhodobých týmových vědeckých prací:

a) určení stáří červených krvinek na 60 - 70 milionů let 1)

b) určení stáří stále pružné/funkční tkáně na 60 - 70 milionů let 2)

c) vědecké tvrzení o vzniku člověka křížením šimpanze a prasete 3)

Tyto vybrané závěry vědců mne vedou skutečně k přemýšlení o to většímu, obzvláště když mi zase jiný vědec tvrdí "s vážnou tváří", že smolnaté dřevo (gofer) z Noemovy archy se jen těžko mohlo uchovat do dnešní doby, aniž by se rozpadlo v prach a nebo zkamenělo. Ještě jednou, co mi mj. současná sekulární věda nabízí za fakta - tvrdé a kvalitní dřevo se jen obtížně může zachovat ve volné přírodě cca 4 500 let a například svalová tkáň, ve funkčním stavu cca 70 000 000 let, ano. Není to vlastně nepředstavitelně obrovská víra a ničím nedokázaná? Měkká tkáň se uchová více než 15 000 kráte déle než tvrdé/odolné dřevo a ještě je pružná?

No, pokud tomuto věříte více než svědectvím Božího Slova...

 

Mír a pokoj Pána Ježíše Krista celému světu a to zejména tam, kde nevinně trpí mnozí !

 

 

                                               --------------------------------------------------------------------

 

Vzhledem k dnešní názorové situaci mezi křesťany ohledně probíhající války ve východní Evropě, našich postojů apod., bych tu rád napsal pár slov o tom v jaké době působil Pán JK a jeho první učedníci/apoštolé v tehdejší oblasti (Judea) dnešního Izraele a jaké zastávali postoje vůči tomto. Ještě uvedu, že se nepovažuji za vyhraněného pacifistu, respektuji právo jednotlivce a nebo národa na sebeobranu, nejsem přítel politiky žádné světové a vojenské velmoci, respektuji samozřejmě i různé názory mezi křesťany v současnosti a nikoho se nesnažím aktivně přesvědčovat o svém pohledu na níže uvedené. Ale v době, kdy i zkušení bibličtí křesťané podléhají dlouhotrvající masivní mediální masáži a tím zároveň podstatným způsobem nerespektují informace Božího Slova, nechtějí vidět poučení z historie, nechají se ovládat lidskými úsudky, emocemi, přáními a představami, žehnají zbraním a vojákům na té či oné straně konfliktu, nekriticky se zastávají politiků a jejich činů z jedné a nebo druhé strany, přispívají tímto špatným jednáním ke globálnímu konfliktu atd., nemohu mlčet. Přijměte tedy (a nebo ne) nejdříve stručné nastínění doby, kdy se tvořila evangelia, kniha Skutků, dopisy apoštolů a kniha Zjevení.

Tehdejší Judea (cca dnešní Izrael) byla pod přímou římskou správou (prefekturou/provincií), ta sice přinášela i pozitiva (určité právní jistoty a ochranu, společenský řád apod.), na druhou stranu znamenala občasné výrazné necitlivé zásahy prefekta/prokurátora do náboženských svobod tehdejších Hebrejů (např. Pilát nechal v době Pána JK vystavět akvadukt z chrámového pokladu, prokurátor Florus po letech opět vyplenil chrámový poklad), neuvážené zvyšování již tak dost vysoké daně na udržení a zaplacení této správy + okrádání obyvatel příslušné provincie - viz římské přísloví o prefektovi/prokurátorovi „Chudý přišel do bohaté provincie, bohatý opustil chudou.“ I samotné soužití dlouhodobé římské okupační správy (úředníků - jejich rodin, vojáků atd.) nebylo, podobně jako dnes na okupovaných územích ve světě, bez konfliktů. To samozřejmě vyvolávalo i ozbrojený odpor části domácího židovského obyvatelstva, vzpomeňme například Barabáše - muže, který byl buřič, vražedník a lupič (Mat. 27:16–26; Marek 15:6–15Lukáš 23:18–25Jan 18:40) a pro kterého si určití židé vybrali svobodu namísto Pána JK. Vzpomeňme také například také na odpor a nenávist židů vůči těm, kteří tzv. kolaborovali s římským systémem jako třeba vyběrčí daní (celník) Matouš (Mat. 9.kap.), který vybrané peníze předával zástupcům římské moci a ještě z toho kradl a obohacoval se. Při dalším bedlivějším zkoumání můžeme být velmi překvapeni podobností s dnešní situací v mnohých částech světa a tak i v naší malé republice.

Pán JK sám velmi citlivě vnímal tyto nespravedlnosti a někdy až krutosti (ostatně na Něm se nejvyšší možnou mírou naplnila v podání římské okupační moci a také domácího vedení židovských představených) a velmi přísně káral ty, kteří z židovského národa měli podíl na dalším zatěžování prostého lidu (farizeové, zákoníci atd.). Celý život trpělivě ukazoval jakým způsobem máme tyto životní strasti a útrapy řešit každý z nás, mluvil o tom slovy a dokazoval skutky. Toto tak činil (těsně před Ním) krátký čas i Jan Křtitel, aby rychle zjednal nápravu za velkou část židovských náboženských představitelů, kteří zcela selhali a prostému lidu způsobovali další újmy na jejich pozemské cestě i v duchovním životě při poznávání Boha Otce Stvořitele a Jeho vůle. Sám Pán JK to činil tak dokonale a tak dalece, že vydal sebe nejen za trpící židovský národ. Neproklínal a nespílal římským okupantům - ba víme, že když nižší římský okupační důstojník prokázal svou víru, Pán JK pronesl „Amen, pravím vám, tak velikou víru jsem v Izraeli nenalezl u nikoho" a následně uzdravil jeho sluhu. Dále nenabádal svůj národ k ozbrojenému odporu, nenabádal nikoho k výrobě a k dodávkám zbraní, nepodporoval jakýmkoliv způsobem nějakou židovskou nábožensko-politickou frakci apod., nýbrž položil i za ně všechny svůj svatý život. A představte si, že ani nespílal Pilátovi, když jej tento soudil pod silným tlakem a vyhrožováním ze strany židovských představených a to Pán JK při tomto procesu také mj. věděl, že Pilát roky krade z chrámového pokladu židů, který patřil Bohu a byl pro židy posvátným.

Stejně tak se i Jeho učedníci po seslání DS, v dobách velkého útlaku a pronásledování židů římskou okupační samosprávou1) nechovali jako vedoucí prvního židovského povstání, ale sami sebe dávali v oběť pro svědectví o JK. Jak velký to rozdíl například mezi opravdovými učedníky Pána JK a

a) ozbrojeným bojem např. zelótů, tedy těch, kteří fyzicky bojovali proti římským okupantům a přinášeli tak vlastnímu národu další utrpení, zkázu a smrt, když nakonec bojovali i proti svým, což završili zavražděním vlastního velekněze Ananiáše

b) farizei, kteří se snažili přenést náboženské ideály do politické praxe a sloučit tak neslučitelné

c) saducei, kteří spíše než na opravdou bohoslužbu dbali na své politické a mocenské zájmy

Jako protiklad tomuto - ovoce práce učedníků přinášelo i v této těžké době naději, pokoj, život věčný a mocenskými zájmy/politikou se nikterak nezabývali. To jim přinášelo mj. čistý a přímý vztah s DS, nemuseli tak řešit různá dilemata a svody. Tak je tomu dodnes, kdy na nás mnohé číhá pocit osobní vyvolenosti a falešné jistoty - uvedu příklad - víte kolikrát jsem v poslední době slyšel a nebo četl jako vrchol předkládaného argumentačního materiálu větu "Já jsem přijal..."? Často věrní Boží služebníci, které Pán/DS používal ve službě evangelizační a nebo dokonce v těžké službě výkladu proroctví/eschatologii, neustojí velký tlak a přestanou rozeznávat. Přestanou rozeznávat to, co mají opravdu zjeveno z Písma od DS a to, co je odjinud. Pustí se do docela odvážných tvrzení a přitom ignorují plný biblický záznam k danému tematu a dostávají se do viditelných roporů. Uvedu současný příklad:

někteří kazatelé se v současnosti (zejména v souvislosti s rusko-ukrajinskou válkou) uchylují k výkladu, že biblický Gog a Magog je Rusko a velmi brzy (v rámci týdnů či měsíců) napadne Izrael. Zmiňují nejčastěji 38. a 39. kapitolu knihy Ezechiel. Názvy "velkokníže Mešeku a Túbalu"(Moskva a Tobolsk?) a "přitáhneš z dalekého severu" jednoduše spojují se současným Ruskem a jeho současným vládcem Putinem. Vše může vypadat docela věrohodně, ovšem pokud opravdu vezmete knihu Ezechiel a začnete ji studovat, uvidíte určité rozpory a není jich málo. Pravděpodobně i proto se někteří naši předkové ve víře přiklonili k výkladu, že zde uvedený popis, se vztahuje na dobu po tisíciletém království, aniž by pak měli zásadnější potřebu Goga, Magoga atd. dále identifikovat. Já pro stručnost uvedu zatím dva docela výrazné rozpory s použitím/aplikací uvedených kapitol Ezechiele na současnost, se kterými si, při porovnávání těchto tvrzení s Božím Slovem, nevím rady :

 A) verše 38. kap. nám mj. uvádí

 • 11Řekneš si : ‚Potáhnu do země neopevněných osad, půjdu na ty, kdo sídlí v klidu a bezpečí, na všechny obyvatele, kteří nemají hradby ani závory ani vrata.

Podobné vyjádření můžeme nalézt i v kapitolách předchozích a je tak jasně popsáno, že Izrael bude zakoušet bezpečí a pokoj tak velký, že nebude mít potřebu ochrany. To je v rozporu s celou dosavadní existencí novodobého Izraele (r.1948) a také se současnou situací, kdy teroristické útoky, ostřelování a nenávist ze strany nepřátel odporují danému textu. Stejně tak i následně obranná politika Izraele, stačí se jen trochu o toto tema zajímat, svědčí o aktivní ochraně této země v této oblasti

B) docela detailní popisky (např. v 38.kap.) např. zbraní vojsk národů pod vedením Goga vypovídají o zcela jiné úrovni boje než je ten dnešní. Tento popis je pak znovu potvrzován v kap. 39 při likvidaci zbroje, obraných (štít, pavéza) i útočných zbraní (oštěp a kopí, luk a šípy). Tato likvidace vojenského vybavení tehdejších nepřátel Izraele probíhá pálením po sedm let.

 • 9Obyvatelé izraelských měst vyjdou a zapálí zbroj, štít i pavézu, luk a šípy, oštěp a kopí, a spálí je . Budou z nich rozdělávat oheň po sedm let.
 • 10Nebudou nosit dříví z pole ani je rubat v lesích, protože budou rozdělávat oheň ze zbroje. Vezmou kořist těm, kdo ji vzali jim, a oloupí ty, kdo olupovali je, je výrok Panovníka Hospodina.“

 

Ptám se tedy  - opravdu vidíte jako správné řešení podporovat vojenskou rétoriku a jakkoliv podporovat válečný konflikt na té či druhé straně - z pohledu biblického křesťana? Toho, který má stát na informacích Božího Slova a na tom, jak to bylo (a vlastně doposud je) v době začátků "Těla Kristovců"? Opravdu si myslíte, že něco platilo dříve, ale dnes je tomu jinak? Komu budete věřit  - autoritě Božího Slova a nebo slovům člověka? Nemáme snad prověřovat slova kohokoliv včetně kterýchkoliv křesťanů na podkladu biblických informací? Myslíte, že když jste přesvědčeni o tom, že vás Bůh/JK v minulosti používal ve službě, nemusíte stále své uvažování a závěry podřizovat autoritě Božího Slova? Kam se vytratila pokora před jasně danými biblickými svědectvími, když upíráte a napadáte vyjádření hledajících sester a bratří v Pánu JK a tím jdete proti samotným příkazům JK? Proč si hrajete na SZ proroky a hřímáte ze svých (internetových) kazatelen politicko-náboženské projevy místo toho, aby jste byli tiší a pokorného ducha tak, aby jste skutečně mohli předávat čisté biblické poselství a nikoliv směsici Božího Slova a svých představ/tužeb? Jak reagoval Pán JK, když učedníci chtěli použít ničivou Boží moc podobně jako SZ proroci? Co vám říkají slova Pánova, když Jeho učedníci chtěli pomstít nehezké jednání lidí v jedné samařské (nežidovské a tedy z pohledu tehdejších židovských učedníků nečisté/méněcenné) vesnice?

 • „Nevíte, jakého jste ducha.
 • 56Syn člověka nepřišel lidi zahubit, ale zachránit.“

Myslíte, že naše postoje mají být jiné? Můžeme tvrdit, že jednáme pod vlivem DS a být v rozporu s jednáním a konáním JK/Božího Slova?

Víte kolik služebníků JK padlo, když se pokoušeli sloučit neslučitelné? Víte, že nejste zdaleka první kdo se takové chyby dopustil? Uvědomme si, že království tohoto světa patří dočasně satanovi a JK (ani Jeho učedníci) s ním o tyto království politicko-mocenský boj nevedli a to ani po seslání DS. Ano, máme každý dar osobního vítězství v duchovní oblasti - skrze hluboké pokání a přijmutí oběti Pána JK na Golgotě, ale nemáme vést (ani podporovat) mocenské boje v tomto fyzickém a dočasném světě. Takováto činnost je v přímém rozporu s jednáním JK a Jeho učedníků a vždy, když tomu tak křesťané činili, stálo to (dříve či později) mnoho utrpení a lidských životů... Navíc pojem křesťanství tak dostával zcela jiný význam a postavení než měl na počátku a pro lidi ze světa je to pouze jedno ze světových náboženství bojujících o moc a ovládání druhých.

Vždyť přece "...co Bůh vložil do bible platí po všechen náš čas." A nebo ne? Jak se pak chcete ubránit vlivu propagandy (politické, válečné, vědecké atd.) která je na nás, ve stupňující se intenzitě, chrlena již po několik generací prostřednictvím tzv. médií a masmédií? Jak chcete osvědčit trpělivost svatých a nedat průchod jinému duchu či falešné cestě?

 

1) zkuste si například zjistit jak se postupně těžce žilo mnohým židům jen v době pozemského života Pána JK a vládnutí římského císaře Caliguly (Gaius Caesar Augustus Germanicus) v letech 12 - 41 n.l.

 

Srbské přísloví:
,,Ve válce dají politici munici, bohatí jídlo a chudí svoje děti. Po válce politici uklidí munici, bohatí získají ještě více jídla a chudí jdou hledat hroby svých dětí."

 

 

                                               --------------------------------------------------------------------

 

 • 1Celá země byla jednotná v řeči i v činech.
 • 2Když táhli na východ, nalezli v zemi Šineáru pláň a usadili se tam.
 • 3Tu si řekli vespolek: „Nuže, nadělejme cihel a důkladně je vypalme.“ Cihly měli místo kamene a asfalt místo hlíny.
 • 4Nato řekli: „Nuže, vybudujme si město a věž, jejíž vrchol bude v nebi. Tak si učiníme jméno a nebudeme rozptýleni po celé zemi.“
 • 5I sestoupil Hospodin, aby zhlédl město i věž, které synové lidští budovali.
 • 6Hospodin totiž řekl: „Hle, jsou jeden lid a všichni mají jednu řeč. A toto je teprve začátek jejich díla. Pak nebudou chtít ustoupit od ničeho, co si usmyslí provést.
 • 7Nuže, sestoupíme a zmateme jim tam řeč, aby si navzájem nerozuměli.“
 • 8I rozehnal je Hospodin po celé zemi, takže upustili od budování města.
 • 9Proto se jeho jméno nazývá Bábel (to je Zmatek) , že tam Hospodin zmátl řeč veškeré země a lid rozehnal po celé zemi. Gen.11.kap.

 

Často nyní myslím na tato místa Božího Slova, když vidím tu celosvětovou snahu o opětovné sjednocení/propojení lidstva - náboženské, jazykové, ekonomické, energetické, zdravotní atd. To i přes různé právě probíhající lokální konflikty, nesoulady a sváry, které tu ale máme téměř od počátku lidstva. Bůh Otec - Stvořitel výše popsaným způsobem rozdělil potomky Noaha v zemi Šineár a zmatením jejich dosavadního dorozumívacího jazyka vytvořil biblické pronárody a sdělil nám i důvody tohoto. Nyní je velmi patrná opětovná snaha svět a jeho zdroje sjednotit pod jedno centrum, tedy pod přímou vládu knížete/boha/vládce tohoto světa1). Zajisté, jako tenkrát v zemi Šineár, jsou nám předkládány samé "skvělé výhody a vize" tohoto konání. Nemusíme ani budovat nějaké konkrétní místo a nebo obrovitou věž, díky novým technologiím už můžeme vše provést a spojit globálně i bez tohoto. Nemusíme dokonce už ani vést klasickou dobyvačnou pozemní válku - jako třeba Hitler v případě jeho tisícileté třetí říše. Jako u zmíněné samotné babylonské věže byla patrná pyramidální struktura a to velmi jistě jak na samotné fyzické stavbě, tak i v duchovní a mezilidské oblasti, kdy byl uveden důvod tohoto lidského konání člověkem - viz

"Tak si učiníme jméno a nebudeme rozptýleni po celé zemi.“

a důsledky tohoto konání Bohem Otcem Stvořitelem - viz

"Pak nebudou chtít ustoupit od ničeho, co si usmyslí provést."

Tak i v současné době je velká snaha vládce tohoto světa přivést lidstvo pod jednotné vedení a kontrolu ve všech oblastech a to jasně proti Boží vůli. Od té jednoty a kontroly duchovní až třeba po zdravotní ve fyzické/hmotné oblasti. Máte přehled kolik se událo v posledních cca 35-i letech např. v oblasti tzv. jednoty denominačních křesťanů  a nebo sjednocování všech světových náboženství ? Kolik učinil např. jen Karol Wojtyla (Jan Pavel II) sjednocujících kompromisních setkání s různými náboženskými skupinami celého světa  - např. ta v Asisi ? A to i přes jasná biblická poselství/informace, která vypovídají proti takovémuto konání - viz třeba Pavlovo

 • 15Jaký souzvuk Krista s Beliálem? Jaký podíl věřícího s nevěřícím?
 • 16Jaké spojení chrámu Božího s modlami? My jsme přece chrám Boha živého. Jak řekl Bůh: ‚Budu přebývat a procházet se mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem.‘
 • 17A proto ‚vyjděte z jejich středu a oddělte se‘, praví Hospodin a ‚ničeho nečistého se nedotýkejte, a já vás přijmu‘
 • 18a ‚budu vám Otcem a vy budete mými syny a dcerami, praví Hospodin zástupů ‘.

Nemylme se ! Stále platí výše uvedená reakce Boha Otce na naše pozemské snahy o sjednocení a promíchání národů. Vždyť i sám Bůh Otec toto své rozhodnutí respektoval a dodržoval, když seslal učeníkům JK svého DS a přítomní lidé v Jeruzalémě, kteří byli z různých národů2), rozuměli každý ve svém rodném (národním) jazyce. Nikoliv tedy, že by zázračně/nadpřirozeně přešli všichni na nějaký společný jazyk. Být jedno v Kristu Ježíši našem Pánu znamená přece něco jiného než nám znovu představuje a nabízí (stále častěji vnucuje) svět, lidé ze světa anebo ti, kteří povýšili lidské báchorky nad informace Božího Slova. Kdo jsme tedy my, že toto odmítáme a Bohu Otci se protivíme ? Chceš-li oponovat, že v Pánu JK máme přece jiné postavení, musím sdělit - ó nikoliv. Sám Pán JK ani jedno z těchto Božích ustanovení neporušil a ani nezrušil.

I tento výrok Boha Otce

"Pak nebudou chtít ustoupit od ničeho, co si usmyslí provést."

tak zůstává stále v platnosti a je dobře vidět jeho pravdivost i v dnešní době. Čím více jsou přijímány, podporovány a naplňovány určitými skupinami i jednotlivci jejich globální záměry s lidstvem, tím více mizí ze světa soucit s druhými lidmi, zájem o Boží informace a touha po skutečném pokání před Bohem/Pánem JK.

Ba ještě více, Bůh Otec nás ve své dobrotě varoval jak daleko tato touha po jednotě ve vzpouře proti Bohu dojde.

 • 11Vtom jsem viděl jinou šelmu, jak vyvstala ze země: měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak.
 • 12Z pověření té první šelmy vykonává veškerou její moc. Nutí zemi a její obyvatele, aby klekali před první šelmou, které se zahojila její smrtelná rána.
 • 13A činí veliká znamení, dokonce i oheň z nebe nechá před zraky lidí sestoupit na zem.
 • 14Bylo jí dáno dělat znamení ke cti první šelmy a svádět jimi obyvatele země; rozkazuje obyvatelům země, aby postavili sochu té šelmě, která byla smrtelně zraněna mečem, a přece zůstala naživu.
 • 15Je jí dáno, aby do sochy té šelmy vdechla život, takže ta socha mluvila a vydala rozkaz, že zemřou všichni, kdo před ní nepokleknou.
 • 16A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch,
 • 17aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména.

 

 

1)  např. Jan 12.31, Jan 14.30

2) 5V Jeruzalémě byli zbožní židé ze všech národů na světě,

 

                                               --------------------------------------------------------------------

 

Raduji se nad Božím milosrdenstvím a spravedlností, kdy Pán vezme na svou hostinu mnohé bídné a trpící tohoto světa. Ti pak předejdou a nebo dokonce obsadí místa těch, kterým byla původně určena a kteří upřednostní v určený čas cokoliv jiného.

 

OTÁZKA :

"Když jsou více než 2 miliardy křesťanů na Zemi, tak podle Ježíšových slov bude vzata při možném vytržení dohromady více než miliarda lidí ze všech církví? Kristus sám toto představuje v příběhu o deseti nevěstách, pět vzato a pět zanecháno. Je to v Matoušovi 25.kap. Takže je to celkem v pohodě..."

Jan

 

Moje odpověď :

Milý Jane, tak před takovýmto pohodářským uvažováním bych Tě chtěl varovat. Jednak se k takovémuto pohodářskému přístupu vyjadřují mnohá Písma, vybírám např. Luk.13-á kap. :

 • 23Kdosi mu řekl: „Pane, je opravdu málo těch, kteří budou spaseni?“ On jim odpověděl:
 • 24„Snažte se vejít úzkými dveřmi, neboť mnozí, pravím vám, se budou snažit vejít, ale nebudou schopni.

a jednak se k Tebou uvedeným veršům z Matoušova evangelia vztahují další, které je dále upřesňují a vymezují. Písmo musíme vždy zkoumat co nejvíce komplexně/celistvě, tj. zda se k nějakému popisovanému ději apod. nevztahují další biblické informace. Jen tak se můžeme co nejvíce vyvarovat té široké a pohodlné cesty, případně nevcházet vraty do zahynutí, ale úzkými dveřmi do věčného života.

Jako příklad a pro stručnost odpovědi uvedu dvě podobenství, která Pán JK dal učedníkům a dle mne souvisí s tímto tématem :

 • 1A Ježíš k nim znovu mluvil v podobenstvích:
 • 2„S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden král vystrojil svatbu svému synu.
 • 3Poslal služebníky, aby přivedli pozvané na svatbu, ale oni nechtěli jít.
 • 4Poslal znovu jiné služebníky se slovy: ‚Řekněte pozvaným: Hle, hostinu jsem uchystal, býčci a krmný dobytek je poražen, všechno je připraveno; pojďte na svatbu!‘
 • 5Ale oni nedbali a odešli, jeden na své pole, druhý za svým obchodem.
 • 6Ostatní chytili jeho služebníky, potupně je ztýrali a zabili je.
 • 7Tu se král rozhněval, poslal svá vojska, vrahy zahubil a jejich město vypálil.
 • 8Potom řekl svým služebníkům: ‚Svatba je připravena, ale pozvaní nebyli jí hodni;
 • 9jděte tedy na rozcestí, a koho najdete, pozvěte na svatbu.‘
 • 10Služebníci vyšli na cesty a shromáždili všechny, které nalezli, zlé i dobré; a svatební síň se naplnila stolovníky.
 • 11Když král vstoupil mezi stolovníky, spatřil tam člověka, který nebyl oblečen na svatbu.
 • 12Řekl mu: ‚Příteli, jak ses sem dostal, když nejsi oblečen na svatbu?‘ On se nezmohl ani na slovo.
 • 13Tu řekl král sloužícím: ‚Svažte mu ruce i nohy a uvrhněte ho ven do temnot; tam bude pláč a skřípění zubů.‘
 • 14Neboť mnozí jsou pozváni, ale málokdo bude vybrán.“  Mat.22.1-14

 

 • 16Ježíš mu řekl: „Jeden člověk chystal velikou večeři a pozval mnoho lidí.
 • 17Když měla hostina začít, poslal svého služebníka, aby řekl pozvaným: ‚Pojďte, vše už je připraveno.‘
 • 18A začali se jeden jako druhý vymlouvat. První mu řekl: ‚Koupil jsem pole a musím se na ně jít podívat. Prosím tě, přijmi mou omluvu.‘
 • 19Druhý řekl: ‚Koupil jsem pět párů volů a jdu je vyzkoušet. Prosím tě, přijmi mou omluvu!‘
 • 20Další řekl: ‚Oženil jsem se, a proto nemohu přijít.‘
 • 21Služebník se vrátil a oznámil to svému pánu. Tu se pán domu rozhněval a řekl svému služebníku: ‚Vyjdi rychle na náměstí a do ulic města a přiveď sem chudé, zmrzačené, slepé a chromé.‘
 • 22A služebník řekl: ‚Pane, stalo se, jak jsi rozkázal, a ještě je místo.‘
 • 23Pán řekl služebníku: ‚Vyjdi za lidmi na cesty a k ohradám a přinuť je, ať přijdou, aby se můj dům naplnil.
 • 24Neboť vám pravím: Nikdo z těch mužů, kteří byli pozváni, neokusí mé večeře.‘“ Luk.14.16-24

Dle mne tu Pán JK dává zřetelně najevo, že mnozí nepatrní tohoto světa předejdou ty původně pozvané a vyvolené ze všech křesťanských denominací. To právě pro jejich nezájem, kdy tito upřednostní něco jiného než okamžitý odchod s přicházejícím ženichem/JK na společnou svatební hostinu. Vždyť i v Tebou uváděném Písmu, kdy všech 10 nevěst vyšlo naproti ženichovi, jen 5 mělo sebou dostatek oleje do lampy a byly tak připraveny k okamžitému odchodu. Těch 5 dalších muselo upřednostnit něco jiného - tj. shánění potřebného oleje do hořící lampy, protože tak neučinily v čase předchozím s dostatečným předstihem a kdy přitom věděli, že ženich je již blízko.

Tedy shrnuto - jen ta část církve z celé planety, která bude aktivně očekávat brzký příchod Pána JK (a to je všech 10 nevěst, které vyšly naproti ženichovi) bude rozdělena na dvě části. Tu druhou patřičně nepřipravenou část nahradí v poslední chvíli času milosti mnoho těch nepatrných a bídných tohoto světa, kteří přijmou okamžitě takto nabízenou Boží milost skrze Pána JK - prostřednictvím svého vnitřního pokání. Budou tak hodni účasti toho, co Bůh Otec připravil pro svého Syna a Jeho nevěstu. Ta zanechaná část nevěsty JK bude mít ještě další možnost, ale bude to dle výpovědí Písem velmi těžké.

Rozhodně bych tedy já, už jen vzhledem ke stručně výše uvedenému, nespoléhal a nepohrával si s nějakými počty a svými lidskými dedukcemi v rozporu s výpověďmi Písem. Jediné co mohu nabídnout je očištované srdce/duch a upřimná touha po příchodu Pána JK v oblacích a našem společném odchodu z tohoto končícího světa. Ostatně tak, jak máme popsáno i v závěru bible - knihy Zjevení a nebo jak nám vydali svědectví naši předci ve víře.

 

 • 17A Duch i nevěsta praví: „Přijď!“ A kdokoli to slyší, ať řekne: „Přijď!“ Kdo žízní, ať přistoupí; kdo touží, ať zadarmo nabere vody života.
 • 18Já dosvědčuji každému, kdo slyší slova proroctví této knihy: Kdo k nim něco přidá, tomu přidá Bůh ran popsaných v této knize.
 • 19A jestliže kdo ubere ze slov knihy tohoto proroctví, tomu Bůh odejme podíl na stromu života a místo ve svatém městě, jak se o nich píše v této knize.
 • 20Ten, od něhož je to svědectví, praví: „Ano, přijdu brzo.“ Amen, přijď, Pane Ježíši!

 

 

 

                                               --------------------------------------------------------------------

 

Útočí na vás strach a obavy ze současného dění ?

Na mne ano a každý den musím tyto věci řešit ve své mysli a srdci. Někdy jen chviličku a některý den i déle. A tak každý den nějaký čas jsem před Pánem a v modlitbě koriguji co jsem jak ve svém životě učinil, jaké mám vztahy ke své rodině a dalším příbuzným, vztahy ke kolegům ze zaměstnání, přátelům a dalším lidem. To je mi pak odrazovým můstkem pro udržení co nejčistčího vztahu s Pánem JK. Snažím se abych nebyl nikomu překážkou v jeho cestě ke spáse skrze oběť na Golgotě a rád bych byl spíše pomocí, tedy pokud o to bude někdo stát. Přiznávám, že v posledních cca dvou letech vnímám stupňující se tlak ve společnosti, kdy se odehrává i v mém životě tolik negativních událostí, že se to blíží v součtu všem předchozím rokům mého života dohromady. Stále se opakovaně musím vypořádávat s důsledky zrady a podrazu jednoho ze svých kolegů, kterému jsem kdysi pomáhal se zapracováním a když se později (po svém několikaletém odchodu) chtěl opět vrátit na pracoviště, rád jsem jej uvítal zpět a nečinil mu překážky. Musím se vypořádávat s těžkými a nepochopitelnými útoky v rámci širšího příbuzenstva, kdy je snaha rozbít chod základního kamene Těla Kristova - rodiny. Člověk, kterého jsem považoval za přítele, mne takřka ze dne na den začne urážet a ponižovat... Když se těchto ptám proč tomu tak činí - odpovědi se mi nedostane a to je možná jedno z toho nejtěžšího. Nemáte možnost případnou svou chybu/nedostatek řešit a vše napravit. O to více pak hledáte odpovědi u Pána, aby jste dokázali vše dobře zvládnout, nepřenášet tyto špatné zkušenosti na druhé, odpustit...

Ale dost tomu, věřím, že máte dost podobných událostí ve svém životě také. Píši o tom proto, abych mohl navázat tím, že pod stupňujícím se tlakem světa jsme bez pevného a věrného vztahu k informacím Božího Slova - JK ztraceni a jen těžko můžeme jako bibličtí křesťané obstát. Když přijde podobná věc jako je nyní masivní mediální šíření strachu z pandemie a za jedinou správnou reakci jsou lidé nátlakově nuceni k očkování látkami, které jsou v experimentálním vývojovém stádiu, potřebujete se o něco opřít - najít duchovní a mentální sílu tomuto čelit. Když budete každodenně sledovat pouze mediální propagandu, tak se nelze divit, že to bude formovat vaše myšlení, hodnotovou orientaci, vaše osobní postoje a názory +- v souladu se sledovaným. Vždyť i oficiální definice (mas)média je mj. "Ve svých příjemcích čili recipientech (čtenářích, posluchačích a divácích) masmédia ovlivňují samotnou konstrukci sociální skutečnosti i jejich osobní představy o ní. Fakticky tedy mohou vytvářet další novou realitu." (zdroj wikipedie)

To tak dalece, že když vám budu předkládat důkazy o nesmyslnosti a nepravdivosti učení ET, nebudete tomu věřit. Naopak, když vám budu předkládat důkazy o biblických dějinách světa/člověka a výzkumech kvalifikovaných odborníků v tomto směru - nebudete tomu věřit. O co se pak chcete opřít, pokud budete vystaveni masivnímu a dlouhodobému tlaku za přijmutí látky, kterou už odmítají i mnozí ti, kteří ji původně pomáhali experimentálně vyvinout. Tady vám předložím v odkazech jako svědectví alespoň několik lidí z příslušné profese a jejich odborné názory :

ROZHOVOR s prof. RNDr. JAROSLAVEM TURÁNKEM, CSc., DSc.

 

Zastánce očkování a bývalý člen společností GAVI a The Bill & Melinda Gates Foundation Geert Vanden Bossche, DMV, Ph.D.

 

Dr. Robert Malone, vynálezce mRNA: Musíme zastavit očkovací kampaň

 

Imunoložka Zuzana Krátká, autorka mnoha odborných článků a přednášek týkajících se protilátek proti koronaviru

 

Zde chci vložit vsuvku - nejsem odpůrce dříve běžného očkování a to i přesto, že jsme měli v rodině nějaké bouřlivé reakce na původní klasická očkování (záškrt, tetan, černý kašel, obrna...).

 

Pokud dosud spoléháte a přebíráte stanovisko/postoj svého místního společenství křesťanů a to, že jsou vedeni DS i v otázce současné tzv. pandemie, dobře osobně zkoumejte, zda tyto jejich postoje vychází z informací přímého Božího Slova a nebo jsou transformovány - lépe česky přetvořeny nějakým jiným duchem. Pokud od Vás například vyžadují povinnost očkování jako podmínku účasti na společném setkání - bohoslužbě, je evidentně něco špatně. Toto není v souladu s Božím Slovem a ani stanoviskem mnoha a mnoha erudovaných odborníků. Nenechte se tedy vydírat a zkuste si pak prověřit jaké jsou jejich skutečné přímé postoje k otázce biblického Stvoření dle Genesis, postoje k celosvětové biblické Potopě a Noemově arše, postoje k zázračnému narození a vzkříšení mrtvého/umučeného těla Pána JK, postoje k mnohokráte prorokovanému vylití Božího hněvu na Zem a době Velkého Soužení, postoje k vytržení/odchodu svatých do nebeských příbytků, postoje ke společné svatební večeři Beránkově atd. To všechno Vám může být pomocí a vodítkem při dalším směřování. Nezapomínejte, že Tělo Kristovo/Pán JK je prostřednictvím DS všude tam, kde se sejdou dva nebo tři v Jeho jménu, nebojte se oddělit a vězte, že můžete kdekoliv svobodně Pána oslavovat, chválit, velebit a hledat své osobní vedení Vaší další duchovní cesty za Pánem. Můžete se také svobodně vzdělávat v poznávání Božího Slova, rozpoznávat dary DS mezi vámi a naplňovat mnoho dalších zaslíbení Boha/JK. Pán a Bůh není vázán jen určitými lidmi, místem a nebo nějakými podmínkami, které nevychází z přímých dat Jeho Slova potvrzených mocí DS.

 

                                             --------------------------------------------------------------------

 

Věrnost Božímu Slovu - to je to zásadní, co se v dnešní době opět mocně osvědčuje a rozděluje společnost - především křesťanskou obec. V této době, kdy díky moderním technolgiím se tak vystupňovaly možnosti ovlivňování veřejného mínění a zároveň možný vliv na každého jednotlivce, je kamenem úhelným (v našem přemýšlení, rozsuzování a přijímání závěrů) více než kdy jindy informační tok, který je skrytý ve verších Božího Slova. K tomu, abychom tento cenný zdroj dat mohli vůbec objevovat, chápat a používat, nám byl dán před cca 2 000-i let DS, který nás mj. uvádí do patřičných souvislostí a tedy nás provádí i v biblickém chápání dnešního dění. DS je součástí biblického Boha (Jsem který jsem) a také Pána JK, nemůže tedy logicky konat jinak než v souladu s oběma uvedenými. Stejně tak je potom logické, že každý člověk, který upřímně činí pokání a opravdově usiluje být pod vlivem DS, koná stále více v souladu s biblickým textem a to dříve či později. Sám Pán JK byl neuvěřitelně věrný tomu, co bylo psáno ve SZ záznamech a dbal, aby se přímo o Něm naplnilo každé SZ proroctví - viz např. závěrečné :

Jestliže se tedy považujeme za Jeho učedníky, je logické, že budeme usilovat být věrnými biblickým záznamům podobně jako On. A tady bych zdůraznil to ...aby se až do konce splnilo Písmo..., tedy pokud Pán JK pečlivě dbal (po mučení v ukrutných bolestech na kříži !!!) na naplnění tehdejších biblických záznamů (SZ), kdo jsme my, že pro nás i ta poměrně jasná prorocká Písma1) nepřijímáme a nevěříme v jejich naplnění ? Pokud tedy chceme rozsuzovat nějakou minulou či současnou závažnou událost (v našem osobním a nebo třeba celosvětovém kontextu), měli bychom uplatňovat (pod vedením DS) v maximálně možné míře znalost a informační plnost Písem k danému tematu. Když Pán JK jasně svou řečí a konáním potvrzoval informace z Mojžíšových knih, kdo jsme my, že se stydíme přijmout a přiznat se například k 6-i dennímu stvoření dle úvodní biblické knihy Genesis. Stejně tak k dalším fundamentálním biblickým veršům - včetně závěrečné prorocké knihy Zjevení Janovo.

K tomu, abychom se mohli maximálně spolehnout na vedení a pomoc DS, je nutné nebýt "obtěžkán" hříchem. Tímto hříchem může být i naše dosavadní nebiblická (ne zcela přesná a správná) představa o daném tematu, lenost/nechuť věnovat tomuto hledání patříčný čas a energii atd. Pokud tedy nechceme dát tomuto čas a energii (a těch i "ušlechtilých" výmluv může být spousta), je jedním z řešení, že "sáhneme" po názoru někoho jiného - často tzv. autority. Je pak otázkou, zda tento něčí názor dále osobně zkoumáme ve světle biblických Písem, v osobních rozhovorech s Pánem a usilování o vedení/chápání pod mocí DS. Nakolik pak nadřadíme názor tzv. (duchovní/církevní) autority nad osobní zkoumání, hledání a rozsuzování. Ještě větším problémem je pak, když takovýto světský model převezme někdo, kdo má v Těle JK nějaké postavení (vedoucí skupiny, kazatel, pastor...) a předává/používá jej dál - sice bez dalšího náležitého uvedení souvislostí, ale zato s negativním postojem/kritikou vůči názoru jinému.

 

                                            ----------------------------------------------------------------------

 

 
 
                                          ----------------------------------------------------------------------------
 
OTÁZKA :
"A co říkáš na stanovisko Alexandra Barkociho ohledně očkování proti Covid-19?"
Moje odpověď :
po shlédnutí níže uvedeného videa je má reakce taková, že je to v jisté míře ukázka neuceleného/nepřesného (bez patřičného celkového kontextu) výkladu Písem, použitá k obhajobě svého konkrétního postoje. Vybírám z videorozhovoru (článku) váženého bratra v Pánu JK Alexandra Barkociho : Jako důvod, proč by se křesťané neměli bát vakcín, připomněl pasáž, kde Ježíš říká, že ne to, co do těla vstupuje, poškvrňuje člověka, ale co vychází z jeho úst. On jako cestující kazatel, by si jen zkomplikoval cesty do zahraničí, pokud budou schváleny covid pasy. „Nebudu moci navštívit bratry a sestry ve Velké Británii, nebudu moci navštívit bratry a sestry ve Francii, nebudu moci jet do Švédska. Nebudu moci nést evangelium!...“
Podrobněji :
1)  v tomto videu se bratr Alexandr především snaží uklidňovat znepokojené křesťany před některými zprávami, ve kterých se tvrdí či naznačuje, že v současnosti probíhající vakcinace již je biblické znamení šelmy - viz např. :
 • 16A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch,
 • 17aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména.
 • 18To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest.
A myslím si, že má v tomto bratr Alexandr pravdu. Proč ? Mj. proto, že nám byla v Písmech dána informace jako znamení, že cejch (vryp, zářez, vrub, vpich - např. dle Pavlíkova studijního překladu) bude nuceně vkládán na pravou ruku a nebo na čelo. Současná probíhající tzv. vakcinace toto rozpoznávací znamení zatím neobsahuje, očkovaní lidé tak vědomě výše uvedené nenaplňují. Na druhé straně se otevřeně píše o nutnosti dalších dávek s pravidelnosti 6 - 12 měsíců a tedy určité závislosti jedince na dalších dávkách postupně vylepšovaného preparátu.
 
2) v čem ale (dle mne) pravdu nemá je to, že používá biblické verše
 • 1Tehdy přišli k Ježíšovi z Jeruzaléma farizeové a zákoníci a řekli:
 • 2„Proč tvoji učedníci porušují tradici otců? Vždyť si před jídlem neomývají ruce!“
 • 3On jim odpověděl: „A proč vy přestupujete přikázání Boží kvůli své tradici?
 • 4Vždyť Bůh řekl: ‚Cti otce i matku‘ a ‚kdo zlořečí otci nebo matce, ať je potrestán smrtí.‘
 • 5Vy však učíte: Kdo řekne otci nebo matce: ‚To, čím bych ti měl pomoci, je obětní dar,‘
 • 6ten již to nemusí dát svému otci nebo matce. A tak jste svou tradicí zrušili slovo Boží.
 • 7Pokrytci, dobře prorokoval o vás Izaiáš, když řekl:
 • 8‚Lid tento ctí mě rty, ale srdce jejich je daleko ode mne;
 • 9marně mě uctívají, neboť učí naukám, jež jsou jen příkazy lidskými.‘“
 • 10Svolal zástup a řekl: „Slyšte a rozumějte:
 • 11Ne co vchází do úst, znesvěcuje člověka, ale co z úst vychází, to člověka znesvěcuje.“
 • 12Tu přišli učedníci a řekli mu: „Víš, že se farizeové urazili, když slyšeli to slovo?“
 • 13Ale on jim odpověděl: „Každá rostlina, kterou nezasadil můj nebeský Otec, bude vykořeněna.
 • 14Nechte je: slepí vedou slepé. A když vede slepý slepého, oba spadnou do jámy.“
 • 15Petr mu na to řekl: „Vysvětli nám to podobenství!“
 • 16On odpověděl: „I vy jste ještě nechápaví?
 • 17Nerozumíte, že to, co vchází do úst, přijde do břicha a jde do hnoje?
 • 18To však, co z úst vychází, jde ze srdce, a to člověka znesvěcuje.
 • 19Neboť ze srdce vycházejí špatné myšlenky, vraždy, cizoložství, smilství, loupeže, křivá svědectví, urážky.
 • 20To jsou věci, které člověka znesvěcují; ale jíst neomytýma rukama člověka neznesvěcuje.“
k tvrzení, že nic co vstupuje do fyzického těla (ústy a nebo třeba vrypem/vpichem) nemůže člověka oddělit od Pána JK. Slovo Boží nám na několika místech sděluje, že tomu tak není - viz např. :
 • 9Za nimi letěl třetí anděl a volal mocným hlasem: „Kdo kleká před šelmou a před její sochou, kdo přijímá její cejch na čelo či na ruku,
 • 10bude pít víno Božího rozhorlení, které Bůh nalévá neředěné do číše svého hněvu; a bude mučen ohněm a sírou před svatými anděly a před Beránkem.
 • 11A jeho muka neuhasnou na věky věků a dnem ani nocí nedojde pokoje ten, kdo kleká před šelmou a jejím obrazem a nechal si vtisknout její jméno.
Je jistě otevřenou osobní otázkou nás každého, nakolik tomuto rozhodnutí přijmout fyzicky/materiálně cejch/znamení šelmy předchází ztráta duchovní důvěry v Pána JK, DS a biblické informace, nicméně jen z výše uvedených veršů jasně vyplývá, že při přijmutí tohoto cejchu/znamení současně nastane zpečetění duchovní věčnosti každého jednotlivého člověka, ze kterého není cesty zpět. Ano, je zároveň pravdou např. Pavlovo
 • 38Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc,
 • 39ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.
Musíme si ale uvědomit, že lidé i my křesťané (a teď zde nebudu zmiňovat vytržení svatých) budeme pod zvětšujícím se informačním/mediálním tlakem při tomto rozhodování až do bodu kdy mnozí lidé
 • 4klekali před drakem, protože dal té šelmě svou moc, a klekali také před šelmou a volali: „Kdo se může rovnat té dravé šelmě, kdo se odváží s ní bojovat?“
a ti kteří neklekali - tj. byli od tohoto oddělení/svatí - tedy nepřijímali cejch (vryp, zářez, vrub, vpich) - budou v postavení kdy šelmě
 • 7A bylo jí dáno, aby vedla válku proti svatým a aby nad nimi zvítězila. Dostala moc nad každým kmenem, národem, jazykem i rasou;
 • 8budou před ní klekat všichni obyvatelé země, jejichž jména nejsou od stvoření světa zapsána v knize života, v knize toho zabitého Beránka.
 • 9Kdo má uši, slyš!
 • 10Kdo má jít do zajetí, půjde do zajetí. Kdo má zemřít mečem, musí mečem zemřít. Teď musí Boží lid osvědčit trpělivost a víru.
Ten začátek posledního biblického dějství tu je, ten kdo to chce vidět z Písem - vidí to dříve či později. To, že tzv. vakcinace se jeví jako stále větší podvod, můžeme vidět také. Žel mnoho lidí nemůže uvěřit tomuto stavu věcí a raději tak přijme jednoduché tvrzení, že se jedná o hoax, konspiraci atd., aniž by dál trpělivě hledali pravdu z pohledu jediného správného duchovního informačního zdroje Božího Slova. Rozsuzujeme přece věci ve svém duchu a mysli, pokud ovšem nemáme patřičné informace a zároveň pevný vztah s Pánem JK, velmi pravděpodobně v tlaku mediální masáže v toku času selžeme. Je přece rozdíl důvěřovat lékařům při vytržení zubu,  bypassu srdce, výměně kloubu atd. a nebo v přijmutí extrémně rychle vyvinuté očkovací látky, která je ve stádiu zkráceného testování. A právě o té důvěře, tedy o tom, v koho a v co vkládáme svou víru, to je a tak to rozvádějí i eschatologické záznamy.
Zkuste si dát práci a vyhledat, co bylo před cca půl rokem a dříve vydáváno za nepravdivou poplašnou zprávu a co je nyní realitou. Sami rozsuďte zda například v tomto seznamu, v tomto videu, v tomto videuna těchto stránkách mnohaletého odborníka a nebo v tomto článku jsou nepravdivá tvrzení a nebo ne. Pokud připustíte, že jsou informace pravdivé, zcela jistě by to mělo mít vliv na vaše další postoje i ve věcech rozsuzování biblických informací pro aktuální světové dění a pak následně ve vašich postojích vůči předávání celého pravdivého obsahu Božího biblického poselství lidem kolem vás. To i za cenu, že v důsledku budete v některých aktivitách omezeni. Jestliže tedy na jednu stranu tvrdíme, že
„Křesťany může od Krista oddělit strach a falešné evangelium,“

tak bychom měli umět připustit, že nás stejně tak může oddělit od Pána JK také nevíra a upřednostnění něčeho jiného před konkrétními biblickými informacemi, které nás docela detailně připravují i na to, co právě nastává, co pak následně máme v takovéto situaci činit a co nikoliv.

 

"...V zájmu důvěry ve vědu a autority je třeba poskytovat objektivní informace. Ti, co si informace předkládané vládou a různými odborníky neověří, se vrhají do zdravotního výkonu, aniž by měli možnost posoudit přínosy a rizika a kvalifikovaně se rozhodnout – na základě informovaného souhlasu, jak vyžaduje zákon.

Na druhé straně ti, co si informace ověřují a odhalí zřejmé nepravdy, se utvrdí v tom, že vláda a s ní spříznění odborníci s námi nejednají fér, a od očkování, které je v indikovaných případech bezesporu velmi užitečné, je to často odradí. V konečném důsledku tak získávají prostor dezinformace a přibývá striktních „odmítačů“ očkování obecně..."

Autorka JUDr. Vladana Vališová, LL.M., působí jako advokátka a rozhodce Mezinárodního rozhodčího soudu při ČMKBK a Sboru rozhodců FAČR

 

 

                                         --------------------------------------------------------------------------------

COVID 19 - názor odborníka

Níže dám prostor pohledu člověka, který je mi názorově blízký a navíc má co říct k současnému dění i jako mnohaletý odborník v příslušném blízkém oboru. Převzato z tohoto zdroje.

 

 

Kapitola ze sborníku "Rozum proti kovidové panice"

dokončeno dne 29. 12. 2020

Protože nejsem osobou veřejně známou, dovolím si kratičce popsat svoji profesi. Vystudoval jsem farmacii a teologii a z tohoto pohledu bych si dovolil reflektovat současnou situaci. Rovněž prakticky celý svůj profesní život jsem se vymezoval alternativní medicíně, zejména homeopatii. Z těchto kruhů se – jak jsem zjistil – velmi často rekrutují odpůrci vakcinace. Osobně jsem i odpůrcem antivakcinačního hnutí a vakcíny považuji za nejdokonalejší způsob v potírání infekčních nemocí, kterého bylo v medicíně a farmacii dosaženo. Zároveň věřím, že současná situace přináší i riziko úmrtí a zdravotního, sociálního a ekonomického poškození. Nemoc Covid-19 mi vzala mého dobrého přítele a souseda, profesora, virologa a epidemiologa, který mi citelně chybí. A znám i další případy. Utrpení, a dokonce i zbytečná úmrtí podle mě jsou a budou. Z tohoto důvodu píšu i tento článek. Snad tedy, alespoň zpočátku, rozptýlím obavy, že patřím mezi iracionální „popírače“ a „odpírače“.

Zastánci a kritici

Dovolil bych si dnešní, a zdaleka nejen odborné kruhy, čistě popisně rozdělit na zastánce současných protipandemických opatření (dále také „zastánci“), kteří jsou přesvědčeni o nutnosti současných omezení a bývají hosty vládních prezentací a veřejných odborných debat, navrhují lockdowny a varují před kolapsem zdravotnictví. Vyžadují sociální odstup, plošné nošení roušek a jako jediné možné řešení vidí vakcinaci. Naproti tomu existují kritici plošných opatření (dále také „kritici“), kteří nesdílejí přesvědčení o jejich adekvátnosti, kritizují prezentaci dat, srovnávají Covid-19 s jinými nemocemi, zejména s chřipkou, vyhledávají starší studie, které nepodporují plošné a hromadné nošení roušek, doporučují promoření společnosti a varují před nedostatečným klinickým hodnocením nových vakcín. Příkladem určitého přechodného stavu mezi oběma směry je, alespoň pro mě, bývalý ministr zdravotnictví, který již v roce 2009 zpochybňoval plošné nošení roušek v prevenci pandemické chřipky, jako cestu ze současné infekce navrhoval promoření společnosti a 95 % účinnost vakcíny viděl jako hraničící s utopií. První dva postuláty, zdá se, již opustil.
 
Kritici se pak neomezují jen na zdravotnictví. Všímají si, že pandemie ve spojení s neustále prodlužovaným stavem nouze má rysy podobné celosvětové socialistické revoluci, která oživuje principy státního dirigismu v takové míře, o které se dokonce ani stoupencům progresivní levice ještě před rokem zřejmě nesnilo. Autorita výkonné moci je nadřazena zákonu, stát zasahuje do všech oblastí života a zdá se, že zcela zásadní nařízení se vyhlašují skoro každý večer v médiích. Člověk po hlubším promýšlení nakonec může oscilovat mezi dvěma krajními možnostmi: buď opravdu prožíváme biblickou „morovou ránu“ a jedinou cestou je se co nejrychleji nechat naočkovat i s možnými riziky plynoucími z absence dlouhodobého klinického hodnocení, jinak velká část lidstva vymře (jak se nám snaží sdělit mainstreamová média), nebo jde o předem promyšlené celosvětové spiknutí (jak zase uvádějí některá alternativní média). Osobně se, díky svému křesťanskému pohledu na svět, nepřikláním ani k jedné z těchto dvou variant.

Teologická vsuvka

Rád bych se proto na chvíli podíval na věc s určitým odstupem. Pokud přestaneme na čas sledovat média, můžeme si povšimnout několika věcí. Lidé zjistili, že jsou smrtelní a svůj život si nyní cení nade vše. To mi evokuje biblickou knihu Job, kdy satan říká Bohu, že za sebe samého člověk dá všechno, co má. A to nejen majetek, ale i svoji důstojnost, svobodu a čest. Pokušitel je o tom přesvědčen, jelikož přišel k člověku již na počátku se lživou nabídkou božství a nesmrtelnosti, a ten mu uvěřil. A přesně takto se dnes lidé chovají. Mají iluzi nesmrtelnosti, jako by se nesmrtelnost stala nezadatelným lidským právem, které člověku garantuje stát. Pokud je ale lidský život absolutně nejvyšší hodnotou (a ponechme nyní stranou v jaké míře o něho skutečně jde), pak neexistuje již nic, za co by člověk mohl svůj život položit. Pravda, svoboda, rodina, národ, vlast, to vše je položeno níže a nemá cenu se obětovat, protože vše má sloužit mně a zajišťovat mé blaho. Z velmi podobných premis vychází i představa sociálního státu, který člověku nabídne materiální blaho, ovšem v pozdější fázi pak výměnou za některé jeho svobody. Pokud je „nesmrtelnost“ lidské právo, které stát garantuje, je člověk ze strachu náhle ochoten poslouchat i v dříve neakceptovatelné míře to, co (byť i zdánlivě) povede k záchraně (ve skutečnosti jen k prodloužení, protože nesmrtelným není nikdo) jeho života či života jeho blízkých.
 
Člověk, který podléhá tomuto vzorci chování, je zároveň přesvědčen o svém „božství“. Stává se měřítkem sama sebe, a tudíž i jeho život patří jen jemu. Pak se ovšem nejvyšší mírou stává kvalita života. Je to pak člověk, kdo nyní rozhoduje, zda se poškozené dítě vůbec může narodit, zda starý a nemocný člověk má vůbec právo na život, když zatěžuje rodinu a snižuje kvalitu života druhých, resp. jeho. A protože neexistuje žádná danost, člověk i sám rozhoduje o svém pohlaví a je frustrován, že nemá jinou barvu očí, vlasů, že je vysoký, malý apod. Je pak jen krůček k tomu, kdy se někdo rozhodne vylepšovat lidský genom, protože člověk je přeci bohem, který je odpovědným jen sám sobě, nikomu nepatří a může sám sebe, a možná i své potomky, modelovat zcela dle své libovůle. Namísto Boha pak nastupuje vědec, stvořitel, který naplňuje prostředky našeho nezadatelného práva na věčný život a jeho neomezenou kvalitu, a který zdánlivě dokáže přemoci smrt.
 
Náhle to však selhává, a když je člověk v médiích se smrtí dramaticky konfrontován, propadá do neurotického strachu o svůj život, a v touze po nesmrtelnosti je ochoten učinit takřka vše. To je podle mě také důvod, proč mnozí z těch, kteří ještě v loňském roce neohroženě při každé vhodné příležitosti demonstrovali proti demokraticky zvolené vládě, která nikterak neohrožovala jejich svobodu, nyní rádi poslouchají, když tato drasticky omezuje jejich život. Hrozí jim přece bezprostřední smrt. Vláda se přitom zaštiťuje expertními stanovisky jedné části vědecké obce a ignoruje stanoviska odlišná. Tím je například Prohlášení expertů Great Barringtonu sestavené třemi profesory, epidemiology z Harvardu, Oxfordu a Stanfordu[1], které plošné restrikce zpochybňuje a které již podepsala celá řada dalších expertů z mnoha zemí. Vláda v překotném boji o záchranu životů pak činí často naprosto protichůdná a zmatečná rozhodnutí a lidé ve strachu již nemohou demonstrovat, protože za každým rohem číhá smrt. Pokud se přesto část z nich bouří, policie, která se zdá jinak bezbranná proti výtržnostem různých nepřizpůsobivých menšin, pak v některých zemích používá náhle silných donucovacích prostředků proti nepřizpůsobivé menšině „odpíračů“, kteří si dovolí upozornit na to, že díky vládním opatřením přicházejí o své živobytí, krachují, nemají již z čeho žít a k tomu je na ně ještě nahlíženo jako na neodpovědné sobce.

Placebo a nocebo

Člověk, který se stal sám sobě mírou všeho, pak podléhá značnému subjektivismu, jelikož pozbyl schopnosti objektivně rozlišovat a vše posuzuje mírou vlastního prospěchu (nebo strachu o život). To se promítá i do oboru medicíny. Pokud člověku vytvoříte iluzi jeho vlastního prospěchu a dáte mu placebo, zpravidla reaguje pozitivně. Proto i v klinickém hodnocení se s tímto efektem počítá, a každý nový lék bývá hodnocen obvykle oproti placebu, jehož efekt musí statisticky ověřitelně převýšit. Člověk je v podstatě příslibem iracionálního dobra oklamán a jeho tělo reaguje pozitivně, protože očekává svůj prospěch. Byl jsem svědkem, že člověk, jehož prognóza dožití byla tři měsíce, po požití nadějného léku žil ještě dva roky. Placebo dokáže úžasně stimulovat psychiku a potažmo imunitu člověka a někdy až zázračným způsobem prodloužit lidský život. Tohoto principu zneužívá například velmi drahá homeopatie.
 
Podobně ale existuje i mohutný nocebo efekt. Profesor Heřt uvedl, že typickým příkladem noceba je úmrtnost žen na infarkt v epidemiologické Framinghamské studii, kde ženy, které se obávaly, že onemocní srdeční chorobou, měly čtyřnásobnou úmrtnost na infarkt než ženy z kontrolní skupiny. Jindy astmatičtí pacienti inhalovali vodní páru a pokud jim bylo řečeno, že jde o zkoušku alergenu, u poloviny z nich se objevily dýchací obtíže a u některých těžký astmatický záchvat. Pozorování afrických šamanů vedlo ke zjištění, že pouhé verbální odsouzení provinilce z jejich autority, může vést ke stresu, ústícího až v úmrtí ostrakizovaného jedince. Prokázané je i pozorování osob uštknutých silně jedovatým hadem, které umírají dříve, než se jed vstřebá a může vůbec začít účinkovat[2].
 
A nyní si představme, jak se cítí osamocení senioři, kteří denně sledují v televizi hroby, rakve, krematoria, mrazáky, černé pytle, věčně stoupající kumulační křivky absolutních čísel téměř bez jakékoliv korelace a dozvídají se, že snad jediným bezpečným způsobem pohřbu bude kremace. Dále jsou stresováni, že na ně nezbude lůžko v nemocnici a že nutně budou potřebovat plicní ventilátor, kterých je údajně velký nedostatek. Do této atmosféry vystoupí ministr zdravotnictví s osmi řediteli nemocnic se smrtelně vážnou tváří v pozadí, kteří si (jen) pro tuto příležitost nasadí roušky, v geometrickém obrazci, který některým komentátorům připomínal rituál černé magie. Za měsíc pak celková úmrtnost v ČR, která byla až do října stejná, jako v kterémkoliv roce (!), za velké mediální pozornosti již pozorovatelně stoupla. Nejedná se však do této chvíle ani o dvojnásobek, i když opticky se to jeví mnohem více. Podíváme-li se totiž na většinu komparačních grafů úmrtí, můžeme si všimnout, že nezačínají na ose „y“ od nuly, což pak vizuálně zvětší rozdíl mezi křivkami jednotlivých let či oblastí. To vše působí mohutný nocebo efekt. Největší ironií pak je, že někteří z těch, kdo porušují svá vlastní nařízení, spolu s dalšími politiky, se následně obrátí proti svému národu a vyčítají mu, že za tato úmrtí mohou sami lidé, protože (stejně jako oni) nenosí roušky.
 
V této mediální cloně pak téměř zanikne informace, že polovina lidí zemřela z jiného důvodu. Obvykle se uvádí úmrtí díky zanedbané prevenci, podceňování příznaků jiných nemocí, úmrtí bez poskytnutí lékařské péče apod. Podle skandalizované zprávy německého experta Stephana Kohna, který měl na starost odbor krizového řízení, v Německu do května zemřelo víc lidí na opatření proti koronaviru než na virus sám. Kohn uvedl, že se díky falešnému poplachu 90 % všech potřebných operací neuskutečnilo, odložily se, a v důsledku toho zemřelo nebo ještě mělo zemřít 5 tisíc až 125 tisíc pacientů. Je rovněž známo, že nocebo efekt, spolu s osobními bankroty a dalšími faktory zřejmě způsobil, že v Japonsku jen za říjen překonal počet sebevražd počet obětí koronaviru za celý předcházející rok. Už se ale neprokáže, jak působil nocebo efekt u té části lidí, kteří jsou prokazatelně vykazováni, že zemřeli na Covid-19.
 
Pozoruji, že existují tři mohutné nocebo informace, které média a politici často uvádějí. První je Covid-19, kdy kritici poukazují, že sama nemoc je ztotožňována s tím, že je někomu PCR testem s enormní citlivostí prokázán i jen fragment virové nukleové kyseliny. Tím je umožněno prezentovat mnohem vyšší čísla nejen nemocných, ale i zemřelých, u kterých je tento virus přítomen, ať následně zemřou na infarkt, mozkovou mrtvici, komplikace diabetu nebo jen věkem. Na jiné může platit opakovaný výrok, že bez drastických omezení se na ně nedostane plicní ventilátor a že hrozí zhroucení zdravotního systému. To je umocněno výstavbou polních nemocnic, které jsou na viditelném místě. Podobně v loňském roce přijel za velké mediální pozornosti do přístavu v New Yorku obří zdravotnický parník, který ovšem, poté co se nezaplnil, už bez velké mediální pozornosti zase odjel. Kritici pak poukazují, že kapacita nemocnic do této doby vyčerpána nebyla. A to ani tehdy, když mladé lékařky a zdravotní sestry musely zůstat doma s dětmi po uzavření škol, ani poté, když v nemocnicích zůstávala téměř polovina pacientů kvůli tomu, že se po uzavření některých sociálních zařízení neměla kam vrátit a musela se i z tohoto důvodu navyšovat kapacita covidových oddělení na úkor oddělení jiných. V současné době se navíc v zahraničí od invazivní terapie ventilátory upouští. Zastánci opatření uznávají, že ke kolapsu zdravotnictví doposavad nedošlo, ale jen díky tomu, že byla plošná opatření zavedena, ale při jejich rozvolnění ke kolapsu dojít může. Třetí nocebo informací jsou trvalé následky nemoci, které jistě existují. Média pak opakovaně uvádějí kazuistiky jednotlivců, které jsou za normálních okolností lékařským tajemstvím. Nyní jsou ale některými zastánci veřejně prezentovány. Pokud si ovšem zadáme do internetového vyhledávače spojení „chřipka“ a „následky“, možná budeme překvapeni i podobností mediálních titulků a obrázků. Ačkoliv tento článek píšu koncem prosince, obávám se, že podobný, a možná ještě silnější nocebo efekt, se uplatní v jarní vlně respiračních viróz, která opět zřejmě povede k nárůstu nemoci.

Srovnání s jinými nemocemi

Zdá se, že už jen snahu o srovnání Covid-19 se sezónní virózou, na které se podílí celý mrak respiračních virů, a který byl pečlivě každý rok analyzován pracovníky SZÚ, chápou někteří jako něco nepatřičného. Přitom komparace respiračních chorob je zcela potřebným fenoménem epidemiologie a zdravotnické statistiky. Podle zpráv regionální kanceláře WHO pro Evropu však takové srovnání je stále ztíženo, jelikož v zemích evropského regionu pandemie Covid-19 ovlivnila vyhledávání a poskytování zdravotní péče, postupy a testovací kapacity, což mělo negativní dopad na hlášení chřipkových epidemiologických a virologických údajů během sezóny 2020-2021. Předkládané údaje o chřipce bude proto třeba „interpretovat obezřetně, zejména pokud jde o sezónní vzorce“[3]. Když zůstaneme u chřipky, pak v Itálii na ni v minulosti ročně zemřelo až 25 000 lidí[4], v Německu 13 600[5], v USA 80 000[6] a v ČR až 6172 lidí[7]. Při pohledu na grafy EUMOMO, které byly zřízeny za účelem sledování sezónních chřipek, si můžeme všimnout několika skutečností. Pokud srovnáme nejvyšší pík z roku 2020, který byl nalezen ve 14. týdnu v kumulativním grafu z 26 sledovaných zemí EU, a kde činil 89 998 celkových úmrtí, s rokem 2018, kde nejvyšší pík v 1. týdnu činil 67 629 celkových úmrtí, pak jde v daných obdobích největší kulminace o třetinový nárůst. Pokud se podíváme pouze na oblast, která přesahuje normální úmrtnost, je třeba se zamyslet nad tím, že nejvyšší nárůst úmrtí na jaře roku 2020 nemusí být zapříčiněn pouze nemocí Covid-19, ale je třeba zohlednit i běžné respirační nemoci, které v tomto období zvýšenou úmrtnost způsobují. V opačném případě bychom museli konstatovat, že se v tomto období ve zvýšené míře umíralo pouze na jedinou respirační chorobu, Covid-19. Takto je třeba nahlížet nejen na daná maxima, ale i na celý rok.
Zkusme se přitom zamyslet, jaký podíl na zvýšené úmrtnosti může mít nocebo efekt, zanedbaná lékařská péče a sebevraždy. Navíc, pokud se podíváme na země jako Dánsko, Estonsko, Kypr, Lucembursko, Malta, Norsko, Německo nebo Řecko, pak zde žádný zřetelný trend oproti minulým rokům nešlo pozorovat[8].
 
Pokud bychom chtěli i srovnání s další nemocí, pak jen na TBC umírá (přes existenci očkování) v celém světě odhadem 1 700 000[9] a s Covid-19 (ke dni 29. 12. 2020) 1 772 325 lidí. Podle odhadů WHO byla bacilem TBC nakažena cca čtvrtina celosvětové populace. Zastánci by mohli namítnout, že počty u Covid-19 jsou dosaženy díky vyhlášeným opatřením. Kritici ale oponují, že i přes velmi přísná opatření jsme v současné době v ČR v přepočtu na počet obyvatel na špici ve srovnání s jinými zeměmi, kde se tak přísná omezení neuplatňují.

Pohled lékařské etiky

Podíváme-li se na celou věc z hlediska etiky, rovněž narazíme na spoustu nestandardních postupů. Zatímco to, že někdo prodělává nějaké onemocnění, bývá lékařským tajemstvím, v současné době slouží onemocnění Covid-19 u známých osobností k „propagaci“ závažnosti pandemie. Vzpomeňme, s jakou mediální pozorností média konstatovala, že profesor Pirk, ředitel Motola Ludvík, oba kritici zveličování pandemie, onemocněli. Tato zpráva byla okamžitě sdílena různými zpravodajskými weby. Nejde jen o specifikum českých médií. Podívejme se na Jaira Bolsanara nebo Donalda Trumpa, na jejichž popis se nikdy nešetřilo černou barvou, jak jejich naprosto lehkou formu nemoci média škodolibě komentovala. Každý den pak máme v přehledu zpráv řadu významných osobností, kterým byl v těle nalezen virus. A opět je třeba se ptát, k čemu nám tyto informace mají sloužit? Zajímá nás, kolik známých osobností má v těle bacila tuberkulózy? Chtějí o tom tito lidé sami mluvit?
 
Pokud medicína nemůže pomoci, nesmí škodit a nelze nutit zdravé k sebepoškozování na úkor nemocných. Ovšem jak jinak pohlížet na petice učitelů a občanů, kteří si stěžují, že zdravé školní děti omdlévají pod rouškami, pociťují nevolnost a jsou proto posílány domů? Když si pak někdo dovolí naměřit pod štítem nebo rouškou koncentraci oxidu uhličitého, přesahující povolený limit, bývá okřikován. Osobně si nedovedu představit tak necitlivé jednání vůči těm nejmenším. Přitom 10. prosince 2020 ústavní soud v Rakousku dospěl k rozhodnutí, že povinné roušky ve školách a střídavá výuka jsou protiústavní.
 
V medicíně musí být rovněž svobodná diskuse, a nikoliv to, že bývalý ministr zdravotnictví umravňuje profesory medicíny, kteří kritizují metodologické diskrepance nebo otevřeně poukazují na sporné věci. To vše je hrubým porušením lékařské etiky. Je rovněž s podivem, když badatelka v oboru molekulární biologie a genetiky poukázala na některé zvláštnosti v sekvenci nemutující části RNA (což dokáže opravdu posoudit jen málokdo a ponechme nyní stranou, zda se mýlila či nikoliv) a záhy se objeví několik let staré nesrovnalosti ve finančnictví instituce, kde byla zaměstnancem. A rovněž se lze zamyslet, že nedlouho po kritickém vystoupení prezidenta České stomatologické komory začala média referovat o finančních nesrovnalostech na klinice, kde působil. Má snad být poukázáno na jejich morální integritu nebo si to další potenciální kritici mají vzít jako ponaučení?
 
Rovněž působí zvláštně vyjádření současného ministra zdravotnictví, že vakcinace bude dobrovolná, ale pak se dozvídáme, že pouze ty, kdo se nechají vakcinovat, budou čekat výhody. Pokud nepůjde o poukazy do fitness centra, solária nebo poukazy na vakcinaci zdarma proti chřipce, půjde zřejmě o něco jiného. Člověku se nabízí otázka, zda vláda nevyužije toho, že počátkem roku bývají nejsilnější respirační nákazy, roste úmrtnost, a při dané promořenosti testovaných virem stoupne i úmrtnost s Covid-19. Nezavede pak ještě mnohem tvrdší lockdown, jehož rozvolnění bude dáno jako benefit pouze vakcinovaným? Nebo hůře, nebudou sankce nadále postihovat i očkované, aby se vyvolal potřebný tlak na „odpírače“, kteří by se pak mohli stát terčem hněvu očkovaných?
 
Spornou etickou otázkou zůstává, proč odborníci, kteří se snad již poněkolikáté spletli řádově v odhadech směrem nahoru, jsou stále vítanými vládními nebo mediálními experty, zatímco jiní odborníci, kteří jsou kritičtější a zpochybňují přijatá opatření, jsou provládními experty umlčováni? Proč je zpochybňována odbornost stomatologů, kardiologů, gynekologů, onkologů nebo dokonce molekulárních biologů, kteří přece z klinického aspektu dokážou posoudit infekční choroby právě v dopadech na jejich obor, zatímco je akceptován ředitel pojišťovny s matematickým modelem a vláda na základě jeho predikce vyhlásí lockdown?
 
A nakonec je zvláštní i současná propagace vakcín. Je to snad poprvé v historii moderní medicíny a farmacie, kdy na podporu tvrzení o bezpečnosti konkrétních léčivých přípravků je uspořádána vládní kampaň, a odborná diskuse má být zřejmě pouze schvalující. Dá se snad případné riziko plynoucí z absence dlouhodobého klinického hodnocení nahradit peticemi s podpisy představitelů lékařských institucí? Nebo snad nahradíme svobodnou diskusi, kde je kritika vítaná a žádaná, podpůrnou kampaní s téměř sankcionováním jiných názorů?

Léčivé přípravky

Při léčbě Covid-19 někteří kritici poukazují na favorizování vakcíny před léčivy, která se používají v terapii virových onemocnění. Přesto existují studie, které hodnotí standardní a dostupná antivirotika, zejména při léčbě komplikací Covid-19. Na definitivní závěry bude třeba si zřejmě počkat. Někteří autoři ovšem již zpočátku pandemie poukázali, že nouzový stav fakticky brání účinnému klinickému hodnocení[10]. Velká očekávání se ale vložila do vývoje genových DNA a mRNA vakcín, které do doby Covid-19 nebyly schváleny k humánnímu užití. DNA vakcíny obsahují části cizorodé frakce DNA, které se zabudují do jádra somatických buněk člověka, kde se informace přepíše do mRNA, která z jádra přenese informace do ribozomů, kde se začnou vytvářet např. protilátky, nebo se na povrchu buňky vytvoří epitopy s informací o patogenu, na jejichž základě se poté vytváří imunita. Existuje diskuse, zda se takto podaná DNA vakcína může projevit i geneticky. Většina vědců tuto možnost nepřipouští ani teoreticky, jelikož DNA nezasahuje zárodečné buňky. Jiní, například i u nás, souhlasí, ale poukazují, že genetické ovlivnění zatím nelze (nebo spíše zřejmě donedávna nešlo) potvrdit ani vyvrátit z hlediska absence klinického hodnocení na lidech[11]. Pokud se ovšem použije přímo mRNA vakcína, dojde k úplnému obejití buněčného jádra, přičemž mechanismus je pak obdobný. Ještě v roce 2018 se předpokládala řada potenciálních rizik, jako např. autoimunita, která měla být vyloučena až následným preklinickým a klinickým hodnocením[12]. V roce 2020 pak vyšla řada článků v časopisech jako například Lancet[13] Nature[14], BMJ[15], kde autoři varovali před zkrácenou dobou klinického hodnocení vakcín. Zde je totiž třeba si uvědomit, že zatímco u běžných léků, které se používají k léčbě, se nežádoucí účinky předpokládají, na bezpečnost vakcíny je třeba klást mnohem větší nárok. Podávají se totiž plošně zdravým lidem (často dětem) a neočekávají se tudíž u nich trvalé nežádoucí účinky. V případě vakcíny proto trvá vývoj obvykle 8 až 20 let, přičemž nejdéle trvá klinické hodnocení, aby poskytlo dostatečný časový prostor pro sledování bezpečnosti, resp., nežádoucích účinků.
 
Zastánci současných vakcín v prevenci Covid-19, jejichž vývoj netrval ani rok, poukazují, že vycházejí z vývoje vakcín proti SARS a MERS, které zatím nebyly schváleny k použití. Dalším argumentem je konstatování, že zde dochází ke zkrácení administrativní fáze, jelikož výsledky jsou registračním autoritám zasílány průběžně. Při klasickém vývoji přitom tato fáze trvá necelý rok (270 dnů) a následuje až po shromáždění veškerých klinických údajů. Další argument uvádí, že jednotlivé fáze klinického hodnocení probíhají paralelně, čímž se opět doba zkrátí. Při klasickém vývoji tyto tři fáze obvykle trvají 6-8 let a jsou návazné. V první fázi se stanoví tolerovaná dávka včetně typu a rozsahu imunitní odpovědi, ve druhé fázi pak optimální dávkování a terapeutický účinek, a následně, ve třetí fázi, se terapeutický účinek potvrdí, stanoví se bezpečnostní profil a dlouhodobé nežádoucí účinky. U vakcín k prevenci Covid-19 doposud není známo, kolik dávek bude třeba k vytvoření dlouhodobé imunity. Například z registrační dokumentace a plánu řízení rizik (Risk Management Plan) přípravku Comirnaty, kterým se v ČR vakcinuje, výslovně vyplývá, že chybí údaje o jeho dlouhodobé bezpečnosti, a navíc i řada dalších údajů - např. o použití u rizikových skupin pacientů se současnými nemocemi, jako jsou diabetes, kardiovaskulární onemocnění, chronická obstrukční plicní nemoc, autoimunní či zánětlivá onemocnění. Stejně tak nejsou známa ani data o interakcích s jinými očkováními, ani data u těhotných a kojících, a celá řada dalších údajů. Veškerá tato data je nutno zjistit až v dalších studiích, které teprve probíhají a jejichž výsledky budou známy až za delší dobu[16]. Existují samozřejmě naléhavé, často život ohrožující případy, kdy se přistupuje k tzv. podmíněné registraci, založené na neúplných datech, kdy například nemusí být provedeny studie dlouhodobé bezpečnosti, případně nebyly předloženy úplné preklinické nebo farmaceutické údaje. V takovém případě je třeba zvlášť pečlivě zvážit „risk-benefit ratio“, neboli, zda riziko onemocnění podstatně převáží případná rizika podmíněně registrované vakcíny. Je znám případ vakcíny Pandemrix, která byla vyvinuta proti pandemické chřipce v roce 2009, kde se jako velmi vzácný nežádoucí účinek vyskytovala narkolepsie a vzniklo možná trvalé poškození nervového systému. Byla podána více než 30 000 000 lidí, přičemž následovalo několik soudních sporů s rodinami postižených dětí, kterým bylo vypláceno odškodné[17].
 
Je to poprvé v historii, kdy se prakticky po celé planetě plošně uzavírají školy, zastavují celá odvětví ekonomiky, zdraví lidé jsou izolováni a vakcinuje se při onemocnění, jehož uváděný celosvětový počet úmrtí je srovnatelný se současnými počty úmrtí na TBC. K očkování jsou použity i genové DNA a mRNA vakcíny, které nikdy před tím nebyly schváleny pro humánní použití. Navíc se zvažuje zavedení mezinárodního registru „odpíračů“, kteří by byli ve své podstatě diskriminovaní vůči těm, kteří vakcínu „dobrovolně“ přijmou. Je ale třeba opakovaně zdůrazňovat, že vakcinace každoročně zachraňuje miliony lidských životů. Pokud však jde o vakcíny se zkrácenou dobou klinického hodnocení, což samozřejmě představuje zvýšenou míru rizika, neměli by ti, kdo vakcínu nezvolí, být jakkoliv, otevřeně či skrytě, přímo či nepřímo diskriminováni.
 

[1] Prohlášení z Great Barringtonu - https://gbdeclaration.org/great-barrington-declaration-czech/ (citováno 29. 12. 2020).
[2] Heřt, Jiří. Homeopatie: clusterová medicína, anthroposofická medicína: medicína pro třetí tisíciletí? Nakladatelství Lidové noviny, 1997.
[3] Weekly influenza overview – Flu News Europe joint ECDC – WHO/Europe weekly influenza update - https://flunewseurope.org/ (citováno 22. 1. 2021). Aktualizace 2. 3. 2021.
[4] Rosano, Aldo, et al. Investigating the impact of influenza on excess mortality in all ages in Italy during recent seasons (2013/14-2016/17 seasons). International Journal of Infectious Diseases 88 (2019): 127.
[5] Zucs, Phillip, et al. Influenza associated excess mortality in Germany, 1985–2001. Emerging Themes in Epidemiology 2.1 (2005): 6.
[6] Belluz, Juliua. 80,000 Americans died of the flu last winter. Get your flu shot. Vox Dec 20, 2018 - https://www.vox.com/2018/9/27/17910318/flu-deaths-2018-epidemic-outbreak-shot (citováno 29. 12. 2020).
[7] Kyncl, J., et al. A study of excess mortality during influenza epidemics in the Czech Republic, 1982-2000. European Journal of Epidemiology 20.4 (2005): 365. (aktualizace 3. 3. 2021).
[8] EUROMOMO Graphs and maps - https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps/(citováno 29. 12. 2020).
[9] Bloom, Barry R. New promise for vaccines against tuberculosis. The New England Journal of Medicine379.17 (2018): 1672.
[10] Khalili, Jahan S., et al. Novel coronavirus treatment with ribavirin: Groundwork for an evaluation concerning COVID‐19. Journal of Medical Virology 92 (2020): 740.
[11] Petráš, Marek. Očkovací látky - https://www.vakciny.net/principy_ockovani/pr_02.html (aktualizováno 27. 9. 2016; citováno 29. 12. 2020).
[12] Pardi, Norbert, et al. mRNA vaccines - a new era in vaccinology. Nature Reviews Drug Discovery 17.4 (2018): 261.
[13] Buchbinder, Susan P., et al. Use of adenovirus type-5 vectored vaccines: a cautionary tale. The Lancet 396.10260 (2020): e68.
[14] Jiang, Shibo. Don’t rush to deploy COVID-19 vaccines and drugs without sufficient safety guarantees. Nature 579, 321 (2020): 321.
[15] Torreele, Els. The rush to create a covid-19 vaccine may do more harm than good. BMJ 370 (2020).
[16] COVID-19 mRNA Vaccine risk management plan (RMP) -https://www.ema.europa.eu/en/documents/rmp/comirnaty-epar-risk-management-plan_en.pdf (citováno 29. 12. 2020).
[17] Doshi, Peter. Pandemrix vaccine: why was the public not told of early warning signs? BMJ 362 (2018): k3948.

 

https://www.apologet.cz/?q=articles%2Fid%2F818-pohled-farmaceuta-z-krestanske-perspektivy&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

 

                                  -------------------------------------------------------

 

 

                             

                                             ------------------------------------------

 

ÚVAHA O POZNÁVÁNÍ

Tyto stránky se mj. zabývají formováním myšlení člověka při poznávání smyslu života, sebe sama, okolního světa atd. Zejména  několik století od tzv. doby osvícenství se v lidském poznávání postupně rozvíjí vědecké zkoumání, ne-že by v dřívějších epochách nebylo, ale zde je kladen důraz zejména na poznávání rozumem a to doslovně jako "hlavní duchovní východisko" při stanovování základu vědeckých pozorování a následně formování myšlení jednotlivého člověka/vědce, který potom, za postupně formujícího se všeobecného konsensu mezi některými vlivnými a v moci postavenými osobnostmi, ovlivňuje svými stanovisky a názory další kolem sebe. Takto se postupně vytváří společenské klima a vhodné podhoubí pro další směřování oficiálního vědeckého poznávání a to za použití stále více rostoucího vlivu tzv. médií na běžnou populaci*. Zde bych se dále přidržel toho zmíněného "hlavního duchovního východiska" při stanovení počátečních výchozích tvrzení, na kterýchžto základech se potom staví další konstrukce. Pokud potom především ekonomicky podpoříme určité směry rozvoje poznání, které vlivní lidé a skupiny považují za správné, dojdeme k určitým posunům obecného smýšlení velké části vědecké komunity. Potíž ovšem je, pokud ten základ je špatný a i "rozumově" zjistíme, že celý další myšlenkový konstrukt na něm postavený s rostoucím a prohlubujícím poznáním padá. Pak je obtížné toto celé širší společnosti přiznat a dochází tak jen k dílčím úpravám a záplatám, aby celá konstrukční stavba nejen držela pohromadě, ale i vytyčovala směr co nejdéle a tím se pak logicky může prohlubovat rozdíl mezi vytvářeným pohledem a skutečnou realitou. Tak jako je přirozeně propojená lidská mysl s citem a duchovním vnímáním, tak se podařilo propojit rozumové poznávání s určitými předem stanovenými axiomy, které byly nejdříve ve společensko-politicko-ekonomicko vlivné části společnosti postupně prosazeny. Není samozřejmě překvapením, že tyto počáteční neověřitelná tvrzení jsou velmi a velmi často zcela opačné než ty, které máme uloženy v toku informací Božího Slova. Jaký vliv má na vědecké zkoumání ekonomika/zisky, politika atd. můžeme vidět nejlépe na nějakém právě probíhajícím vědeckém sporu. Vybírám ze všech letošní situaci s COVID-19 a konkrétně článek, kde lze dobře vnímat ono propojení politiky, ekonomie, společnosti a vědeckého zkoumání. Jinak právě na tomto konkrétním příkladu světové pandemie lze vidět velmi rozporná stanoviska lidí z oboru imunologie a příbuzných zdravotnických věd. Stanoviska vědců se zásadně liší nejen o původu tohoto viru (umělý/ labolatorně upravený x přírodní), způsobech přenosu, způsobech léčby (mnoho lidí by chtělo vydělat balík peněz). Když tak procházím mnohé názory i zkušených lidí z příslušných oborů, dochází mi - jak těžké je pravdivě popsat něco co můžeme zkoumat "přímo pod rukama" na živo v reálném čase. Máme to pod mikroskopem, můžeme to v reálu různě testovat, máme zkušenosti z blízkých příbuzných výzkumů a přesto tak odlišná tvrzení a tak odlišné výsledky jednotlivých prací.

I toto by mělo být příkladem a varovným mementem, které má vést k pokoře vůči poznávání a hledání pravdy o sobě a o všem ostatním kolem. Znovu se vrátit k těm základům, kde máme jednotlivé výchozí axiomy přímo doložené očitými lidskými svědky, kteří již z podstaty své osobnosti a své víry podali přímé a pravdivé svědectví. Je to pevný a již tisíciletí trvající základ, o který se můžeme směle opřít. Nemusíme pak spoléhat na stále měnící se lidské názory, které nás často odvádí od co nejpravdivějšího poznání dějů minulých, existující reality a dějů budoucích.

 

* Ve svých příjemcích čili recipientech (čtenářích, posluchačích a divácích) masmédia ovlivňují samotnou konstrukci sociální skutečnosti i jejich osobní představy o ní. Fakticky tedy mohou vytvářet další novou realitu. (zdroj wikipedie)

 

                                --------------------------------------------

 

SVĚTLO POZNÁNÍ

Člověk byl stvořen mj. k tomu, aby svobodně rozvíjel svůj vztah s Bohem/Stvořitelem a poznával/objevoval to, co On pro něj připravil. To, že člověk uvěřil Božímu odpůrci má zcela zásadní dopady i na naše současné myšlení a vyúsťuje v současný stav přírody - jejímž podstatným dílem jsme i my. Kde v minulosti lidstva můžeme doložit takové zneužívání a drancování přírody - a to naši předci měli a ovládali znalosti, které dnes mnohdy nechápeme, čehož jsou důkazem rozličné historické stavby a další nálezy (viz např. Baškirská kamenná mapa) - opravdu těch odkazů na různé stavby, nálezy apod. bych sem mohl dát spoustu. Máme jen velmi malé světlo poznání k odpovědím na otázky proč a za jakým účelem tyto byly učiněny. Lepšímu a pravdě bližšímu poznání brání to, že se v našem uvažování dostáváme do temnot a vlivu několik set let intenzivně šířeného bludného smýšlení (nebo dle mnohých světla "pravého poznání") o tom, kterak evolučním vývojem směřujeme k vyspělosti, dokonalosti, rozumnosti atd. a tak naše poznávání je stále bližší (v lepším případě) nějaké té "pravdě" a nebo ještě hůře - vše jen zbytečnost a iluze. Vliv mj. i tohoto nám pak brání nalézat světlo v Božím Slově, které by nás vedlo a pomáhalo nám nacházet tu skutečnou pravdu o tom, co jsme, odkud jdeme a kam směřujeme -tedy záměr, realitu a ještě budoucí (z našeho současného pohledu) plán. Když se  v přítomnosti objeví vážnější problém, nejsme schopni se ani v základu shodnout na popisu reálně probíhájícího děje - jeho vzniku, průběhu a budoucnosti. Nejvíce v současnosti patrným příkladem je právě tzv. COVID-19. O to větší jsme pak přeborníci v tvrzeních o tom, co se odehrálo před "dávnými věky" anebo co bude dál. Došli jsme ve své pýše a aroganci tak daleko, že na jednu stranu není možné, aby se uchovalo původní dřevo z Noemovy archy (cca 4 200 let staré), ale na druhou stranu je prý velmi pravděpodobné, aby se zachovala  např. pružná svalová tkáň, bílkoviny atd. (60 000 000 a více let stará) laugh z různých nálezů již nejen dinosaurů. Neuvěřitelná doba, vidlemi aby přehazoval člověk ten hnůj a lži !!! Kdo má potom větší víru ?

Také současné vztahy mezi lidmi docházejí naplňování prorockých Božích Písem. Je tu na Zemi dost lidí, kteří v oklamání zaměnili Světlo za tmu a to, co se stalo tmou z původního odlesku Boží slávy považují za pravé světlo. V důsledku toho konají velmi zlé činy a připravují lidstvo na příchod centrální moci zosobněné v antikristovi, který bude vrcholem již nyní značně rozvinuté a pyšně sebevědomé mocenské pyramidální struktury, postavené ale na základech z "písku". Tento znak zlé duchovní entity žel pronikl i tam, kde být neměl... Samotné biblické verše toto dění předpovídají skrze SZ proroky, Pána JK, apoštoly a vše vrcholí poslední biblickou knihou Zjevení Janovo.

Jak je to ale s námi ? Toužíme, hledáme Světlo, chceme za Světlem/JK (pokud možno ihned) odejít a nebo jsme zmateni a zavřeni v temnotách, strachu a klamech při našem poznávání a hledání osobní cesty ? Výňatky z Božího Slova nám mohou lecos napovědět.

2. Samuelova 22, 29Ty jsi moje světlo, Hospodine. Hospodin mi září do mých temnot.

 • Jób 38, 15Svévolníkům bude odepřeno světlo a zvednutá paže bude přeražena.
 • Žalmy 18, 29Ty mi rozsvěcuješ světlo, Hospodine. Můj Bůh září do mých temnot.
 • Žalmy 27, 1Davidův. Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál? Hospodin je záštita mého života, z koho bych měl strach?
 • Žalmy 36, 10U tebe je pramen žití, když ty jsi nám světlem, spatřujeme světlo.
 • Žalmy 37, 6Dá, že tvoje spravedlnost zazáří jak světlo, jako polední jas tvoje právo.
 • Žalmy 43, 3Sešli své světlo a svoji věrnost; ty ať mě vedou, ty ať mě přivedou k tvé svaté hoře, k příbytku tvému,
 • Žalmy 97, 11Pro spravedlivého je zaseto světlo, radost pro ty, kteří mají přímé srdce.
 • Žalmy 112, 4Ve tmách vzchází přímým světlo; Bůh je milostivý, plný slitování, spravedlivý.
 • Přísloví 4, 18Stezka spravedlivých je jak jasné světlo, které svítí stále víc, až je tu den.
 • Přísloví 13, 9Světlo spravedlivých radostně září , kdežto svévolníkům svítilna hasne.
 • Přísloví 20, 20Kdo zlořečí otci a matce, tomu zhasne jeho světlo v nejhlubší tmě.
 • Přísloví 20, 27Lidský duch je světlo od Hospodina; to propátrá všechny nejvnitřnější útroby.
 • Přísloví 24, 20Zlý žádnou budoucnost nemá, svévolníkům zhasne světlo.
 • Přísloví 29, 13Chudý a utlačovatel se střetávají, ale oběma dal světlo očí Hospodin.
 • Kazatel 2, 13Shledal jsem, že moudrost nese více užitku než pomatenost, jako světlo dává větší užitek než tma.
 • Kazatel 11, 7Sladké je světlo a vidět slunce je milé očím.
 • Izajáš 5, 20Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za světlo a světlo za tmu, kdo vydávají hořké za sladké a sladké za hořké!
 • Izajáš 9, 1Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo.
 • Izajáš 58, 10budeš-li štědrý k hladovému a nasytíš-li ztrápeného, vzejde ti v temnotě světlo a tvůj soumrak bude jak poledne.“
 • Matouš 4, 16lid bydlící v temnotách uvidí veliké světlo; světlo vzejde těm, kdo seděli v krajině stínu smrti.‘
 • Matouš 5, 14Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře.
 • Matouš 6, 22Světlem těla je oko. Je-li tedy tvé oko čisté, celé tvé tělo bude mít světlo.
 • Matouš 6, 23Je-li však tvé oko špatné, celé tvé tělo bude ve tmě. Jestliže i světlo v tobě je temné, jak velká bude potom tma?
 • Jan 3, 19Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé.
 • Jan 3, 20Neboť každý, kdo dělá něco špatného, nenávidí světlo a nepřichází k světlu, aby jeho skutky nevyšly najevo.
 • Jan 8, 12Ježíš k nim opět promluvil a řekl: „Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.“
 • 1. Korintským 4, 5Nevyslovujte proto soudy předčasně, dokud Pán nepřijde. On vynese na světlo to, co je skryto ve tmě, a zjeví záměry srdcí; tehdy se člověku dostane chvály od Boha.
 • 2. Korintským 4, 4Bůh tohoto světa oslepil jejich nevěřící mysl, aby jim nevzešlo světlo evangelia slávy Kristovy, slávy toho, který je obrazem Božím.
 • 1. Janův 1, 5A toto je zvěst, kterou jsme od něho slyšeli a vám ji oznamujeme: že Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy.
 • Zjevení Janovo 21, 23To město nepotřebuje ani slunce ani měsíc, aby mělo světlo: září nad ním sláva Boží a jeho světlem je Beránek.
 • Zjevení Janovo 22, 5Noci tam již nebude a nebudou potřebovat světlo lampy ani světlo slunce, neboť Pán Bůh bude jejich světlem a budou s ním kralovat na věky věků.

 

                  -------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Font

(Filip, 12. 9. 2021 15:06)

Ten font, který používáte je otřesný, nedá se to pak číst

Re: Font

(Pepa, 12. 9. 2021 18:27)

To mne mrzí, ale pro jiné je zase "Comic Sans MS" písmo čitelné dobře. Navíc většinu textu mám velikosti 16 a text lze samozřejmě po zkopírování převést do jiného fontu.