Jdi na obsah Jdi na menu
 


KOMENTÁŘE/ODPOVĚDI K SOUČASNÉMU DĚNÍ

               Google Translator EN                 Google Translator RU                                           

                                         Můj profil na fb

Zde bych chtěl reagovat na některé aktuální děje, které se nějakým způsobem vztahují k obsahu těchto stránek. Krátké psané příspěvky a nově občas i ve formě videa budou řazeny od novějšího ke staršímu směrem dolů.

                                                ------------------------------------------------------------------

 

 

 • 1Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi,
 • 2za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti.
 • 3To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce,
 • 4aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu.
 • 1.Tim.2.kap.

 

Z těchto veršů je dobře vnímatelný postoj ap. Pavla k vládcům a mocným tohoto světa. Je také patrný postoj Boží v našem jednání vůči lidem postaveným v moci. Samotný Pán JK a Jeho učedníci byli vzorem ve svém přístupu k mocným tohoto světa, tedy šířili poselství záchrany skrze oběť nejvyšší na Golgotě (přesněji v její blízkosti). Kritikou dočasných vládních systémů, tehdejších a nebo dřívějších, se nijak nezabývali. Těžce zkoušení obyvatelé Judei, na počátku Ježíšova věku, žili v římské okupaci a za morálního úpadku celé říše a také svých duchovních vůdců. Toto prostředí bylo pak podhoubím pro různá povstání a politické vraždy. Ve svém zaslepení a nenávisti bojovali někteří židé nejen proti okupantům své vlasti, ale také postupně mezi sebou. Jedním z viditelných příkladů je nábožensky a politicky motivovaná vražda velekněze Ananiáše, kterou provedli zabijáci z řad Zélótů. I toto nám má být mementem v tom, zda se máme zapojovat do různých mocenskopolitických bojů nejen v naší zemi, kde vliv na politický kurz a navládu postupně převzala jiná skupina - přesněji duchovní knížectví. Žel tomuto trendu podléhá (často jej ani nedokáží rozpoznat) i mnoho křesť. kazatelů, pastorů atd. Tito pak, pod vlivem informací z (mas)médií a falešných učení, vykládají prorocká Písma a dokonce někteří i vydávají doporučení ohledně politického směřování bratří a sester. Zatímco Pán JK a Jeho učedníci vedli lid k věčnému životu a věcem mimo tento dočasný svět, nyní mnoho křesťanů soustřeďuje téměř všechnu pozornost na pozemské dění a jeho výklad skrze média. Toto je do očí bijící rozdíl, který se nedá vysvětlit jinak než velkým odklonem od DS a informací Písem. Mnoho různých skupin, které původně stavěli na základech Božího Slova a oddělení se od falešných učení, se postupně začalo kompromitovat se světem a knížectvími temnoty.

Jestiže tedy nyní, pod mocným vlivem médií, dochází ke změnám ve smýšlení a toto se následně promítá do osobního vztahu člověka k Bohu, Jeho Slovu, vztahu k jednotlivým lidem i národům, nepřekvapí, že se to promítá i do výkladů prorockých Písem pro současné dění. Uvedu zde jedno vodítko k dalšímu - v knize Genesis 11.kap. máme uvedeno jak to vypadalo s lidmi, když měli jednotný jazyk. Žili ve vzpouře a hříchu natolik, že Bůh Stvořitel přistoupil k zmatení jejich jazyka a rozptýlil je "po tváři celé země". Od této doby jsou lidé různých jazyků a národů. Bůh se jménem "Já jsem" tak na mnoho generací pozastavil to, co se má opět dít v závěrečných časech. A např. od proroka Daniela (z jeho záznamů) víme, že nad národy panují knížectví temnoty (Božího odpůrce - satana).Ty jsou rozděleny v duchovních sférách právě od vzniku jazyků a národů. Z biblických záznamů (např. kniha Zjevení) také víme, že cílem satana je sjednotit lidstvo ve vzpouře proti Bohu. K tomuto v současnosti potřebuje moderní technologie a také to, aby se lidé dokázali vzájemně jazykově domluvit. Není těžké vypozorovat, které knížectví temnoty má takovou moc, že prosadilo jako dorozumívací jazyk řeč národa, který v globálním měřítku není mezi těmi největšími. O to více je patrný jeho agresivní boj o moc a bohatství tohoto světa a jeho sebeprosazování v posledních staletích. Není žádný takový, který by tak dominantním způsobem protlačil svůj národní jazyk na úroveň globálního dorozumívacího prostředku, který by tak dominantním způsobem ovlivnil směřování společnosti lidí v pracovní (dříve rukodělné) výrobě - viz např. tzv. "Trojúhelníkový obchod" a následně z tohoto financované průmyslové revoluce. Dominantním způsobem ovlivnil myšlení a směřování ve vědních oborech (viz např. příběh Nikola Tesly), dominantním způsobem ovlivnil finanční trhy a globální ekonomiku, dominantním způsobem prosadil své vojenské základny po značné části světa, dominantním způsobem ovládl tzv. kulturu - viz např. dopady působení tzv. Hollywoodu a jím ovlivněného filmového průmyslu. Nelze se pak divit, když o podobnou dominanci se snaží knížectví temnoty i v oblasti náboženské víry. Na jedné straně neváhá spojovat biblická učení s pohanskými kulty, na straně druhé, v tzv. reformaci a návratu k biblickým informacím, postupně přebírá duchovní vedení - počínaje početně velkými a vlivnými společenstvími křesťanů - postupně po pyramidální struktuře směrem dolů. 

Vznikem různých vědeckých učených společností po světě (jako třeba v počátku směr udávající a nyní státem financovaná Royal Society) se dostávají způsoby a možnosti lidského poznávání postupně pod určitou kontrolu - ne vždy nutně v negativním smyslu. To pod kontrolu toho, co a jak bude přijato, jako poznání tzv. vědecké a pravdivé a jako nevědecké (mylné) a jako takové dál představováno bohatým a mocným, tak i posléze širší veřejnosti. Vědecké společnosti, skupiny vědců a i jednotlivci ovšem potřebovali a potřebují na své zkoumání, nákladné expediční cesty a labolatoře s přístroji, spoustu financí (viz skutečně nedostižnou NASA). Toto byl prostor pro bohaté bankéře, průmyslníky atd. výhodně investovat, stát se přitom mecenášem a dobrodincem na cestě poznávání a rozvoje lidské společnosti. Peněz bylo, z "Trojúhelníkového obchodu" a nebo z výnosů manufakturní výroby, dost a tak po otevření se nového prostoru pro zisky, velká část finančníků opravdu neváhala a vstoupila do tohoto pole lidského poznání. A zde je příkladné se detailněji seznámit s životními příběhy a rozdílnými cestami G.G.M.Marconiho a N. Tesly. Finance a přízeň bohatých, jejich duchovní rozpoložení a stav rozhodovaly a stále rozhodují o tom, jakým směrem se dál bude ubírat lidské poznání a následně i řešení problémů - např. výroby a spotřeby energií. Jako příklad uvedu tento dokument (v cz), který vypovídá jak a proč bylo Nikolu Teslovi či Thomasi Henry Morayovi zabráněno (mj. pro mrzké zisky) uskutečnění jejich vizí a následné převedení do praxe.

Mým záměrem, a jsem si jist, že jej dokážu uskutečnit, není pouhé posílání zpráv, ale přenášení elektrické energie po celém světě. Jediná elektrárna o výkonu sta koňských sil by mohla pohánět stovky milionů zařízení! - Nikola Tesla

Řešení současných (fiktivních či faktických) energetických problémů a potíží bylo "na stole" min. už před více než 100 lety! Nebylo to ovšem v zájmu mocných tohoto světa, vždyť proč by se měli mj. vzdávat svých zisků plynoucích z těžby fosilních paliv, proč by měli připustit, že lze velmi levným a masově dostupným způsobem získávat zdrol el. energie z étéru a proč by tímto měli (v dalších důsledcích) podporovat biblický model Země a vesmíru? Zde vybírám krátké svědectví zaznamenané v Secrets of Cold War Technology od Gerryho Vassilatose v částečném překladu:
"...Tesla se triumfálně vrátil do New Yorku. Chystal se udělat nový světový precedens. Odvážní kapitalisté byli všude a hledali svou příležitost ke vstupu na trh s "novou energií". Tesla nevěděl, že jeho stanice, jeho věž, velké cívky, kondenzátory a všechny další báječné přístroje, které demonstrovaly volnou éterickou energii světu, byly získány pro demolici. Tesla jednoduše šel dál a zajistil si nové peníze od Morgana a dalších, aby mohl vyvinout plně funkční vysílací stanici průmyslových rozměrů na Long Islandu. Stanici Wardenclyff.
Wardenclyff měla být jeho největším úspěchem. Odsud měl vysílat energii světu spolu s komunikační sítí, která mohla překlenout celou zeměkouli bezpočtem komunikačních kanálů s použitím éterických vln. Několik stanic mělo rozmnožit výkon této první stanice, z níž chtěl vysílat výkon 10.000 koňských sil. Vysílací stanice, podivuhodné vizionářské struktury, která dominovala pohledu na Shoreham, Long Island, nebyla ještě dokončena, když byla také zabavena soudním příkazem a stržena.
Tesla byl předvolán k soudu. Ohromující přepis tohoto jednání byl pořízen panem Lelandem Andersonem, který poté publikoval vynikající monografii s tímto přepisem jako hlavní součástí díla. Tesla řekl, že plakal, když viděl zbořenou věž ve Wardenclyffu. Cesta vlakem zpět ze Shorehamu byla naplněna slzami a vypočítáváním všech tragédií, které poznamenaly jeho život. Ale sny tam nezemřely. Při absenci finančních prostředků na konstrukci jeho gigantických stanic Tesla našel způsob, jak postavit malé systémy, pomocí nichž mohl dosáhnout stejných cílů. Místo velkého kapacitního terminálu použil materiální náhrady, radioaktivní kovy v kombinaci s dalšími hustými prvky, s nimiž byl Tesla schopen zvětšovat pulzaci éteru o velmi vysoké frekvenci.
Teslovi nastaly zlé časy, kdy mu nikdo nechtěl pomoci, ani mu naslouchat. Až na jednoho..."

 

 

 

                               ------------------------------------------------------------------

 

Rád bych tu, v reakci na některé názory ohledně současného globálního dění, krátce popsal něco z toho, jak a co činí Duch Svatý (DS) a co nikoliv:

 

 - pokud opravdu přijmete proroctví pro současnou dobu od DS, toto se zajisté naplní a bude v souladu s informacemi bible. Není třeba Boží slovo nějak doplňovat o další nové informace, vše je již v něm obsaženo a samotné přijaté proroctví je třeba předat v původní (stručné) formě, tj. bez dalších vlastních dodatků. Toto bude sloužit k povzbuzení Božího lidu a záchraně mnohých ze světa, tedy nikoliv jen hororovému strašení apod. Bude také mj. sloužit k rozpoznání pravdy a lži v této aktuální době

 - pokud přijmete proroctví pro současnou dobu údajně od DS a toto se nenaplní, klamete sami sebe a jdete po špatné cestě. Nepomůžou vám žádné výmluvy a je třeba činit urychleně pokání, jinak budete do falešných výkladů propadat stále hlouběji a ještě sebou strhnete další. Žel tak se děje ve velké míře v této závěrečné době času Boží milosti v Pánu JK. Prokazatelně nenaplněná proroctví některých našich i zahraničních kazatelů atd. z jara (často březen) roku 2022 1),2) nezabránila těmto produkovat další. A neboť nečinili pokání z chyb předchozích a nevzali si z toho poučení, což je pro mne zcela nepochopitelné, upadají do falešných tvrzení stále více. Od takových je třeba se duchovně oddělit a hledat vlastní cestu a poznání. Pokud toto budeme činit celým srdcem, DS nás nejen v tomto zajisté povede a nebude nám hrozit např. duchovní vyhoření z nenaplněných falešných proroctví

 - pokud sami žádná přímá proroctví od DS nepřijímáte a ty biblická rozsuzujete, což je velká část bratří a sester, určitě nikomu nepředávejte volant/kormidlo svého duchovního směřování ani v této duchovní oblasti. Sami jste (máte být) chrámem DS a ten je stále připraven vám i v tomto pomáhat. Tím, že začnete spoléhat na výklady druhých, bez osobního rozsuzování, můžete toto osobní vedení DS min. dočasně ztratit a znovu jej budete pracně hledat

 - pokud hledáte odpovědi na současné dění, není nic špatného porovnávat své o bibli opřené názory s názory jiných bratří a sester. I já tomu tak přirozeně činím a myslím, že je to pro mne aspoň někdy požehnáním. Dobře si však všímejte jak a kdo je ovlivněn prostředím, ve kterém se nachází, mediálními informacemi o dění kolem nás. V opravdu velké části světa se agresivně prosazuje pohled tzv. západní civilizace a má komplexní vliv na naše myšlení a formování našich postojů. Tak samozřejmě tento vliv proniká i do prorockých výkladů ještě nenaplněných částí Písem. Pak vnímám jako dobré se seznamovat s názory bratří a sester i tam, kde tento vliv nemá velkou odezvu

 - pokud vnímáte snahu médií a okolí vám vnutit nějaké zpravidla negativní postoje vůči určitému národu - či národům vězte, že toto není dílem DS. A může to tvrdit kterákoliv tzv. křesťanská autorita. Oproti tomu bible a DS mluví o duchovních knížectvích nad národy, která jsou podřízena pánu tohoto světa, kterým je dočasně satan. Oběť Pána JK na Golgotě toto duchovní podřízení přemohla, ale jen tam, kde je osobní pokání a podřízení se následnému vedení DS. Národy ve světě jsou nyní obecně podřízeny Božímu odpůrci všechny a bez vyjímky. Všechny ty, kteří se neobrátí a nebudou činit pokání, čeká stejný osud. Naopak Tělo Kristovo tvoří jednotlivci velmi pravděpodobně ze všech národů a to napříč současnému ideovému, politickému a jinému rozdělení. I proto se nepatří slučovat biblické učení s jakýmkoliv politickým systémem a nebo politikem tohoto světa, jen doložená historická svědectví až po současnost o tom vypovídají poměrně jednoznačně. V tomto smyslu také biblické informace hovoří o křesťanské komunitě jako o nevěstě a nevěstce. Takto ji jednoznačně rozděluje např. apoštol Jan v knize Zjevení

 - pokud tedy například nevíte zda a koho jít volit prezidentem ČR vězte, že Bůh/JK je i nad tímto a není ve své vůli a jejím naplňování omezen naším konáním. To přesto, že právě mnozí falešní proroci toto tvrzení (o jediné správné volbě) a další podobná vehementně prosazují. DS nám ponechá v těchto věcech úplnou svobodu a když se budeme upřímně dotazovat v modlitbách Boží vůle, naše rozhodnutí špatným v Jeho očích nebude a zároveň budeme dopřávat svobodné rozhodnutí i druhým.

 

Poznámky:

1) Ukrajina bude během 1-2 měsíců osvobozena a z jejího území vzejde celosvětové křesťanské probuzení

2) Rusko během několika měsíců zaútočí na Izrael, mj. proto aby Izraeli zabránilo těžit a zpracovávat nová naleziště ropy

 

 

 

                                               -------------------------------------------------------------------

 

Stále více lidí si uvědomuje, že to co se kolem nás nyní děje po celé planetě, je něco min. dlouho nebývalého. To, jakým způsobem jsou celosvětové prosazována určitá tvrzení a jen určité pohledy na svět (jeho minulost a současné dění), jakým způsobem jsou nabízena a vzápětí pod nátlakem vynucována jistá opatření, jakým způsobem je zacházeno s názory rozumně oponujícími a jejich autory, jakým způsobem jsou celosvětově používána tzv. informační média ve společném hledání pravdy a odpovědí...

Žel tyto projevy se nevyhýbají ani křesťanům a jejich společenstvím. Mnohé, ne však všechny, se zcela podřizují falešným učením, která byla jako koukol přimíchána k Boží setbě. Mnozí ti, kteří byli povoláni k výkladům a učení Slova Božího, přejímají duchovní porozumění v rámci určitého daného schématu a nebiblické hierarchie, namísto toho, aby hledali společně jako Tělo Kristovo odpovědi samostatně. Není pak už tolik těžké pro Božího nepřítele postupně získat velký vliv v nějakém křesť. společenství a pokud nedojde k nápravě, postupně převzít další směřování nejen duchovní. Uvedu jednoduchý příklad:
v 90.letech se jako koukol přimíchalo do přinášeného biblického učení Božího Slova nauka o prosperitě. Tak jak jsme toužili mít tzv. životní úroveň západu, bylo toto učení velmi chytlavé a docela široce (zejména mezi mladšími a bez osobních zkušeností) přijímané. Přitom se stačilo podívat na Pána JK, zda a kolik prosperoval. Pro ty, kteří na toto poukazovali bylo odpovědí, že On byl přece chudý, abychom my Jeho chudobou zbohatli. Ano, jistě. Ale pokud by tomu tak bylo a takto by byl správný výklad v té fyzické/materiální rovině, pak by zajisté tuto prosperitu a úspěšnost zakoušeli první křesťané a apoštolové. Víme přece však, že tomu tak nebylo. Proč by tedy toto falešné učení mělo platit právě pro poslední generace lidí? První učedníci Pánovi opravdu hmotně neprosperovali a také toto učení nešířili. Naopak, pili stejný obsah kalichu jako jejich Pán. Proč bychom měli být jiní a učit něco jiného? 
Tak je tomu i ohledně současného dění. Pokud Pán JK mluvil prorocky o vyvrcholení času milosti a přirovnával svůj návrat k příchodu ženicha pro svou nevěstu (dle tehdy platných zvyků v Galilei), tak se tak stane. Pokud nedokážeme a nechceme rozpoznávat falešná učení, budeme dříve či později pevně pod jejich vlivem a nepomůže nám ani podobně smýšlející společenství bratří/sester. Nedokážeme pak rozpoznat dělící hranici mezi duchovní nevěstkou a nevěstou, v důsledku čehož můžeme přijít až na místo, odkud již nebude návratu. Bible vypovídá o přijmutí znamení šelmy a ten kdo jej přijme, bude navěky duchovně i fyzicky ztracen - tj. bez jakékoliv další naděje na změnu. Ještě před nemnoha lety by se zdálo, že je to nesmysl. Nyní však, po několika tzv. covidových letech a pod vlivem důsledků dalšího světového válečného konfliktu, vypadá uvedené zcela reálné v brzké době. 

 

                                                -------------------------------------------------------------------

 

Chtěl bych tu napsat pár povzbuzujících slov...

Vždy, když na svět přicházela velká zkaženost, tíseň a masivní zlé zprávy, utíkala alespoň malá část (někdy zcela počtem zanedbatelná) lidí této planety k Bohu Otci Stvořiteli. Tak tomu bylo například za Noeho, který nehleděl na názory a posměch lidí kolem, vytrvalou vírou uposlechl Hospodina a zachránil sebe i svou rodinu. Věřím ale důvodně, že někteří z těch lidí, co se mu posmívali pro stavbu obřího korábu a tedy i jeho víru, později ve vlnách celosvětové Potopy činili pokání a stihli tak zachránit svoji duši. Dostalo se jim za to Boží milosti skrze osobní zvěstování evangelia přímo od Pána JK a nám tady na Zemi o tom byl zanechán záznam o Božím milosrdenství pro naše povzbuzení. Stejně tak máme zapsáno to, jak se stejné milosti dostalo například Lotovi a jeho rodině v Sodomě, která byla zcela proměněna v popel a my máme dodnes možnost toto místo navštívit a přesvědčit se - třeba i jen prostřednictvím videa. Biblická Potopa, zkáza Sodomy a dalších čtyř měst je zcela reálná historická událost. Stejně tak mnoho dalšího biblického informačního materiálu (viz třeba biblickou archeologii), ze kterého vyčnívá pevná a věčná skála - Pán Ježíš Kristus. Pokud se o Něj a Jeho Slovo opřete - neuhne a svůj názor/informace/slova nezmění - tedy platí po všechen náš čas. Nezradí vás, nevysměje se vám, neponíží vás a nebude vám na bedra klást další zátěž... Vždy je připraven odpustit každý hřích, každou vinu, každou špatnost. Je připraven vás vyvést okamžitě z duchovní smrti a temnoty na světlo a nejen to. Dává nám stále velkou a důvodnou naději - například to, že závěrečném dějství trvání tohoto času je připraven přijít pro své věrné a ty, kteří toho budou hodni a odvést je do nebeských příbytků, aby tak unikli soužení (tzv. Velké soužení), jaké tu ještě nebylo a více nebude (viz Mat.24.21). Nemylme se, biblická Potopa a nebo třeba 2. světová válka je oproti tomu menším utrpením a zlem. 

Sám jsem byl z Boží milosti před desítkami let z takové osobní temnoty a zaslepenosti přímým vlivem DS vyveden, právě skrze lítost a pokání nad svým životem a tím co se v něm dělo. Dostalo se mi pak postupně kvalitní biblické duchovní stravy a trvalé vedení DS. Stále ovšem jsem v některých věcech blízko pochybení a stále jsem závislý na Boží milosti a vedení v spletitosti vztahů a okolního dění. Mám však trvalou jistotu, že mne Pán/JK neopustí a že mi dává mj. informace, směr i jistoty v dnešní době...

 

 

 

                                    -------------------------------------------------------------------

 

Jak jsem zmiňoval nedávno, pro mnohé je stále těžší se zorientovat v současném dění a díky masivně se šířícím (dez)informacím mnozí podléhají postupně vrcholícímu falešnému ("matrixovému") vidění světa a mnohého z toho, co se v něm děje. Na těchto stránkách je pak mojí snahou popsat toto, alespoň nepatrnou částkou, z pohledu vědy/vědců a jejich výzkumů. K tomu slouží např. i mnohé (OBLÍBENÉ) odkazy vpravo na liště. Zde naleznete tipy na často celoživotní práce velmi vzdělaných a chytrých lidí z různých vědních oborů, kteří své poznání postavili na základech a axiomatických tvrzeních Božího Slova a nikoliv na lidských představách a tužbách. A jsou to zajímavé výzkumy v opravdu pestré škále - například od biblické archeologie až po nejnovější genetické poznatky. Oproti tomu je, již po dobu cca 5 - 10 lidských generací, stále dokonaleji šířena nepravdivá představa o našem původu a účelu tady na Zemi. Od původního knihtisku jsme došli až k nejmodernějším technologiím jak ovlivňovat myšlení, ducha, duši a tedy život jednotlivého člověka. A to nejen na poli vědeckého myšlení a zkoumání světa, ale i v duchovní oblasti a potažmo i v oblasti lidských práv a svobod. Z informací Božího Slova mj. víme, co bude následovat a jak to vše s lidstvem dopadne. Z toho zdroje také víme jak tomuto finálnímu dějství, vrcholícímu v období sedmiletého Velkého soužení, uniknout a co proto máme učinit. Ze stejného zdroje také víme, že bez prosté a plné důvěry v biblické informace, nemáme na žádném postu v těchto posledních časech šanci. Nemáme šanci obstát v tom obrovském informačním a duchovním tlaku tak, abychom se nedopustili zásadních chyb, které ovlivní život náš a našeho okolí. A je jedno, zda zastáváme pozici vědce, kazatele Božího Slova atd. Ku zásadní pomoci v tom, abychom vůbec mohli obstát, máme stále daného DS, který nás vede a mj. pomáhá ke stálé vnitřní kontrole a případnému pokání ze svých vin. Pokud však namísto pomoci a vedení DS upřednostníme cokoliv jiného, můžeme čekat postupně narůstající odchylku od cesty, která je správná a pravdivá. Jak v tom vědeckém  poznávání, tak v i v duchovním vývoji. Tak obzvláště to platí pro ty, kteří mají a nebo usilují o prorocké výklady Písem a i pomocí tzv. médií je předávají dál, aniž často vědí komu. Chybnými výklady pak ještě prohlubují současnou zmatenou dobu. Uvedu dva příklady:

 - někteří bratři/sestry (u nás i po světě) v březnu 2022 prorokovali rychlý konec vypuklého konfliktu na Ukrajině (do 1 - 2 měsíců) a následné probuzení, které se bude z této země šířit do světa

 - jiní bratři/sestry (u nás i po světě) v březnu 2022 prorokovali, že do několika měsíců se ruská armáda stočí z Ukrajiny na jih a zaútočí na Izrael. V důsledku toho bývá Rusko označováno jako Magog a Gog - např. na základě slov proroka Ezechiele...

Ani jedno z těchto proroctví se zcela evidentně nenaplnilo a pokání z těchto mylných informací, vydávaných vehementně za poselství Boží, činil jen malý zlomek těchto. Ptám se, jak je možné, dotyční bratři/sestry, nečinit z takovýchto zásadních činů pokání a chrlit další a další výklady? Neuvědomujete si důsledek takovýchto nevyznaných pochybení pro své okolí a samozřejmě i pro vás? Co vám brání, aby jste veřejně - tedy stejným způsobem činili pokání?

Na druhou stranu - tyto vážná selhání některých, by nás rozhodně neměla vést k popírání přímých slov Pána JK a nebo obsahu jiných prorockých pasáží SZ i NZ k tomuto tematu. To, že se Pán JK vrátí pro své vyvolené/nevěstu (aby nás odvedl do nebeských příbytků), by bylo přímým popřením Jeho jasně daných (včetně překladů) slov. V Božím Slově, na tomto webu a samozřejmě i jinde o tomto můžete najít mnohé další.

Mimochodem, víte ve které zemi a nebo ve kterých zemích jsou v současné době obyvatelé Magogu? Nemylte se, opravdu tam žijí a i právě teď... 

 

 

                                                -------------------------------------------------------------------

 

 

Stojí za to poslechnout až do konce...
28 + 7 + 19 + +14 = 68 ... 1. světová válka
1 + 9 + 19 + 39 = 68... 2. světová válka
24 + 2 + 20 + 22 = 68... 3. světová válka???
Toto nemůže být náhoda, tohle někdo plánuje cíleně a promyšleně. Kéž z toho můžeme přijmout zásadní duchovní nasměrování, hledání v Božím Slově a modlitbách, rozhodnutí a nebo nám v Kristu Ježíši Pánu případně povzbuzení pro očekávaný příchod Pána JK pro svou nevěstu...

 

 

 

                                               --------------------------------------------------------------------

 

Jak jsem psal v předešlém příspěvku, biblická proroctví ohledně konce času milosti, tj. časový úsek od ukřižování Pána JK (seslání DS) po vytržení a Velké soužení, se plní před našima očima. Rozklad společnosti, koncentrace bohatství a moci v globálním měřítku, veřejně prezentované zvrácenosti a zkaženost, vliv technologií a masmédií na myšlení lidí atd. postupuje rychlým tempem. Názorové rozdělování v rámci křesťanské obce a jednotlivých denominací citelně postupuje. Je stále těžší nacházet čisté a biblické pohledy na současné dění a čím více jdete do detailu, tím více se názory i mezi "kristovci" tříští. Je to logické a to obzvláště v těžkých prorockých pasážích Božího Slova, jako jsou starozákonní proroci (např. Ezechiel, Daniel, Zachariáš) a nebo knihy Zjevení Janova. Přesto by ti, kteří druhým veřejně předkládají své pokusy o prorocký výklad a zároveň tvrdí, že to takto přijali od DS/Pána JK, měli činit veřejné pokání, pokud se jimi předkládaná proroctví nenaplní. Tímto očistí sebe, ale také pomohou sobě i druhým ze scestí. Uvedu příklad:

 - v březnu t.r. se, v souvislosti s ruským vojenským vpádem na Ukrajinu, objevili tací vykladači, kteří tvrdili, že do několika měsíců se Rusko otočí z Ukrajiny na jih a napadne Izrael. Tím se tak prý naplní proroctví z Ezechiela 38. a 39. kap. Dokonce byl uváděn i důvod  - možná dodávka ropy a plynu z nově nalezených ložisek v Izraeli do Evropy, čímž by tak prý Rusko přišlo o své velké zisky z prodeje těchto komodit. Dnes po více než pěti měsících je zřejmé, že Rusko nejenže Izrael nenapadlo, ale dokonce zvýšilo své zisky a ještě si zajistilo obravská nová odbytiště pro své suroviny (např. Indii). Nemá tedy tento důvod Izrael napadnout, ba naopak (jako světová velmoc) nabízí zajisté svou logistickou a technologickou pomoc při zajišťování zprovoznění těžby a následnou distribuci do světa, byť samozřejmě nikoliv zadarmo. Ale to už je o něčem jiném...

Z uvedeného je jasně patrné, že vše je jinak než tito vykladači před cca 5 měsíci tvrdili. Uplynulo již těch několik měsíců a jejich veřejná omluva spojená s pokáním nepřišla. Naopak přišla jiná další tvrzení a prý také pod vedením DS. No takto rozhodně ne!!! Takto DS nejedná, takto jedná duch tohoto světa, který tímto způsobem postupně prosadil např. evoluční učení o samovolném vzniku a vývoji. To posléze i mezi křesťanskou obec. Jednu nepřesnost a lež tak hned zaplácnout druhou a další. Naopak, když promluví Bůh, tak se tak i stane.Ti, kteří se dopouští podobného výše uvedeného jednání, vystavují do nebezpečí nejen sebe, ale také ty, kteří jim důvěřují a sami nehledají v Písmech pravdu.

Ještě se vrátím k Ezechielovi a výkladům 38. a 39. kap. V obou kapitolách je uvedeno odkud Bůh přivede Goga ze země Magog. Překlady dobře vystihují přesný popis "z nejzazšího severu". Jako nejzazší sever chápu celkem logicky místa v blízkosti severního pólu. A v blízkosti severního pólu jsou ostrovy - např. ostrov Nová země, Grónsko a nebo Špicberky či ostrovy severní Kanady. Dle mého názoru k přesné lokalizaci je třeba použít dobovou mapu a nikoliv tu v současnosti používanou. Rázem pak třeba RF (Moskva a prý Tobolsk =Túbal) není na sever (už vůbec ne ten nejzazší), ale na severovýchod až východ. Mám pro toto uvedené nějakou oporu v Písmech? Myslím, že ano a uvedu jedno právě z Ezechiela 39. kap. :

Zde se ústy proroka Božího Ezechiela dovídáme kterak se Bůh vypořádá s útokem Goga - jeho armády a armády dalších národů, které přijdou s ním. Nejenže je smete z území Izraele, ale bude také jednat s dalšími obyvateli země Magog a lidmi z ostrovů.

Myslím, že v historii byli tomuto popisu nejblíže Vikingové, kteří od nástupu tzv. Malé doby ledové postupně odcházeli z kdysi zeleného Grónska, severní Skandinávie atd. do jižních směrů a to dokonce až do blízkosti dnešního Izraele. Jak píši jinde - uváděné proroctví z Ezechiela odpovídá lépe době po Tisíciletém království, na jehož počátku Pán JK obnoví satanem a lidmi zničenou Zemi. Ta bude během tisíce let pokoje a míru znovu hustě obydlena po všech místech. Lidé budou opět žít v náležitém vztahu mj. s přírodou a pokud budou mít v závěru (po krátkém propuštění satana) zbraně, budou to ty popsané mj. Ezechielem. Tedy:

Nikoliv tedy současné rakety, útočné drony, bomby, tanky, kulomety...

 

 

                                               --------------------------------------------------------------------

 

 

Co nám v dnešní době může být pomocí, směrováním a vodítkem při výkladech biblických proroctví v kontextu současného dění? Je to několik těch podstatných faktorů, kdy krom "čistého srdce a ducha", důvěrného vztahu k biblickým informacím a dalšího, tady zmíním jeden další. Tím je náš vztah k dnešnímu Izraeli a jeho obyvatelům, kdy tento by měl být vyvážený na základu Božího Slova a vedení DS.

V současnosti vnímám dva krajní postoje velkého množství křesťanských kazatelů a vedoucích:

 - Bůh v konání s izraelským národem skončil/zavrhnul jej (mimo obrácené jednotlivce) od doby ukřižování Pána JK

 - Bůh přivede ke spáse celý izraelský národ až křesťané vybudují Boží království na Zemi a přijde Pán JK převzít vládu nad světem

Oba postoje jsou dle mne špatné a to proto, že jsou ve viditelném rozporu s Božími informacemi. Že Bůh s Izraelem dosud neskončil popisuje např. mesiánský žid a farizei - apoštol Pavel z Tarsu. V celé Římanům 11.kap. mj. sděluje - vybírám první verše:

 • 1Chci tím říci, že Bůh zavrhl svůj lid? Naprosto ne! Vždyť i já jsem Izraelec, z potomstva Abrahamova, z pokolení Benjamínova.
 • 2Bůh nezavrhl svůj lid, který si předem vyhlédl. Nevíte z Písma, jak si Eliáš Bohu naříká na Izrael?
 •  

A že Bůh nepřivede ke spáse každého Izraelitu, vyplývá z mnoha Písem (např. vyjádření proroků) a i samotných vyjádření Pána JK. Někteří křesťané jakoby nejsou schopni vidět a vnímat plnou realitu současného Izraele a jeho odpadlictví od Boha "Já jsem". Myslíte tudíž, že současní farizeové a zákoníci mají jiný postoj vůči Pánu JK? Nemám na mysli jednotlivce, ale hlavní duchovní směr. Co myslíte - jaký je status mesiánských židů v Izraeli a jak židovští náboženští představitelé pohlíží i po 2 000-i letech na současné učedníky JK? Víte, že v zemi s více než 9 miliony obyvatel jsou pouhá 2%  (150 tis.) lidí hlásících se ke křesť. náboženství? Myslíte, že počet křesťanů v této zemi roste - jak nás přesvědčují někteří kazatelé? A kolik z těchto lidiček je opravdu znovuzrozených tak, jak o tom Pán mluvil s židem Nikodémem? O tom, co se v této zemi duchovně děje svědčí také mj. největší pochod Pride v Asii a jeden z největších vůbec. Pokud se tedy necháme zaslepit krajním a nesprávným postojem, budeme tyto věci omlouvat a nebo je vůbec ani nezaregistrujeme. Ba, někteří křesťané tyto mnou uváděná fakta napadnou a budou prohlašovat za bludné.

Jak chcete správně vykládat Ezechielova a nebo Zachariášova proroctví, když nemáte vyvážený biblický postoj k Bohem vyvolenému národu? Ano, Izrael bojuje od vzniku svého státu o přežití, neustále odráží útoky nepřátel, sám aktivně podniká diplomatické i vojenské akce, které jsou v jeho obranném zájmu. Krátká historie jeho novodobé existence ukazuje naplnění proroctví a to, že i přes složitou geografickou polohu a tvar území stále existuje, svědčí o nadpřirozené ochraně. Nelze ale nevidět obrovské pohanské odpadlictví přímo v jeho středu. Nelze ale také nevidět obrovskou zatvrzelost a neochotu vyznat Pánem JK prorokované:

"Neboť vám pravím, že mě neuzříte od nynějška až do chvíle, kdy řeknete: ‚Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově."

Současní izraelští obyvatelé jsou (až na malé vyjímky) daleko od pokání a přijmutí Pána JK jako jediného Mesiáše. Co tedy způsobí tu změnu, o které se zmiňují proroci?

Je dobře vidět, že současná židovská politická a náboženská reprezentace je tomu stále stejně vzdálena jako za prvních učedníků JK. To často i vlivem nesprávného (nebiblického) konání některých tzv. křesťanů v minulosti a i současnosti. Takto je nutno pohlížet na současný Izrael a jeho konání, tedy stále odmítající svého Spasitele a zároveň jako ty, kterými se bude Bůh v závěru lidských dějin opět zabývat. Jak tomu bude činit máme zachyceno např. v Zachariášovi 14.kap. Zde se hned v úvodu kapitoly můžeme dočíst co bude předcházet druhému návratu Pána JK na Olivetskou horu. Jeruzalém bude v den Hospodinův dobyt armádami národů světa a tyto budou plenit, rabovat, znásilňovat...

V onen den stanou nohy Pána na Olivetské hoře, která se rozpůlí. Polovina stávajících obyvatel Jeruzaléma bude utíkat tímto údolím na východ... Že to nebude bez mnohých lidských obětí, tak o tom svědčí i letmý pohled na mapu aktuálního osídlení tohoto 826 metrů vysokého kopce, kdy zejména východní a jihovýchodní svahy jsou docela hustě obydleny. Taková je pravdivá předpověď dění Bohem vyvoleného proroka Zachariáše a že se dosud nenaplnila je zřejmé. I mnohá další nenaplněná proroctví nejsou pro svět a i Izrael vůbec pěkná. Jen proto je ale nemůžeme opomíjet a zároveň pak tyto proroctví předkládat neúplná a tedy zavádějící. A spousta kazatelů a pastorů tomuto, pod vlivem humanistického smýšlení, takto činí. To následně přispívá k odklonu od správného přístupu a vztahu k současnému Izraeli, k nepřesnému pochopení jeho budoucí role v biblických proroctvích a také celosvětovému budoucímu dění dle Písem. Bez přijetí Božího Slova v plnosti nemůžeme ustát vliv současného světa a jeho smýšlení, při výkladu tak obtížných biblických pasáží jako je kniha Zjevení Jana, knihy SZ proroků...

 

 

                                              --------------------------------------------------------------------

 

Lež, podvod, klam, bezzákonost, nenávist, netolerance..., to jsou charakteristické rysy současného světa a nevyhýbá se to ani mnohým těm, kteří si říkají křesťané. Světa, ve kterém mezi sebou bojují dvě hlavní strany téže mince o maximálně možné ovládnutí světa a lidí. Jedna z těchto stran se nám představuje jako konzervativnější, tj. hájící tzv. tradiční hodnoty a to např. klasický svazek muže a ženy, nemodifikované potraviny, bez genetického "vylepšování" lidstva atd. Strana druhá (liberálnější) naopak prosazuje staronové myšlenky, z nichž některé bujely již v časech před biblickou Potopou (viz Genesis), v čase Sodomy a Gomory, nebo třeba také v časech před zničením Pompejí. To znamená například různé volné sexuální postoje, geneticky upravené potraviny, ale také třeba "vylepšování" lidského genomu. Lidé jsou tak (ne)vědomě manipulováni do některého z myšlenkových a duchovních postojů, to v souladu s jejich vnitřním nastavením a znalostmi. Tak se nám zejména v posledních desetiletích představují a vnucují různé tzv. celebrity, které zastávají ty, či ony názory. Pěkně je to vidět celým spektrem lidského pokolení. Mnozí politici, vědci, lékaři, tzv. umělci, finančníci atd. nám obyčejným lidem ukazují co je správné a kde je pravda. Ukazují nám to skrze tzv. média, která jsou často placena a ovlivňována lidmi, kteří jsou nazýváni mecenáši a filantropové. Svůj majetek ale často tito nashromáždili nepoctivě a v rozporu s tím, co sami hlásají. Budují tak své knížectví/impéria a pronikají do různých sfér, kdy se občas sdružují a nebo naopak mezi sebou bojují - dle toho jak je to právě mocensky výhodné a potřebné. To není samozřejmě v lidských dějinách nic nového, jen se zdokonalily technické prostředky k ovládání mas lidí a k formování jejich myšlení. Ten tlak se v posledních několika letech vystupňoval tak, že min. od času biblické Potopy, tomu celosvětově takto nebylo.

Když se ve velkém množství opakují stále stejné informace, bez možností řádného ověření jejich pravdivosti, máme tendence jim postupně uvěřit a brát je jako skutečné. Obzvláště tehdy, když nám je 5 - 7 generací tvrzeno, že biblické informace od Boha Stvořitele "Já jsem" jsou tzv. vědecky vyvrácené a nedá se je brát vážně. Právě tak stejným způsobem se v historii tyto tvrzení prosadili - i tehdy pomocí média (tisku), které bylo sponzorováno tehdejšími mecenáši. Tito lidé nám byli a jsou představováni jako ti, kteří velkou část svého majetku dali ve prospěch lidstva. Stejný model před více než 200 lety, stejný model i dnes. A tak za použití stejných metod, včetně účelně použitých částí Božího Slova, se vše opakuje a dostává Bohem předpovězený (skrze biblické proroky) formát a projev. Stačí přece ovládnout oba "póly" lidského myšlení, tedy vytvořit a určovat to, co známe pod pojmy liberalismu a konzervatismu.

Jako stoupenec učení Pána JK a celého Písma ale přece nebudu např. vystupování a chování Pána JK škatulkovat do těchto člověkem stvořených pojmů. Nebo myslíte, že ano? Když Pán např. propustil beztrestně ženu cizoložnici, byl to liberální postoj z dnešního pohledu? A nebo to bylo jinak? Že by projev milosrdenství po pokání dotyčné ženy? Že to byl i přesto liberální postoj vůči postojům farizeů? Pokud přijmeme ty lidské vymezovací mantinely, pak ano do jisté míry. Ale pokud se nenecháte do tohoto vymezení "vtlačit", uvidíte o to více, že to byl postoj milosrdenství, odpuštění a především postoj Boha/JK, který měl (na rozdíl od nás) přehled o životě této ženy a stavu jejího srdce/ducha.

Do jakých postojů a závěrů se pak, v důsledku podobných lidských vymezování a odlučování od nejdůležitější Boží rady „Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí“, můžeme kupříkladu dostat?

 - nábožensko-politických, kdy podporujeme tu, či onu politickou stranu jako tu správnou křesťanskou a nebo křesťanství blízkou. Ta je přitom i viditelně (svými projevy a skutky) od křesťanství na míle vzdálena. Víte třeba, že na Slovensku (květen 2022) je v čele vlády charismatický křesťan?

 - nábožensko-válečných, kdy velká část křesťanů podporovala a i nyní podporuje nějakým způsobem válečný konflikt v rámci některé z bojujících stran. Jak je toto konání vzdálené od postojů, konání a učení Pána JK a prvních učedníků!

 - tzv. vědeckých závěrů a vědeckého poznání. Přesněji ale do předem určeného vymezeného výběru. Dobře viditelným příkladem můhou být třeba tyto výzkumy a pozor není to nějaká fikce- "sranda", ale závěry i dlouhodobých týmových vědeckých prací:

a) určení stáří červených krvinek na 60 - 70 milionů let 1)

b) určení stáří stále pružné/funkční tkáně na 60 - 70 milionů let 2)

c) vědecké tvrzení o vzniku člověka křížením šimpanze a prasete 3)

Tyto vybrané závěry vědců mne vedou skutečně k přemýšlení o to většímu, obzvláště když mi zase jiný vědec tvrdí "s vážnou tváří", že smolnaté dřevo (gofer) z Noemovy archy se jen těžko mohlo uchovat do dnešní doby, aniž by se rozpadlo v prach a nebo zkamenělo. Ještě jednou, co mi mj. současná sekulární věda nabízí za fakta - tvrdé a kvalitní dřevo se jen obtížně může zachovat ve volné přírodě cca 4 500 let a například svalová tkáň, ve funkčním stavu cca 70 000 000 let, ano. Není to vlastně nepředstavitelně obrovská víra a ničím nedokázaná? Měkká tkáň se uchová více než 15 000 kráte déle než tvrdé/odolné dřevo a ještě je pružná?

No, pokud tomuto věříte více než svědectvím Božího Slova...

 

Mír a pokoj Pána Ježíše Krista celému světu a to zejména tam, kde nevinně trpí mnozí !

 

 

                                               --------------------------------------------------------------------

 

Vzhledem k dnešní názorové situaci mezi křesťany ohledně probíhající války ve východní Evropě, našich postojů apod., bych tu rád napsal pár slov o tom v jaké době působil Pán JK a jeho první učedníci/apoštolé v tehdejší oblasti (Judea) dnešního Izraele a jaké zastávali postoje vůči tomto. Ještě uvedu, že se nepovažuji za vyhraněného pacifistu, respektuji právo jednotlivce a nebo národa na sebeobranu, nejsem přítel politiky žádné světové a vojenské velmoci, respektuji samozřejmě i různé názory mezi křesťany v současnosti a nikoho se nesnažím aktivně přesvědčovat o svém pohledu na níže uvedené. Ale v době, kdy i zkušení bibličtí křesťané podléhají dlouhotrvající masivní mediální masáži a tím zároveň podstatným způsobem nerespektují informace Božího Slova, nechtějí vidět poučení z historie, nechají se ovládat lidskými úsudky, emocemi, přáními a představami, žehnají zbraním a vojákům na té či oné straně konfliktu, nekriticky se zastávají politiků a jejich činů z jedné a nebo druhé strany, přispívají tímto špatným jednáním ke globálnímu konfliktu atd., nemohu mlčet. Přijměte tedy (a nebo ne) nejdříve stručné nastínění doby, kdy se tvořila evangelia, kniha Skutků, dopisy apoštolů a kniha Zjevení.

Tehdejší Judea (cca dnešní Izrael) byla pod přímou římskou správou (prefekturou/provincií), ta sice přinášela i pozitiva (určité právní jistoty a ochranu, společenský řád apod.), na druhou stranu znamenala občasné výrazné necitlivé zásahy prefekta/prokurátora do náboženských svobod tehdejších Hebrejů (např. Pilát nechal v době Pána JK vystavět akvadukt z chrámového pokladu, prokurátor Florus po letech opět vyplenil chrámový poklad), neuvážené zvyšování již tak dost vysoké daně na udržení a zaplacení této správy + okrádání obyvatel příslušné provincie - viz římské přísloví o prefektovi/prokurátorovi „Chudý přišel do bohaté provincie, bohatý opustil chudou.“ I samotné soužití dlouhodobé římské okupační správy (úředníků - jejich rodin, vojáků atd.) nebylo, podobně jako dnes na okupovaných územích ve světě, bez konfliktů. To samozřejmě vyvolávalo i ozbrojený odpor části domácího židovského obyvatelstva, vzpomeňme například Barabáše - muže, který byl buřič, vražedník a lupič (Mat. 27:16–26; Marek 15:6–15Lukáš 23:18–25Jan 18:40) a pro kterého si určití židé vybrali svobodu namísto Pána JK. Vzpomeňme také například také na odpor a nenávist židů vůči těm, kteří tzv. kolaborovali s římským systémem jako třeba vyběrčí daní (celník) Matouš (Mat. 9.kap.), který vybrané peníze předával zástupcům římské moci a ještě z toho kradl a obohacoval se. Při dalším bedlivějším zkoumání můžeme být velmi překvapeni podobností s dnešní situací v mnohých částech světa a tak i v naší malé republice.

Pán JK sám velmi citlivě vnímal tyto nespravedlnosti a někdy až krutosti (ostatně na Něm se nejvyšší možnou mírou naplnila v podání římské okupační moci a také domácího vedení židovských představených) a velmi přísně káral ty, kteří z židovského národa měli podíl na dalším zatěžování prostého lidu (farizeové, zákoníci atd.). Celý život trpělivě ukazoval jakým způsobem máme tyto životní strasti a útrapy řešit každý z nás, mluvil o tom slovy a dokazoval skutky. Toto tak činil (těsně před Ním) krátký čas i Jan Křtitel, aby rychle zjednal nápravu za velkou část židovských náboženských představitelů, kteří zcela selhali a prostému lidu způsobovali další újmy na jejich pozemské cestě i v duchovním životě při poznávání Boha Otce Stvořitele a Jeho vůle. Sám Pán JK to činil tak dokonale a tak dalece, že vydal sebe nejen za trpící židovský národ. Neproklínal a nespílal římským okupantům - ba víme, že když nižší římský okupační důstojník prokázal svou víru, Pán JK pronesl „Amen, pravím vám, tak velikou víru jsem v Izraeli nenalezl u nikoho" a následně uzdravil jeho sluhu. Dále nenabádal svůj národ k ozbrojenému odporu, nenabádal nikoho k výrobě a k dodávkám zbraní, nepodporoval jakýmkoliv způsobem nějakou židovskou nábožensko-politickou frakci apod., nýbrž položil i za ně všechny svůj svatý život. A představte si, že ani nespílal Pilátovi, když jej tento soudil pod silným tlakem a vyhrožováním ze strany židovských představených a to Pán JK při tomto procesu také mj. věděl, že Pilát roky krade z chrámového pokladu židů, který patřil Bohu a byl pro židy posvátným.

Stejně tak se i Jeho učedníci po seslání DS, v dobách velkého útlaku a pronásledování židů římskou okupační samosprávou1) nechovali jako vedoucí prvního židovského povstání, ale sami sebe dávali v oběť pro svědectví o JK. Jak velký to rozdíl například mezi opravdovými učedníky Pána JK a

a) ozbrojeným bojem např. zelótů, tedy těch, kteří fyzicky bojovali proti římským okupantům a přinášeli tak vlastnímu národu další utrpení, zkázu a smrt, když nakonec bojovali i proti svým, což završili zavražděním vlastního velekněze Ananiáše

b) farizei, kteří se snažili přenést náboženské ideály do politické praxe a sloučit tak neslučitelné

c) saducei, kteří spíše než na opravdou bohoslužbu dbali na své politické a mocenské zájmy

Jako protiklad tomuto - ovoce práce učedníků přinášelo i v této těžké době naději, pokoj, život věčný a mocenskými zájmy/politikou se nikterak nezabývali. To jim přinášelo mj. čistý a přímý vztah s DS, nemuseli tak řešit různá dilemata a svody. Tak je tomu dodnes, kdy na nás mnohé číhá pocit osobní vyvolenosti a falešné jistoty - uvedu příklad - víte kolikrát jsem v poslední době slyšel a nebo četl jako vrchol předkládaného argumentačního materiálu větu "Já jsem přijal..."? Často věrní Boží služebníci, které Pán/DS používal ve službě evangelizační a nebo dokonce v těžké službě výkladu proroctví/eschatologii, neustojí velký tlak a přestanou rozeznávat. Přestanou rozeznávat to, co mají opravdu zjeveno z Písma od DS a to, co je odjinud. Pustí se do docela odvážných tvrzení a přitom ignorují plný biblický záznam k danému tematu a dostávají se do viditelných roporů. Uvedu současný příklad:

někteří kazatelé se v současnosti (zejména v souvislosti s rusko-ukrajinskou válkou) uchylují k výkladu, že biblický Gog a Magog je Rusko a velmi brzy (v rámci týdnů či měsíců) napadne Izrael. Zmiňují nejčastěji 38. a 39. kapitolu knihy Ezechiel. Názvy "velkokníže Mešeku a Túbalu"(Moskva a Tobolsk?) a "přitáhneš z dalekého severu" jednoduše spojují se současným Ruskem a jeho současným vládcem Putinem. Vše může vypadat docela věrohodně, ovšem pokud opravdu vezmete knihu Ezechiel a začnete ji studovat, uvidíte určité rozpory a není jich málo. Pravděpodobně i proto se někteří naši předkové ve víře přiklonili k výkladu, že zde uvedený popis, se vztahuje na dobu po tisíciletém království, aniž by pak měli zásadnější potřebu Goga, Magoga atd. dále identifikovat. Já pro stručnost uvedu zatím dva docela výrazné rozpory s použitím/aplikací uvedených kapitol Ezechiele na současnost, se kterými si, při porovnávání těchto tvrzení s Božím Slovem, nevím rady :

 A) verše 38. kap. nám mj. uvádí

 • 11Řekneš si : ‚Potáhnu do země neopevněných osad, půjdu na ty, kdo sídlí v klidu a bezpečí, na všechny obyvatele, kteří nemají hradby ani závory ani vrata.

Podobné vyjádření můžeme nalézt i v kapitolách předchozích a je tak jasně popsáno, že Izrael bude zakoušet bezpečí a pokoj tak velký, že nebude mít potřebu ochrany. To je v rozporu s celou dosavadní existencí novodobého Izraele (r.1948) a také se současnou situací, kdy teroristické útoky, ostřelování a nenávist ze strany nepřátel odporují danému textu. Stejně tak i následně obranná politika Izraele, stačí se jen trochu o toto tema zajímat, svědčí o aktivní ochraně této země v této oblasti

B) docela detailní popisky (např. v 38.kap.) např. zbraní vojsk národů pod vedením Goga vypovídají o zcela jiné úrovni boje než je ten dnešní. Tento popis je pak znovu potvrzován v kap. 39 při likvidaci zbroje, obraných (štít, pavéza) i útočných zbraní (oštěp a kopí, luk a šípy). Tato likvidace vojenského vybavení tehdejších nepřátel Izraele probíhá pálením po sedm let.

 • 9Obyvatelé izraelských měst vyjdou a zapálí zbroj, štít i pavézu, luk a šípy, oštěp a kopí, a spálí je . Budou z nich rozdělávat oheň po sedm let.
 • 10Nebudou nosit dříví z pole ani je rubat v lesích, protože budou rozdělávat oheň ze zbroje. Vezmou kořist těm, kdo ji vzali jim, a oloupí ty, kdo olupovali je, je výrok Panovníka Hospodina.“

 

Ptám se tedy  - opravdu vidíte jako správné řešení podporovat vojenskou rétoriku a jakkoliv podporovat válečný konflikt na té či druhé straně - z pohledu biblického křesťana? Toho, který má stát na informacích Božího Slova a na tom, jak to bylo (a vlastně doposud je) v době začátků "Těla Kristovců"? Opravdu si myslíte, že něco platilo dříve, ale dnes je tomu jinak? Komu budete věřit  - autoritě Božího Slova a nebo slovům člověka? Nemáme snad prověřovat slova kohokoliv včetně kterýchkoliv křesťanů na podkladu biblických informací? Myslíte, že když jste přesvědčeni o tom, že vás Bůh/JK v minulosti používal ve službě, nemusíte stále své uvažování a závěry podřizovat autoritě Božího Slova? Kam se vytratila pokora před jasně danými biblickými svědectvími, když upíráte a napadáte vyjádření hledajících sester a bratří v Pánu JK a tím jdete proti samotným příkazům JK? Proč si hrajete na SZ proroky a hřímáte ze svých (internetových) kazatelen politicko-náboženské projevy místo toho, aby jste byli tiší a pokorného ducha tak, aby jste skutečně mohli předávat čisté biblické poselství a nikoliv směsici Božího Slova a svých představ/tužeb? Jak reagoval Pán JK, když učedníci chtěli použít ničivou Boží moc podobně jako SZ proroci? Co vám říkají slova Pánova, když Jeho učedníci chtěli pomstít nehezké jednání lidí v jedné samařské (nežidovské a tedy z pohledu tehdejších židovských učedníků nečisté/méněcenné) vesnice?

 • „Nevíte, jakého jste ducha.
 • 56Syn člověka nepřišel lidi zahubit, ale zachránit.“

Myslíte, že naše postoje mají být jiné? Můžeme tvrdit, že jednáme pod vlivem DS a být v rozporu s jednáním a konáním JK/Božího Slova?

Víte kolik služebníků JK padlo, když se pokoušeli sloučit neslučitelné? Víte, že nejste zdaleka první kdo se takové chyby dopustil? Uvědomme si, že království tohoto světa patří dočasně satanovi a JK (ani Jeho učedníci) s ním o tyto království politicko-mocenský boj nevedli a to ani po seslání DS. Ano, máme každý dar osobního vítězství v duchovní oblasti - skrze hluboké pokání a přijmutí oběti Pána JK na Golgotě, ale nemáme vést (ani podporovat) mocenské boje v tomto fyzickém a dočasném světě. Takováto činnost je v přímém rozporu s jednáním JK a Jeho učedníků a vždy, když tomu tak křesťané činili, stálo to (dříve či později) mnoho utrpení a lidských životů... Navíc pojem křesťanství tak dostával zcela jiný význam a postavení než měl na počátku a pro lidi ze světa je to pouze jedno ze světových náboženství bojujících o moc a ovládání druhých.

Vždyť přece "...co Bůh vložil do bible platí po všechen náš čas." A nebo ne? Jak se pak chcete ubránit vlivu propagandy (politické, válečné, vědecké atd.) která je na nás, ve stupňující se intenzitě, chrlena již po několik generací prostřednictvím tzv. médií a masmédií? Jak chcete osvědčit trpělivost svatých a nedat průchod jinému duchu či falešné cestě?

 

1) zkuste si například zjistit jak se postupně těžce žilo mnohým židům jen v době pozemského života Pána JK a vládnutí římského císaře Caliguly (Gaius Caesar Augustus Germanicus) v letech 12 - 41 n.l.

 

Srbské přísloví:
,,Ve válce dají politici munici, bohatí jídlo a chudí svoje děti. Po válce politici uklidí munici, bohatí získají ještě více jídla a chudí jdou hledat hroby svých dětí."

 

 

                                               --------------------------------------------------------------------

 

 • 1Celá země byla jednotná v řeči i v činech.
 • 2Když táhli na východ, nalezli v zemi Šineáru pláň a usadili se tam.
 • 3Tu si řekli vespolek: „Nuže, nadělejme cihel a důkladně je vypalme.“ Cihly měli místo kamene a asfalt místo hlíny.
 • 4Nato řekli: „Nuže, vybudujme si město a věž, jejíž vrchol bude v nebi. Tak si učiníme jméno a nebudeme rozptýleni po celé zemi.“
 • 5I sestoupil Hospodin, aby zhlédl město i věž, které synové lidští budovali.
 • 6Hospodin totiž řekl: „Hle, jsou jeden lid a všichni mají jednu řeč. A toto je teprve začátek jejich díla. Pak nebudou chtít ustoupit od ničeho, co si usmyslí provést.
 • 7Nuže, sestoupíme a zmateme jim tam řeč, aby si navzájem nerozuměli.“
 • 8I rozehnal je Hospodin po celé zemi, takže upustili od budování města.
 • 9Proto se jeho jméno nazývá Bábel (to je Zmatek) , že tam Hospodin zmátl řeč veškeré země a lid rozehnal po celé zemi. Gen.11.kap.

 

Často nyní myslím na tato místa Božího Slova, když vidím tu celosvětovou snahu o opětovné sjednocení/propojení lidstva - náboženské, jazykové, ekonomické, energetické, zdravotní atd. To i přes různé právě probíhající lokální konflikty, nesoulady a sváry, které tu ale máme téměř od počátku lidstva. Bůh Otec - Stvořitel výše popsaným způsobem rozdělil potomky Noaha v zemi Šineár a zmatením jejich dosavadního dorozumívacího jazyka vytvořil biblické pronárody a sdělil nám i důvody tohoto. Nyní je velmi patrná opětovná snaha svět a jeho zdroje sjednotit pod jedno centrum, tedy pod přímou vládu knížete/boha/vládce tohoto světa1). Zajisté, jako tenkrát v zemi Šineár, jsou nám předkládány samé "skvělé výhody a vize" tohoto konání. Nemusíme ani budovat nějaké konkrétní místo a nebo obrovitou věž, díky novým technologiím už můžeme vše provést a spojit globálně i bez tohoto. Nemusíme dokonce už ani vést klasickou dobyvačnou pozemní válku - jako třeba Hitler v případě jeho tisícileté třetí říše. Jako u zmíněné samotné babylonské věže byla patrná pyramidální struktura a to velmi jistě jak na samotné fyzické stavbě, tak i v duchovní a mezilidské oblasti, kdy byl uveden důvod tohoto lidského konání člověkem - viz

"Tak si učiníme jméno a nebudeme rozptýleni po celé zemi.“

a důsledky tohoto konání Bohem Otcem Stvořitelem - viz

"Pak nebudou chtít ustoupit od ničeho, co si usmyslí provést."

Tak i v současné době je velká snaha vládce tohoto světa přivést lidstvo pod jednotné vedení a kontrolu ve všech oblastech a to jasně proti Boží vůli. Od té jednoty a kontroly duchovní až třeba po zdravotní ve fyzické/hmotné oblasti. Máte přehled kolik se událo v posledních cca 35-i letech např. v oblasti tzv. jednoty denominačních křesťanů  a nebo sjednocování všech světových náboženství ? Kolik učinil např. jen Karol Wojtyla (Jan Pavel II) sjednocujících kompromisních setkání s různými náboženskými skupinami celého světa  - např. ta v Asisi ? A to i přes jasná biblická poselství/informace, která vypovídají proti takovémuto konání - viz třeba Pavlovo

 • 15Jaký souzvuk Krista s Beliálem? Jaký podíl věřícího s nevěřícím?
 • 16Jaké spojení chrámu Božího s modlami? My jsme přece chrám Boha živého. Jak řekl Bůh: ‚Budu přebývat a procházet se mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem.‘
 • 17A proto ‚vyjděte z jejich středu a oddělte se‘, praví Hospodin a ‚ničeho nečistého se nedotýkejte, a já vás přijmu‘
 • 18a ‚budu vám Otcem a vy budete mými syny a dcerami, praví Hospodin zástupů ‘.

Nemylme se ! Stále platí výše uvedená reakce Boha Otce na naše pozemské snahy o sjednocení a promíchání národů. Vždyť i sám Bůh Otec toto své rozhodnutí respektoval a dodržoval, když seslal učeníkům JK svého DS a přítomní lidé v Jeruzalémě, kteří byli z různých národů2), rozuměli každý ve svém rodném (národním) jazyce. Nikoliv tedy, že by zázračně/nadpřirozeně přešli všichni na nějaký společný jazyk. Být jedno v Kristu Ježíši našem Pánu znamená přece něco jiného než nám znovu představuje a nabízí (stále častěji vnucuje) svět, lidé ze světa anebo ti, kteří povýšili lidské báchorky nad informace Božího Slova. Kdo jsme tedy my, že toto odmítáme a Bohu Otci se protivíme ? Chceš-li oponovat, že v Pánu JK máme přece jiné postavení, musím sdělit - ó nikoliv. Sám Pán JK ani jedno z těchto Božích ustanovení neporušil a ani nezrušil.

I tento výrok Boha Otce

"Pak nebudou chtít ustoupit od ničeho, co si usmyslí provést."

tak zůstává stále v platnosti a je dobře vidět jeho pravdivost i v dnešní době. Čím více jsou přijímány, podporovány a naplňovány určitými skupinami i jednotlivci jejich globální záměry s lidstvem, tím více mizí ze světa soucit s druhými lidmi, zájem o Boží informace a touha po skutečném pokání před Bohem/Pánem JK.

Ba ještě více, Bůh Otec nás ve své dobrotě varoval jak daleko tato touha po jednotě ve vzpouře proti Bohu dojde.

 • 11Vtom jsem viděl jinou šelmu, jak vyvstala ze země: měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak.
 • 12Z pověření té první šelmy vykonává veškerou její moc. Nutí zemi a její obyvatele, aby klekali před první šelmou, které se zahojila její smrtelná rána.
 • 13A činí veliká znamení, dokonce i oheň z nebe nechá před zraky lidí sestoupit na zem.
 • 14Bylo jí dáno dělat znamení ke cti první šelmy a svádět jimi obyvatele země; rozkazuje obyvatelům země, aby postavili sochu té šelmě, která byla smrtelně zraněna mečem, a přece zůstala naživu.
 • 15Je jí dáno, aby do sochy té šelmy vdechla život, takže ta socha mluvila a vydala rozkaz, že zemřou všichni, kdo před ní nepokleknou.
 • 16A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch,
 • 17aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména.

 

 

1)  např. Jan 12.31, Jan 14.30

2) 5V Jeruzalémě byli zbožní židé ze všech národů na světě,

 

                                               --------------------------------------------------------------------

 

Raduji se nad Božím milosrdenstvím a spravedlností, kdy Pán vezme na svou hostinu mnohé bídné a trpící tohoto světa. Ti pak předejdou a nebo dokonce obsadí místa těch, kterým byla původně určena a kteří upřednostní v určený čas cokoliv jiného.

 

OTÁZKA :

"Když jsou více než 2 miliardy křesťanů na Zemi, tak podle Ježíšových slov bude vzata při možném vytržení dohromady více než miliarda lidí ze všech církví? Kristus sám toto představuje v příběhu o deseti nevěstách, pět vzato a pět zanecháno. Je to v Matoušovi 25.kap. Takže je to celkem v pohodě..."

Jan

 

Moje odpověď :

Milý Jane, tak před takovýmto pohodářským uvažováním bych Tě chtěl varovat. Jednak se k takovémuto pohodářskému přístupu vyjadřují mnohá Písma, vybírám např. Luk.13-á kap. :

 • 23Kdosi mu řekl: „Pane, je opravdu málo těch, kteří budou spaseni?“ On jim odpověděl:
 • 24„Snažte se vejít úzkými dveřmi, neboť mnozí, pravím vám, se budou snažit vejít, ale nebudou schopni.

a jednak se k Tebou uvedeným veršům z Matoušova evangelia vztahují další, které je dále upřesňují a vymezují. Písmo musíme vždy zkoumat co nejvíce komplexně/celistvě, tj. zda se k nějakému popisovanému ději apod. nevztahují další biblické informace. Jen tak se můžeme co nejvíce vyvarovat té široké a pohodlné cesty, případně nevcházet vraty do zahynutí, ale úzkými dveřmi do věčného života.

Jako příklad a pro stručnost odpovědi uvedu dvě podobenství, která Pán JK dal učedníkům a dle mne souvisí s tímto tématem :

 • 1A Ježíš k nim znovu mluvil v podobenstvích:
 • 2„S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden král vystrojil svatbu svému synu.
 • 3Poslal služebníky, aby přivedli pozvané na svatbu, ale oni nechtěli jít.
 • 4Poslal znovu jiné služebníky se slovy: ‚Řekněte pozvaným: Hle, hostinu jsem uchystal, býčci a krmný dobytek je poražen, všechno je připraveno; pojďte na svatbu!‘
 • 5Ale oni nedbali a odešli, jeden na své pole, druhý za svým obchodem.
 • 6Ostatní chytili jeho služebníky, potupně je ztýrali a zabili je.
 • 7Tu se král rozhněval, poslal svá vojska, vrahy zahubil a jejich město vypálil.
 • 8Potom řekl svým služebníkům: ‚Svatba je připravena, ale pozvaní nebyli jí hodni;
 • 9jděte tedy na rozcestí, a koho najdete, pozvěte na svatbu.‘
 • 10Služebníci vyšli na cesty a shromáždili všechny, které nalezli, zlé i dobré; a svatební síň se naplnila stolovníky.
 • 11Když král vstoupil mezi stolovníky, spatřil tam člověka, který nebyl oblečen na svatbu.
 • 12Řekl mu: ‚Příteli, jak ses sem dostal, když nejsi oblečen na svatbu?‘ On se nezmohl ani na slovo.
 • 13Tu řekl král sloužícím: ‚Svažte mu ruce i nohy a uvrhněte ho ven do temnot; tam bude pláč a skřípění zubů.‘
 • 14Neboť mnozí jsou pozváni, ale málokdo bude vybrán.“  Mat.22.1-14

 

 • 16Ježíš mu řekl: „Jeden člověk chystal velikou večeři a pozval mnoho lidí.
 • 17Když měla hostina začít, poslal svého služebníka, aby řekl pozvaným: ‚Pojďte, vše už je připraveno.‘
 • 18A začali se jeden jako druhý vymlouvat. První mu řekl: ‚Koupil jsem pole a musím se na ně jít podívat. Prosím tě, přijmi mou omluvu.‘
 • 19Druhý řekl: ‚Koupil jsem pět párů volů a jdu je vyzkoušet. Prosím tě, přijmi mou omluvu!‘
 • 20Další řekl: ‚Oženil jsem se, a proto nemohu přijít.‘
 • 21Služebník se vrátil a oznámil to svému pánu. Tu se pán domu rozhněval a řekl svému služebníku: ‚Vyjdi rychle na náměstí a do ulic města a přiveď sem chudé, zmrzačené, slepé a chromé.‘
 • 22A služebník řekl: ‚Pane, stalo se, jak jsi rozkázal, a ještě je místo.‘
 • 23Pán řekl služebníku: ‚Vyjdi za lidmi na cesty a k ohradám a přinuť je, ať přijdou, aby se můj dům naplnil.
 • 24Neboť vám pravím: Nikdo z těch mužů, kteří byli pozváni, neokusí mé večeře.‘“ Luk.14.16-24

Dle mne tu Pán JK dává zřetelně najevo, že mnozí nepatrní tohoto světa předejdou ty původně pozvané a vyvolené ze všech křesťanských denominací. To právě pro jejich nezájem, kdy tito upřednostní něco jiného než okamžitý odchod s přicházejícím ženichem/JK na společnou svatební hostinu. Vždyť i v Tebou uváděném Písmu, kdy všech 10 nevěst vyšlo naproti ženichovi, jen 5 mělo sebou dostatek oleje do lampy a byly tak připraveny k okamžitému odchodu. Těch 5 dalších muselo upřednostnit něco jiného - tj. shánění potřebného oleje do hořící lampy, protože tak neučinily v čase předchozím s dostatečným předstihem a kdy přitom věděli, že ženich je již blízko.

Tedy shrnuto - jen ta část církve z celé planety, která bude aktivně očekávat brzký příchod Pána JK (a to je všech 10 nevěst, které vyšly naproti ženichovi) bude rozdělena na dvě části. Tu druhou patřičně nepřipravenou část nahradí v poslední chvíli času milosti mnoho těch nepatrných a bídných tohoto světa, kteří přijmou okamžitě takto nabízenou Boží milost skrze Pána JK - prostřednictvím svého vnitřního pokání. Budou tak hodni účasti toho, co Bůh Otec připravil pro svého Syna a Jeho nevěstu. Ta zanechaná část nevěsty JK bude mít ještě další možnost, ale bude to dle výpovědí Písem velmi těžké.

Rozhodně bych tedy já, už jen vzhledem ke stručně výše uvedenému, nespoléhal a nepohrával si s nějakými počty a svými lidskými dedukcemi v rozporu s výpověďmi Písem. Jediné co mohu nabídnout je očištované srdce/duch a upřimná touha po příchodu Pána JK v oblacích a našem společném odchodu z tohoto končícího světa. Ostatně tak, jak máme popsáno i v závěru bible - knihy Zjevení a nebo jak nám vydali svědectví naši předci ve víře.

 

 • 17A Duch i nevěsta praví: „Přijď!“ A kdokoli to slyší, ať řekne: „Přijď!“ Kdo žízní, ať přistoupí; kdo touží, ať zadarmo nabere vody života.
 • 18Já dosvědčuji každému, kdo slyší slova proroctví této knihy: Kdo k nim něco přidá, tomu přidá Bůh ran popsaných v této knize.
 • 19A jestliže kdo ubere ze slov knihy tohoto proroctví, tomu Bůh odejme podíl na stromu života a místo ve svatém městě, jak se o nich píše v této knize.
 • 20Ten, od něhož je to svědectví, praví: „Ano, přijdu brzo.“ Amen, přijď, Pane Ježíši!

 

 

 

                                               --------------------------------------------------------------------

 

Útočí na vás strach a obavy ze současného dění ?

Na mne ano a každý den musím tyto věci řešit ve své mysli a srdci. Někdy jen chviličku a některý den i déle. A tak každý den nějaký čas jsem před Pánem a v modlitbě koriguji co jsem jak ve svém životě učinil, jaké mám vztahy ke své rodině a dalším příbuzným, vztahy ke kolegům ze zaměstnání, přátelům a dalším lidem. To je mi pak odrazovým můstkem pro udržení co nejčistčího vztahu s Pánem JK. Snažím se abych nebyl nikomu překážkou v jeho cestě ke spáse skrze oběť na Golgotě a rád bych byl spíše pomocí, tedy pokud o to bude někdo stát. Přiznávám, že v posledních cca dvou letech vnímám stupňující se tlak ve společnosti, kdy se odehrává i v mém životě tolik negativních událostí, že se to blíží v součtu všem předchozím rokům mého života dohromady. Stále se opakovaně musím vypořádávat s důsledky zrady a podrazu jednoho ze svých kolegů, kterému jsem kdysi pomáhal se zapracováním a když se později (po svém několikaletém odchodu) chtěl opět vrátit na pracoviště, rád jsem jej uvítal zpět a nečinil mu překážky. Musím se vypořádávat s těžkými a nepochopitelnými útoky v rámci širšího příbuzenstva, kdy je snaha rozbít chod základního kamene Těla Kristova - rodiny. Člověk, kterého jsem považoval za přítele, mne takřka ze dne na den začne urážet a ponižovat... Když se těchto ptám proč tomu tak činí - odpovědi se mi nedostane a to je možná jedno z toho nejtěžšího. Nemáte možnost případnou svou chybu/nedostatek řešit a vše napravit. O to více pak hledáte odpovědi u Pána, aby jste dokázali vše dobře zvládnout, nepřenášet tyto špatné zkušenosti na druhé, odpustit...

Ale dost tomu, věřím, že máte dost podobných událostí ve svém životě také. Píši o tom proto, abych mohl navázat tím, že pod stupňujícím se tlakem světa jsme bez pevného a věrného vztahu k informacím Božího Slova - JK ztraceni a jen těžko můžeme jako bibličtí křesťané obstát. Když přijde podobná věc jako je nyní masivní mediální šíření strachu z pandemie a za jedinou správnou reakci jsou lidé nátlakově nuceni k očkování látkami, které jsou v experimentálním vývojovém stádiu, potřebujete se o něco opřít - najít duchovní a mentální sílu tomuto čelit. Když budete každodenně sledovat pouze mediální propagandu, tak se nelze divit, že to bude formovat vaše myšlení, hodnotovou orientaci, vaše osobní postoje a názory +- v souladu se sledovaným. Vždyť i oficiální definice (mas)média je mj. "Ve svých příjemcích čili recipientech (čtenářích, posluchačích a divácích) masmédia ovlivňují samotnou konstrukci sociální skutečnosti i jejich osobní představy o ní. Fakticky tedy mohou vytvářet další novou realitu." (zdroj wikipedie)

To tak dalece, že když vám budu předkládat důkazy o nesmyslnosti a nepravdivosti učení ET, nebudete tomu věřit. Naopak, když vám budu předkládat důkazy o biblických dějinách světa/člověka a výzkumech kvalifikovaných odborníků v tomto směru - nebudete tomu věřit. O co se pak chcete opřít, pokud budete vystaveni masivnímu a dlouhodobému tlaku za přijmutí látky, kterou už odmítají i mnozí ti, kteří ji původně pomáhali experimentálně vyvinout. Tady vám předložím v odkazech jako svědectví alespoň několik lidí z příslušné profese a jejich odborné názory :

ROZHOVOR s prof. RNDr. JAROSLAVEM TURÁNKEM, CSc., DSc.

 

Zastánce očkování a bývalý člen společností GAVI a The Bill & Melinda Gates Foundation Geert Vanden Bossche, DMV, Ph.D.

 

Dr. Robert Malone, vynálezce mRNA: Musíme zastavit očkovací kampaň

 

Imunoložka Zuzana Krátká, autorka mnoha odborných článků a přednášek týkajících se protilátek proti koronaviru

 

Zde chci vložit vsuvku - nejsem odpůrce dříve běžného očkování a to i přesto, že jsme měli v rodině nějaké bouřlivé reakce na původní klasická očkování (záškrt, tetan, černý kašel, obrna...).

 

Pokud dosud spoléháte a přebíráte stanovisko/postoj svého místního společenství křesťanů a to, že jsou vedeni DS i v otázce současné tzv. pandemie, dobře osobně zkoumejte, zda tyto jejich postoje vychází z informací přímého Božího Slova a nebo jsou transformovány - lépe česky přetvořeny nějakým jiným duchem. Pokud od Vás například vyžadují povinnost očkování jako podmínku účasti na společném setkání - bohoslužbě, je evidentně něco špatně. Toto není v souladu s Božím Slovem a ani stanoviskem mnoha a mnoha erudovaných odborníků. Nenechte se tedy vydírat a zkuste si pak prověřit jaké jsou jejich skutečné přímé postoje k otázce biblického Stvoření dle Genesis, postoje k celosvětové biblické Potopě a Noemově arše, postoje k zázračnému narození a vzkříšení mrtvého/umučeného těla Pána JK, postoje k mnohokráte prorokovanému vylití Božího hněvu na Zem a době Velkého Soužení, postoje k vytržení/odchodu svatých do nebeských příbytků, postoje ke společné svatební večeři Beránkově atd. To všechno Vám může být pomocí a vodítkem při dalším směřování. Nezapomínejte, že Tělo Kristovo/Pán JK je prostřednictvím DS všude tam, kde se sejdou dva nebo tři v Jeho jménu, nebojte se oddělit a vězte, že můžete kdekoliv svobodně Pána oslavovat, chválit, velebit a hledat své osobní vedení Vaší další duchovní cesty za Pánem. Můžete se také svobodně vzdělávat v poznávání Božího Slova, rozpoznávat dary DS mezi vámi a naplňovat mnoho dalších zaslíbení Boha/JK. Pán a Bůh není vázán jen určitými lidmi, místem a nebo nějakými podmínkami, které nevychází z přímých dat Jeho Slova potvrzených mocí DS.

 

                                             --------------------------------------------------------------------

 

Věrnost Božímu Slovu - to je to zásadní, co se v dnešní době opět mocně osvědčuje a rozděluje společnost - především křesťanskou obec. V této době, kdy díky moderním technolgiím se tak vystupňovaly možnosti ovlivňování veřejného mínění a zároveň možný vliv na každého jednotlivce, je kamenem úhelným (v našem přemýšlení, rozsuzování a přijímání závěrů) více než kdy jindy informační tok, který je skrytý ve verších Božího Slova. K tomu, abychom tento cenný zdroj dat mohli vůbec objevovat, chápat a používat, nám byl dán před cca 2 000-i let DS, který nás mj. uvádí do patřičných souvislostí a tedy nás provádí i v biblickém chápání dnešního dění. DS je součástí biblického Boha (Jsem který jsem) a také Pána JK, nemůže tedy logicky konat jinak než v souladu s oběma uvedenými. Stejně tak je potom logické, že každý člověk, který upřímně činí pokání a opravdově usiluje být pod vlivem DS, koná stále více v souladu s biblickým textem a to dříve či později. Sám Pán JK byl neuvěřitelně věrný tomu, co bylo psáno ve SZ záznamech a dbal, aby se přímo o Něm naplnilo každé SZ proroctví - viz např. závěrečné :

Jestliže se tedy považujeme za Jeho učedníky, je logické, že budeme usilovat být věrnými biblickým záznamům podobně jako On. A tady bych zdůraznil to ...aby se až do konce splnilo Písmo..., tedy pokud Pán JK pečlivě dbal (po mučení v ukrutných bolestech na kříži !!!) na naplnění tehdejších biblických záznamů (SZ), kdo jsme my, že pro nás i ta poměrně jasná prorocká Písma1) nepřijímáme a nevěříme v jejich naplnění ? Pokud tedy chceme rozsuzovat nějakou minulou či současnou závažnou událost (v našem osobním a nebo třeba celosvětovém kontextu), měli bychom uplatňovat (pod vedením DS) v maximálně možné míře znalost a informační plnost Písem k danému tematu. Když Pán JK jasně svou řečí a konáním potvrzoval informace z Mojžíšových knih, kdo jsme my, že se stydíme přijmout a přiznat se například k 6-i dennímu stvoření dle úvodní biblické knihy Genesis. Stejně tak k dalším fundamentálním biblickým veršům - včetně závěrečné prorocké knihy Zjevení Janovo.

K tomu, abychom se mohli maximálně spolehnout na vedení a pomoc DS, je nutné nebýt "obtěžkán" hříchem. Tímto hříchem může být i naše dosavadní nebiblická (ne zcela přesná a správná) představa o daném tematu, lenost/nechuť věnovat tomuto hledání patříčný čas a energii atd. Pokud tedy nechceme dát tomuto čas a energii (a těch i "ušlechtilých" výmluv může být spousta), je jedním z řešení, že "sáhneme" po názoru někoho jiného - často tzv. autority. Je pak otázkou, zda tento něčí názor dále osobně zkoumáme ve světle biblických Písem, v osobních rozhovorech s Pánem a usilování o vedení/chápání pod mocí DS. Nakolik pak nadřadíme názor tzv. (duchovní/církevní) autority nad osobní zkoumání, hledání a rozsuzování. Ještě větším problémem je pak, když takovýto světský model převezme někdo, kdo má v Těle JK nějaké postavení (vedoucí skupiny, kazatel, pastor...) a předává/používá jej dál - sice bez dalšího náležitého uvedení souvislostí, ale zato s negativním postojem/kritikou vůči názoru jinému.

 

                                            ----------------------------------------------------------------------

 

 
 
                                          ----------------------------------------------------------------------------
 
OTÁZKA :
"A co říkáš na stanovisko Alexandra Barkociho ohledně očkování proti Covid-19?"
Moje odpověď :
po shlédnutí níže uvedeného videa je má reakce taková, že je to v jisté míře ukázka neuceleného/nepřesného (bez patřičného celkového kontextu) výkladu Písem, použitá k obhajobě svého konkrétního postoje. Vybírám z videorozhovoru (článku) váženého bratra v Pánu JK Alexandra Barkociho : Jako důvod, proč by se křesťané neměli bát vakcín, připomněl pasáž, kde Ježíš říká, že ne to, co do těla vstupuje, poškvrňuje člověka, ale co vychází z jeho úst. On jako cestující kazatel, by si jen zkomplikoval cesty do zahraničí, pokud budou schváleny covid pasy. „Nebudu moci navštívit bratry a sestry ve Velké Británii, nebudu moci navštívit bratry a sestry ve Francii, nebudu moci jet do Švédska. Nebudu moci nést evangelium!...“
Podrobněji :
1)  v tomto videu se bratr Alexandr především snaží uklidňovat znepokojené křesťany před některými zprávami, ve kterých se tvrdí či naznačuje, že v současnosti probíhající vakcinace již je biblické znamení šelmy - viz např. :
 • 16A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch,
 • 17aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména.
 • 18To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest.
A myslím si, že má v tomto bratr Alexandr pravdu. Proč ? Mj. proto, že nám byla v Písmech dána informace jako znamení, že cejch (vryp, zářez, vrub, vpich - např. dle Pavlíkova studijního překladu) bude nuceně vkládán na pravou ruku a nebo na čelo. Současná probíhající tzv. vakcinace toto rozpoznávací znamení zatím neobsahuje, očkovaní lidé tak vědomě výše uvedené nenaplňují. Na druhé straně se otevřeně píše o nutnosti dalších dávek s pravidelnosti 6 - 12 měsíců a tedy určité závislosti jedince na dalších dávkách postupně vylepšovaného preparátu.
 
2) v čem ale (dle mne) pravdu nemá je to, že používá biblické verše
 • 1Tehdy přišli k Ježíšovi z Jeruzaléma farizeové a zákoníci a řekli:
 • 2„Proč tvoji učedníci porušují tradici otců? Vždyť si před jídlem neomývají ruce!“
 • 3On jim odpověděl: „A proč vy přestupujete přikázání Boží kvůli své tradici?
 • 4Vždyť Bůh řekl: ‚Cti otce i matku‘ a ‚kdo zlořečí otci nebo matce, ať je potrestán smrtí.‘
 • 5Vy však učíte: Kdo řekne otci nebo matce: ‚To, čím bych ti měl pomoci, je obětní dar,‘
 • 6ten již to nemusí dát svému otci nebo matce. A tak jste svou tradicí zrušili slovo Boží.
 • 7Pokrytci, dobře prorokoval o vás Izaiáš, když řekl:
 • 8‚Lid tento ctí mě rty, ale srdce jejich je daleko ode mne;
 • 9marně mě uctívají, neboť učí naukám, jež jsou jen příkazy lidskými.‘“
 • 10Svolal zástup a řekl: „Slyšte a rozumějte:
 • 11Ne co vchází do úst, znesvěcuje člověka, ale co z úst vychází, to člověka znesvěcuje.“
 • 12Tu přišli učedníci a řekli mu: „Víš, že se farizeové urazili, když slyšeli to slovo?“
 • 13Ale on jim odpověděl: „Každá rostlina, kterou nezasadil můj nebeský Otec, bude vykořeněna.
 • 14Nechte je: slepí vedou slepé. A když vede slepý slepého, oba spadnou do jámy.“
 • 15Petr mu na to řekl: „Vysvětli nám to podobenství!“
 • 16On odpověděl: „I vy jste ještě nechápaví?
 • 17Nerozumíte, že to, co vchází do úst, přijde do břicha a jde do hnoje?
 • 18To však, co z úst vychází, jde ze srdce, a to člověka znesvěcuje.
 • 19Neboť ze srdce vycházejí špatné myšlenky, vraždy, cizoložství, smilství, loupeže, křivá svědectví, urážky.
 • 20To jsou věci, které člověka znesvěcují; ale jíst neomytýma rukama člověka neznesvěcuje.“
k tvrzení, že nic co vstupuje do fyzického těla (ústy a nebo třeba vrypem/vpichem) nemůže člověka oddělit od Pána JK. Slovo Boží nám na několika místech sděluje, že tomu tak není - viz např. :
 • 9Za nimi letěl třetí anděl a volal mocným hlasem: „Kdo kleká před šelmou a před její sochou, kdo přijímá její cejch na čelo či na ruku,
 • 10bude pít víno Božího rozhorlení, které Bůh nalévá neředěné do číše svého hněvu; a bude mučen ohněm a sírou před svatými anděly a před Beránkem.
 • 11A jeho muka neuhasnou na věky věků a dnem ani nocí nedojde pokoje ten, kdo kleká před šelmou a jejím obrazem a nechal si vtisknout její jméno.
Je jistě otevřenou osobní otázkou nás každého, nakolik tomuto rozhodnutí přijmout fyzicky/materiálně cejch/znamení šelmy předchází ztráta duchovní důvěry v Pána JK, DS a biblické informace, nicméně jen z výše uvedených veršů jasně vyplývá, že při přijmutí tohoto cejchu/znamení současně nastane zpečetění duchovní věčnosti každého jednotlivého člověka, ze kterého není cesty zpět. Ano, je zároveň pravdou např. Pavlovo
 • 38Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc,
 • 39ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.
Musíme si ale uvědomit, že lidé i my křesťané (a teď zde nebudu zmiňovat vytržení svatých) budeme pod zvětšujícím se informačním/mediálním tlakem při tomto rozhodování až do bodu kdy mnozí lidé
 • 4klekali před drakem, protože dal té šelmě svou moc, a klekali také před šelmou a volali: „Kdo se může rovnat té dravé šelmě, kdo se odváží s ní bojovat?“
a ti kteří neklekali - tj. byli od tohoto oddělení/svatí - tedy nepřijímali cejch (vryp, zářez, vrub, vpich) - budou v postavení kdy šelmě
 • 7A bylo jí dáno, aby vedla válku proti svatým a aby nad nimi zvítězila. Dostala moc nad každým kmenem, národem, jazykem i rasou;
 • 8budou před ní klekat všichni obyvatelé země, jejichž jména nejsou od stvoření světa zapsána v knize života, v knize toho zabitého Beránka.
 • 9Kdo má uši, slyš!
 • 10Kdo má jít do zajetí, půjde do zajetí. Kdo má zemřít mečem, musí mečem zemřít. Teď musí Boží lid osvědčit trpělivost a víru.
Ten začátek posledního biblického dějství tu je, ten kdo to chce vidět z Písem - vidí to dříve či později. To, že tzv. vakcinace se jeví jako stále větší podvod, můžeme vidět také. Žel mnoho lidí nemůže uvěřit tomuto stavu věcí a raději tak přijme jednoduché tvrzení, že se jedná o hoax, konspiraci atd., aniž by dál trpělivě hledali pravdu z pohledu jediného správného duchovního informačního zdroje Božího Slova. Rozsuzujeme přece věci ve svém duchu a mysli, pokud ovšem nemáme patřičné informace a zároveň pevný vztah s Pánem JK, velmi pravděpodobně v tlaku mediální masáže v toku času selžeme. Je přece rozdíl důvěřovat lékařům při vytržení zubu,  bypassu srdce, výměně kloubu atd. a nebo v přijmutí extrémně rychle vyvinuté očkovací látky, která je ve stádiu zkráceného testování. A právě o té důvěře, tedy o tom, v koho a v co vkládáme svou víru, to je a tak to rozvádějí i eschatologické záznamy.
Zkuste si dát práci a vyhledat, co bylo před cca půl rokem a dříve vydáváno za nepravdivou poplašnou zprávu a co je nyní realitou. Sami rozsuďte zda například v tomto seznamu, v tomto videu, v tomto videuna těchto stránkách mnohaletého odborníka a nebo v tomto článku jsou nepravdivá tvrzení a nebo ne. Pokud připustíte, že jsou informace pravdivé, zcela jistě by to mělo mít vliv na vaše další postoje i ve věcech rozsuzování biblických informací pro aktuální světové dění a pak následně ve vašich postojích vůči předávání celého pravdivého obsahu Božího biblického poselství lidem kolem vás. To i za cenu, že v důsledku budete v některých aktivitách omezeni. Jestliže tedy na jednu stranu tvrdíme, že
„Křesťany může od Krista oddělit strach a falešné evangelium,“

tak bychom měli umět připustit, že nás stejně tak může oddělit od Pána JK také nevíra a upřednostnění něčeho jiného před konkrétními biblickými informacemi, které nás docela detailně připravují i na to, co právě nastává, co pak následně máme v takovéto situaci činit a co nikoliv.

 

"...V zájmu důvěry ve vědu a autority je třeba poskytovat objektivní informace. Ti, co si informace předkládané vládou a různými odborníky neověří, se vrhají do zdravotního výkonu, aniž by měli možnost posoudit přínosy a rizika a kvalifikovaně se rozhodnout – na základě informovaného souhlasu, jak vyžaduje zákon.

Na druhé straně ti, co si informace ověřují a odhalí zřejmé nepravdy, se utvrdí v tom, že vláda a s ní spříznění odborníci s námi nejednají fér, a od očkování, které je v indikovaných případech bezesporu velmi užitečné, je to často odradí. V konečném důsledku tak získávají prostor dezinformace a přibývá striktních „odmítačů“ očkování obecně..."

Autorka JUDr. Vladana Vališová, LL.M., působí jako advokátka a rozhodce Mezinárodního rozhodčího soudu při ČMKBK a Sboru rozhodců FAČR

 

 

 

                                  -------------------------------------------------------

 

 

                             

                                             ------------------------------------------

 

ÚVAHA O POZNÁVÁNÍ

Tyto stránky se mj. zabývají formováním myšlení člověka při poznávání smyslu života, sebe sama, okolního světa atd. Zejména  několik století od tzv. doby osvícenství se v lidském poznávání postupně rozvíjí vědecké zkoumání, ne-že by v dřívějších epochách nebylo, ale zde je kladen důraz zejména na poznávání rozumem a to doslovně jako "hlavní duchovní východisko" při stanovování základu vědeckých pozorování a následně formování myšlení jednotlivého člověka/vědce, který potom, za postupně formujícího se všeobecného konsensu mezi některými vlivnými a v moci postavenými osobnostmi, ovlivňuje svými stanovisky a názory další kolem sebe. Takto se postupně vytváří společenské klima a vhodné podhoubí pro další směřování oficiálního vědeckého poznávání a to za použití stále více rostoucího vlivu tzv. médií na běžnou populaci*. Zde bych se dále přidržel toho zmíněného "hlavního duchovního východiska" při stanovení počátečních výchozích tvrzení, na kterýchžto základech se potom staví další konstrukce. Pokud potom především ekonomicky podpoříme určité směry rozvoje poznání, které vlivní lidé a skupiny považují za správné, dojdeme k určitým posunům obecného smýšlení velké části vědecké komunity. Potíž ovšem je, pokud ten základ je špatný a i "rozumově" zjistíme, že celý další myšlenkový konstrukt na něm postavený s rostoucím a prohlubujícím poznáním padá. Pak je obtížné toto celé širší společnosti přiznat a dochází tak jen k dílčím úpravám a záplatám, aby celá konstrukční stavba nejen držela pohromadě, ale i vytyčovala směr co nejdéle a tím se pak logicky může prohlubovat rozdíl mezi vytvářeným pohledem a skutečnou realitou. Tak jako je přirozeně propojená lidská mysl s citem a duchovním vnímáním, tak se podařilo propojit rozumové poznávání s určitými předem stanovenými axiomy, které byly nejdříve ve společensko-politicko-ekonomicko vlivné části společnosti postupně prosazeny. Není samozřejmě překvapením, že tyto počáteční neověřitelná tvrzení jsou velmi a velmi často zcela opačné než ty, které máme uloženy v toku informací Božího Slova. Jaký vliv má na vědecké zkoumání ekonomika/zisky, politika atd. můžeme vidět nejlépe na nějakém právě probíhajícím vědeckém sporu. Vybírám ze všech letošní situaci s COVID-19 a konkrétně článek, kde lze dobře vnímat ono propojení politiky, ekonomie, společnosti a vědeckého zkoumání. Jinak právě na tomto konkrétním příkladu světové pandemie lze vidět velmi rozporná stanoviska lidí z oboru imunologie a příbuzných zdravotnických věd. Stanoviska vědců se zásadně liší nejen o původu tohoto viru (umělý/ labolatorně upravený x přírodní), způsobech přenosu, způsobech léčby (mnoho lidí by chtělo vydělat balík peněz). Když tak procházím mnohé názory i zkušených lidí z příslušných oborů, dochází mi - jak těžké je pravdivě popsat něco co můžeme zkoumat "přímo pod rukama" na živo v reálném čase. Máme to pod mikroskopem, můžeme to v reálu různě testovat, máme zkušenosti z blízkých příbuzných výzkumů a přesto tak odlišná tvrzení a tak odlišné výsledky jednotlivých prací.

I toto by mělo být příkladem a varovným mementem, které má vést k pokoře vůči poznávání a hledání pravdy o sobě a o všem ostatním kolem. Znovu se vrátit k těm základům, kde máme jednotlivé výchozí axiomy přímo doložené očitými lidskými svědky, kteří již z podstaty své osobnosti a své víry podali přímé a pravdivé svědectví. Je to pevný a již tisíciletí trvající základ, o který se můžeme směle opřít. Nemusíme pak spoléhat na stále měnící se lidské názory, které nás často odvádí od co nejpravdivějšího poznání dějů minulých, existující reality a dějů budoucích.

 

* Ve svých příjemcích čili recipientech (čtenářích, posluchačích a divácích) masmédia ovlivňují samotnou konstrukci sociální skutečnosti i jejich osobní představy o ní. Fakticky tedy mohou vytvářet další novou realitu. (zdroj wikipedie)

 

                                --------------------------------------------

 

SVĚTLO POZNÁNÍ

Člověk byl stvořen mj. k tomu, aby svobodně rozvíjel svůj vztah s Bohem/Stvořitelem a poznával/objevoval to, co On pro něj připravil. To, že člověk uvěřil Božímu odpůrci má zcela zásadní dopady i na naše současné myšlení a vyúsťuje v současný stav přírody - jejímž podstatným dílem jsme i my. Kde v minulosti lidstva můžeme doložit takové zneužívání a drancování přírody - a to naši předci měli a ovládali znalosti, které dnes mnohdy nechápeme, čehož jsou důkazem rozličné historické stavby a další nálezy (viz např. Baškirská kamenná mapa) - opravdu těch odkazů na různé stavby, nálezy apod. bych sem mohl dát spoustu. Máme jen velmi malé světlo poznání k odpovědím na otázky proč a za jakým účelem tyto byly učiněny. Lepšímu a pravdě bližšímu poznání brání to, že se v našem uvažování dostáváme do temnot a vlivu několik set let intenzivně šířeného bludného smýšlení (nebo dle mnohých světla "pravého poznání") o tom, kterak evolučním vývojem směřujeme k vyspělosti, dokonalosti, rozumnosti atd. a tak naše poznávání je stále bližší (v lepším případě) nějaké té "pravdě" a nebo ještě hůře - vše jen zbytečnost a iluze. Vliv mj. i tohoto nám pak brání nalézat světlo v Božím Slově, které by nás vedlo a pomáhalo nám nacházet tu skutečnou pravdu o tom, co jsme, odkud jdeme a kam směřujeme -tedy záměr, realitu a ještě budoucí (z našeho současného pohledu) plán. Když se  v přítomnosti objeví vážnější problém, nejsme schopni se ani v základu shodnout na popisu reálně probíhájícího děje - jeho vzniku, průběhu a budoucnosti. Nejvíce v současnosti patrným příkladem je právě tzv. COVID-19. O to větší jsme pak přeborníci v tvrzeních o tom, co se odehrálo před "dávnými věky" anebo co bude dál. Došli jsme ve své pýše a aroganci tak daleko, že na jednu stranu není možné, aby se uchovalo původní dřevo z Noemovy archy (cca 4 200 let staré), ale na druhou stranu je prý velmi pravděpodobné, aby se zachovala  např. pružná svalová tkáň, bílkoviny atd. (60 000 000 a více let stará) laugh z různých nálezů již nejen dinosaurů. Neuvěřitelná doba, vidlemi aby přehazoval člověk ten hnůj a lži !!! Kdo má potom větší víru ?

Také současné vztahy mezi lidmi docházejí naplňování prorockých Božích Písem. Je tu na Zemi dost lidí, kteří v oklamání zaměnili Světlo za tmu a to, co se stalo tmou z původního odlesku Boží slávy považují za pravé světlo. V důsledku toho konají velmi zlé činy a připravují lidstvo na příchod centrální moci zosobněné v antikristovi, který bude vrcholem již nyní značně rozvinuté a pyšně sebevědomé mocenské pyramidální struktury, postavené ale na základech z "písku". Tento znak zlé duchovní entity žel pronikl i tam, kde být neměl... Samotné biblické verše toto dění předpovídají skrze SZ proroky, Pána JK, apoštoly a vše vrcholí poslední biblickou knihou Zjevení Janovo.

Jak je to ale s námi ? Toužíme, hledáme Světlo, chceme za Světlem/JK (pokud možno ihned) odejít a nebo jsme zmateni a zavřeni v temnotách, strachu a klamech při našem poznávání a hledání osobní cesty ? Výňatky z Božího Slova nám mohou lecos napovědět.

2. Samuelova 22, 29Ty jsi moje světlo, Hospodine. Hospodin mi září do mých temnot.

 • Jób 38, 15Svévolníkům bude odepřeno světlo a zvednutá paže bude přeražena.
 • Žalmy 18, 29Ty mi rozsvěcuješ světlo, Hospodine. Můj Bůh září do mých temnot.
 • Žalmy 27, 1Davidův. Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál? Hospodin je záštita mého života, z koho bych měl strach?
 • Žalmy 36, 10U tebe je pramen žití, když ty jsi nám světlem, spatřujeme světlo.
 • Žalmy 37, 6Dá, že tvoje spravedlnost zazáří jak světlo, jako polední jas tvoje právo.
 • Žalmy 43, 3Sešli své světlo a svoji věrnost; ty ať mě vedou, ty ať mě přivedou k tvé svaté hoře, k příbytku tvému,
 • Žalmy 97, 11Pro spravedlivého je zaseto světlo, radost pro ty, kteří mají přímé srdce.
 • Žalmy 112, 4Ve tmách vzchází přímým světlo; Bůh je milostivý, plný slitování, spravedlivý.
 • Přísloví 4, 18Stezka spravedlivých je jak jasné světlo, které svítí stále víc, až je tu den.
 • Přísloví 13, 9Světlo spravedlivých radostně září , kdežto svévolníkům svítilna hasne.
 • Přísloví 20, 20Kdo zlořečí otci a matce, tomu zhasne jeho světlo v nejhlubší tmě.
 • Přísloví 20, 27Lidský duch je světlo od Hospodina; to propátrá všechny nejvnitřnější útroby.
 • Přísloví 24, 20Zlý žádnou budoucnost nemá, svévolníkům zhasne světlo.
 • Přísloví 29, 13Chudý a utlačovatel se střetávají, ale oběma dal světlo očí Hospodin.
 • Kazatel 2, 13Shledal jsem, že moudrost nese více užitku než pomatenost, jako světlo dává větší užitek než tma.
 • Kazatel 11, 7Sladké je světlo a vidět slunce je milé očím.
 • Izajáš 5, 20Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za světlo a světlo za tmu, kdo vydávají hořké za sladké a sladké za hořké!
 • Izajáš 9, 1Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo.
 • Izajáš 58, 10budeš-li štědrý k hladovému a nasytíš-li ztrápeného, vzejde ti v temnotě světlo a tvůj soumrak bude jak poledne.“
 • Matouš 4, 16lid bydlící v temnotách uvidí veliké světlo; světlo vzejde těm, kdo seděli v krajině stínu smrti.‘
 • Matouš 5, 14Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře.
 • Matouš 6, 22Světlem těla je oko. Je-li tedy tvé oko čisté, celé tvé tělo bude mít světlo.
 • Matouš 6, 23Je-li však tvé oko špatné, celé tvé tělo bude ve tmě. Jestliže i světlo v tobě je temné, jak velká bude potom tma?
 • Jan 3, 19Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé.
 • Jan 3, 20Neboť každý, kdo dělá něco špatného, nenávidí světlo a nepřichází k světlu, aby jeho skutky nevyšly najevo.
 • Jan 8, 12Ježíš k nim opět promluvil a řekl: „Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.“
 • 1. Korintským 4, 5Nevyslovujte proto soudy předčasně, dokud Pán nepřijde. On vynese na světlo to, co je skryto ve tmě, a zjeví záměry srdcí; tehdy se člověku dostane chvály od Boha.
 • 2. Korintským 4, 4Bůh tohoto světa oslepil jejich nevěřící mysl, aby jim nevzešlo světlo evangelia slávy Kristovy, slávy toho, který je obrazem Božím.
 • 1. Janův 1, 5A toto je zvěst, kterou jsme od něho slyšeli a vám ji oznamujeme: že Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy.
 • Zjevení Janovo 21, 23To město nepotřebuje ani slunce ani měsíc, aby mělo světlo: září nad ním sláva Boží a jeho světlem je Beránek.
 • Zjevení Janovo 22, 5Noci tam již nebude a nebudou potřebovat světlo lampy ani světlo slunce, neboť Pán Bůh bude jejich světlem a budou s ním kralovat na věky věků.

 

                  -------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Font

(Filip, 12. 9. 2021 15:06)

Ten font, který používáte je otřesný, nedá se to pak číst

Re: Font

(Pepa, 12. 9. 2021 18:27)

To mne mrzí, ale pro jiné je zase "Comic Sans MS" písmo čitelné dobře. Navíc většinu textu mám velikosti 16 a text lze samozřejmě po zkopírování převést do jiného fontu.