Jdi na obsah Jdi na menu
 


Úhelný kámen při poznávání tohoto světa

Google Translator EN                 Google Translator RU

                          Můj profil na fb

 

"Při poznávání jsme stále omezeni/formováni tím, co dovolíme, aby nám vstoupilo do srdce/ducha/mysli a to se projevuje při zpracování vjemů naším mozkem"

 

 


"Hnací silou poznání je určité chtění/vůle a to určité chtění působí na molekuly hmoty (mozku), výsledkem je způsob našeho poznávání/vidění světa (sítko)"

 

 

- JO -

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=30&v=tICpiLjaAOc

       Dr. James Tour                                                                            

 

Vážení,

rád bych tu předložil krátký příspěvek o mých zkušenostech při hledání pravdy jak správně poznávat i tento hmotný a nás obklopující svět. Na tento příspěvek budou postupně navazovat další...

Často slýcháme, že věda je nezávislá – samostatná – nadřazená – odloučená od víry. Ale což tento výrok/tvrzení není v rozporu s nejdůležitějším biblickým přikázáním, o kterém mluví syn Boží – Ježíš Kristus (dále ve zkratce JK) a pro nás bylo zaznamenáno např. v evangeliu Matoušově 22.kap. verš 37 ? Což stále při poznávání tohoto světa hned na počátku nepřijímáme vírou pravdivost námi lidmi stanovených axiomatických předpokladů/tvrzení/premis ? Co sděluje JK zákoníkům a farizeům v dalším textu – Mat. 15.3 ?
„A proč vy přestupujete přikázání Boží kvůli své tradici?“ 

 Které přikázání nám Pán JK představil jako to první, nejdůležitější, zásadní a klíčové? To se můžeme dočíst i v již zmiňovaném Mat. 22.37: 

 

„Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.“

 

Pokud říkáme: 

„Věda (pozor ve skutečnosti/reálu vědci) musí být oddělená od víry“ 

 považujeme to obecně za správný směr a rozhodnutí. Toto dále zásadně určující vymezení má již mezi většinou vědců silnou a pevnou pozici. Jinými slovy – je to již taková tradice předáváná několik generací a to často s patřičnou hrdostí a pýchou. Myslím, že uvedené tvrzení o oddělení vědy a víry (zde víry v pravdivost biblických předpokladů – axiomů/tvrzení/premis) při poznávání tohoto světa je zásadním způsobem nepravdivé. Ba odvážím se tvrdit, na základě svých dosavadních zkušeností, že je to cílená lež. Lež, která byla více/méně často ochotně přijímána a stala se tzv. „vůdčí ideou“ na ´poli´ lidské racionality. Vždyť kdo má z našich vědců dnes odvahu vystoupit a obhajovat základní biblická tvrzení ? Neříkáme si mnozí:

 

 „Sloužím Bohu na ´poli´ této od biblické víry oddělené vědy (pozor – opět v reálu vědců a jejich myšlení ! ) a to je má služba Bohu.“ 

 

 Jistě, jsou vědecké obory kde se do střetu se základním biblickým tvrzením a klíčovým přikázáním (Mat.22.37) nemusíme přímo dostat. Ale co např. taková evoluční biologie, uniformitarianistická geologie, kosmologie...? Ale zpět ke slovům JK v Mat.15.5-6:

 

„Vy však učíte: Kdo řekne otci nebo matce: ‚To, čím bych ti měl pomoci, je obětní dar,‘ ten již to nemusí dát svému otci nebo matce. A tak jste svou tradicí zrušili slovo Boží.“

Vážení čtenáři, víte co často v diskusích a článcích různě úspěšných vědců čtu? Když to shrnu, tak obsahem a výpovědí uvedeného je často podobný závěrečný výrok jako u znalců Písma a farizeů, kteří přišli pokoušet JK.

 

 Jedno z častých takovýchto tvrzení je formulováno asi takto: 

 

„Pokud by byla pravdivá verze biblického výkladu světa, my vědci bychom to zjistili/potvrdili na základě našich výzkumů.“

Otázka: 

 „Jak ale můžeme dojít k biblickým výsledkům, když výchozí předpoklady a nasměrování každého jednotlivého vědce je s obsahem Božího Slova (Mat.22.37) od samého počátku v rozporu?“ 

 

Ještě jinak formulováno – svou již zavedenou tradicí => pro předpokládaný správný vědecký výklad poznávání tohoto světa, předem oddělujeme vědu, tj. opět zdůrazňuji vědce a přesněji jejich myšlení, od víry – klíčového Božího přikázání ("...celou svou myslí."). Toto je dle mne kamenem úhelným* v dalším poznávání... Slovo Boží nám sděluje, že tímto „kamenem úhelným“ je JK a Jeho poselství/učení, což můžeme číst např. v Mat.21.42:

 

"Ježíš jim řekl: „Což jste nikdy nečetli v Písmech: ‚Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kamenem úhelným; Hospodin to učinil a je to podivuhodné v našich očích‘? "

Co nám k tomu dále sděluje například apoštol Petr, který byl roky nablízku "kamenu úhelného" JK? Nuže připomeňme si to:

 

 

  • 4Přicházejte tedy k němu, kameni živému, jenž od lidí byl zavržen, ale před Bohem je ‚vyvolený a vzácný‘.
  • 5I vy buďte živými kameny, z nichž se staví duchovní dům, abyste byli svatým kněžstvem a přinášeli duchovní oběti, milé Bohu pro Ježíše Krista.
  • 6Neboť v Písmu stojí: ‚Hle, kladu na Siónu kámen vyvolený, úhelný, vzácný; kdo v něj věří, nebude zahanben.‘
  • 7Vám, kteří věříte, je vzácný, ale nevěřícím je to ‚kámen, který stavitelé zavrhli; ten se stal kamenem úhelným‘,
  • 8ale i ‚kamenem úrazu a skálou pádu‘. Oni přicházejí k pádu svým vzdorem proti slovu – k tomu také byli určeni. 1.Petr2.4-8 (CEP)

 

"Úhelný kámen" je to nejpodstatnější/nejzákladnější a dle něj pak dále budujeme smělé konstrukce našeho poznávání tohoto světa a to ať už je tímto základním vytyčovacím kamenem lidský předpoklad – či výše uvedené prosté biblické sdělení nám předané JK: 

 

Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí."

Zamysleme se, prosím, každý osobně nad obsahem tohoto textu a to postupně slovo po slovu, vždyť nám jej v osobě JK sděluje Bůh sám.

 
Děkuji vám za pozornost, Pepa.

                                                                            aktualizováno 21.10.2012

 

*co je úhelný kámen - nejvíce se hovoří o tom, že v nejpůvodnějším významu je to veliký kámen, od kterého se začala odměřovat nová stavba, kdy na počátku šlo o veliký kámen ve středu stavby, kolem kterého tehdejší stavitelé pomocí provazu vytvořili kružnice a podle této kružnice vykopali potom i kruhové základy stavby. Později když stavitelé začali stavět i stavby složitější stávalo se logicky to, že bylo nutno používat u stavby více úhelných kamenů, od kterých vyměřovali úhly každé stavby a proto je zde název úhelný kámen. Tedy je to směr/vytyčení našeho dalšího plánování a uvažování hned na počátku naší další "stavby", což platí pro oblast duchovního i hmotného světa.

 

 Biblické verše použity z překladu CEP není-li uvedeno jinak

 

 Články k tematu :

http://creation.com/loving-god-with-all-your-mind-logic-and-creation

http://creation.com/what-a-christian-mind

http://creation.com/the-authority-of-scripture

 

 

 

 

********************************************************************

 

21.2.2012     Některá základní biblická tvrzení

Tyto tvoří základní kameny pro vytváření teorií a modelů při vědeckém poznávání tohoto světa. Toto následné vytváření na základech Božího slova je také nazýváno jako biblické  paradigma a je jediným, které oponuje paradigmatu konkurenčnímu - tzv. všeobecné teorii evoluce. Jako názornou ukázku použití základních biblických tvrzení použiji části textu z knížečky "POUŽIL BŮH EVOLUCE?" předního odborníka v oboru informatiky

prof. Dr.-Ing. Werner Gitt :

 1. Princip stvoření je základním předpokladem. K pochopení toho, co bylo původně stvořeno se dostáváme jen biblickým způsobem myšlení. Biblické stvoření je klíčem k pochopení tohoto světa. Je základním zdrojem informací, který nelze ničím nahradit...

2. Stvoření je univerzální princip, tj. veškerý vesmír, jakož i všechen život na Zemi vznikly stvořitelským procesem. Podle Jana 1.1+3 se proces stvoření vztahuje na veškerou realitu od mikrokosmu až po makrokosmos, sahá od neživé hmoty až po člověka:

"Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest."

3. Existuje Stvořitel. Tento Stvořitel je Bůh bible. Když bible začíná zjištěním "Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi", potom to odpovídá základnímu tvrzení v našem smyslu. Bůh není ten, kdo vyplňuje nepochopené přírodovědecké jevy, nýbrž je původcem všech věcí - nezávisle na tom, zda jsme je už vědecky pochopili nebo ne...

4. Hmota veškerého vesmíru byla stvořena bez použití existujícího výchozího materiálu. Tuto tezi nacházíme formulovánu u Židů 11.3:

"Ve víře chápeme, že Božím slovem byly založeny světy, takže to, na co hledíme, nevzniklo z viditelného. "

5. Ve vztahu k působení přírodních zákonů je zásadní rozdíl mezi stvořením světa a všeho života a procesy po dokončení stvoření. Přírodní zákony jsou pravidla,odvozená z naší zkušenosti s hmotou, podle kterých se dění v přírodě ustavičně opakuje a podle kterých současné stvoření ve všech svých detailech funguje...

6. Boží stvořitelské jednání při stvoření není pomocí přírodních zákonů ani vysvětlitelné, ani v tomto omezeném rámci zjevné. Vlastní proces stvoření je singulární událost, při které dnes platné přírodní zákony teprve vznikly. Přes zeď naší nevědomosti ohledně stvořitelského jednání můžeme vidět jen tak daleko, jak nám to Bůh dovoluje skrze své Slovo...

7. Bible uvádí následující faktory (= příčiny) stvoření:

 - skrze Boží Slovo: Ž 33.6, J 1.1-4, Žd 11.3

 - Boží mocí: Jr 10.12

 - Boží moudrostí: Ž 104.24, Př 3.19, Ko 2.3

 - podle Boží vůle: Gn 1.26, Zj 4.11

 - skrze Božího Syna: J 1.1-4, J 1.10, Ko 1.15-17, žd 1.2b

 - podle vlastností JEŽÍŠE: Mt 11.29, J 10.11, J 14.27

 - bez výchozího materiálu:Žd 11.3

 - bez spotřeby času: Ž 33.6

Tyto faktory působily po dobu šesti dnů stvoření. Nepodléhaly přírodním zákonům a jsou tedy pochopitelné jenom skrze víru (Žd 11.3).

8. Účel vyžaduje původce. Koncepty ve stvoření jsou důležitým poukazem na Stvořitele (Ř 1.19-20). Vydávají svědectví o moudrosti (genialitě, inteligenci, myšlenkovém bohatství; Ko 2.3) a moci (Ž 19.2) Stvořitele...

9. Existuje definovaný počáteční a konečný bod časové osy. Začátek je definován slovem Genese 1.1. Čas a hmota začaly existovat teprve stvořením, a právě tak budou mít i svůj definovaný konec (Zj 10.6b)...

10. Minulost je klíčem k přítomnosti. Tato teze je protikladem k tvrzení: 

"Přítomnost je klíčem k minulosti"

evolučního učení...

 10a:Smrt je důsledkem hříchu prvního člověka (Gn 2.17, Gn 3.17-19, Ř 5.12, Ř 5.14, Ř 6.23, 1 K 15.21).

 10b:Následky pádu člověka je postiženo i ostatní živé stvoření (Ř 8.20+22)...

 10c:Dnešní geologie Země se nedá vyložit bez potopy.

A tak postupně prof. W.Gitt uvádí další teze učení o Stvoření a porovnává je s dominujícím učením všeobecné teorie evoluce. Více můžete nalézt např. zde:

http://www.ulozto.cz/xW1NPDf/pouzil-buh-evoluce-rar

 

************************************************************************************

 

10.3.2012       Jaký přístup zvolíme při poznávání tohoto světa?

 Rád bych se tu zamyslel nad tím, co považuji za klíčové přizkoumání toho, co bývá označováno např. slovem příroda - tento svět a dalšími podobnými slovními obraty. I podle mého názoru jsou možné tři níže uvedené základní varianty poznávání, v každé uvedu významného představitele daného směru:

 

A) Pohled všeobecné teorie evoluce - R. Dawkins

Tento pohled/směr vychází z čistě materialistického výkladu světa. Jedná se o rozšířený způsob/směr/pozici myšlení, který zasahuje do různých vědních oborů. Kořenem tohoto směru je opačný postoj (odmítnutí) od výchozích premis , které jsou přesně definovány ve slově Božím a kdy za tu nejpodstatnější považuji tu uvedenou v Mat.22.37. Z mých dosavadních zkušeností mohu vyvozovat, že se jedná o (ne)vědomé odmítnutí hned počátečního základního prvku celého následného způsobu/směru myšlení každého jednotlivého člověka. Na tomto základu se pak podílíme na "stavbě" při (ne)vědeckém poznávání tohoto světa. Tento, směle a přesvědčivě vypadající, budovaný chrám (kdy tím chrámem je filosofický konstrukt chápání přírody, někdy nazývaný obecná evoluční teorie - ET), zasahuje i do výkladu bible.

 

B) Pohled teistické evoluce - M. Behe

Pohled/směr teistické evoluce vychází především ze základních premis výše uvedené ET. Biblická základní tvrzení/předpoklady mají až druhořadý význam. Ukážeme si to na příkladu, kdy tvrzení přijaté v rámci ET:

"Evoluce je samovolný a nikým neřízený proces"

je předefinováno v rámci teistické evoluce na:

"Bůh tvořil pomocí evoluce"

Představitelé tohoto směru zdůrazňují především jasně patrný inteligentní design pozorovaný v přírodě. Výklad Božího slova je tu ovšem podřízen filosofickému směru/konstruktu obecné teorie evoluce. Rozdíly mezi tímto a zbývajícím pohledem na výklad poznávání tohoto světa jsou výstižně shrnuty např. v tomto příspěvku.

 

C) Pohled biblického učení o stvoření - J. Sarfati

Tento výklad poznávání přírody (ve zkratce UoS) je založen na základních výpovědích zaznamenaných ve Slově Božím. Že jsou tyto základní premisy, od dvou předešlých uvedených pohledů, zásadně odlišné, je patrné na první pohled. Na příkladech posuďte:

 

 - tvrzení/premisa přijatá v rámci UoS:

"Hmota veškerého vesmíru byla stvořena bez použití existujícího výchozího materiálu"

vychází ze záznamu v Božím slově - Židům 11.3:

"Ve víře chápeme, že Božím slovem byly založeny světy, takže to, na co hledíme, nevzniklo z viditelného"

Oproti tomu základní premisa ET nás učí:

"Veškerá hmota je předpokládána jako existující"

Tedy, veškeré množství energie a hmoty je v našem vesmíru konstantní od počátku.

 

 - tvrzení/premisa přijatá v rámci UoS:

"Účel vyžaduje původce"

vychází např. z těchto biblických veršů - Ř.1.19-20, Ko.2.3 .

V rámci učení ET je přijata a nebo z něj vyplývá opačná premisa:

"V evoluci neexistuje žádný plán ani cíl".

 

 - tvrzení/premisa přijatá v rámci Uos:

"Existuje definovaný počáteční a konečný bod časové osy"

vychází z Gen.1.1 (Počátek) a Zj.10.6 (Konec).

V rámci učení obecné ET je obsažená zcela odlišná premisa:

"Neexistuje žádný definitivní počáteční a konečný bod časové osy"

Vlastní evoluční proces má tedy neomezenou dobu pro svůj vývoj.

 

 - a na závěr vybírám tvrzení/premisu přijatou v rámci Uos:

"Smrt je důsledkem hříchu prvního člověka"

které vyplývá např. z těchto veršů: Gen.2.17, Gen.3.17-19, Ř.5.12, Ř.5.14

a s tím spojené

"Následky pádu člověka je postiženo všechno ostatní živé stvoření"

založené na verších: Ř.8.20+22

Jen z tohoto uvedeného logicky a jasně vyplývá tvrzení formulované takto:

"Děje proběhlé v minulosti jsou klíčem k chápání dění v přítomnosti"

To se následně týká našeho poznávání v jednotlivých oborech vědy jako je kosmologie, biologie, geologie... Z učení obecné ET vyplývá odpovídající klíčové základní tvrzení/premisa, které je přesně opačně formulováno co do významu:

"Dění probíhající v přítomnosti je klíčem k chápání dějů proběhlých v minulosti"

Tedy i zde je od samého počátku opětovně celý směr poznávání tohoto světa/přírody postaven na zcela odlišných a protichůdných základech.

Odtud také "pramení" mnohá nepochopení a spory. Možná přesněji napsáno - při uvědomění si těchto rozdílných základů můžeme lépe následně posuzovat nejen to, kdo staví své poznání na písku a kdo na skále, ale také která tvrzení jsou spíše v souladu s pozorovanou realitou.

Výše uvedené tři možné pohledy a směry myšlení člověka (při výkladu přírody/světa) jsou základem a jistými hranicemi vědeckého poznávání. U každého z nás jednotlivě se naše postoje, v různých aspektech našeho osobního poznání, pohybují různě v tomto rámci. Je dobré si to alespoň uvědomit a připustit.

 Pepa

 

*******************************************************************************

 

21.3.2012     Vědecké osobnosti z řad UoS  

 (doplněno 5.4.2012)

Rád bych tu představil postupně alespoň několik osobností vědy, které stojí při svém poznávání na pozicích tzv. UoS (učení o stvoření).

*

Snad bych na prvním místě zmínil osobnost velmi povolanou z doby nedávné a to dr. Arthur Ernest Wilder-Smith. Narodil se roku 1915 a během svého plodného 80-iletého života postupně docházel ke stále většímu přesvědčení o správnosti biblického pohledu na tento svět. Toto jeho přesvědčení, ve spojení s velkou pracovitostí, houževnatostí a přirozenou upřimnou zbožností se následně projevilo také na jeho vědecké činnosti. Stal se autorem nebo spoluautorem více než 70 vědeckých publikací a napsal více než 30 knih, které publikoval v 17 jazycích. Ve druhé polovině minulého století se tak stal jedním z hlavních představitelů UoS v Evropě. Stal se tak odvážným průkopníkem novodobého biblického učení, které je jedinou alternativou k učení ET. Na internetu lze dohledat množství volně dostupných článků/knížek i videa od tohoto křesťanského vědce, uvedu zde tedy pouze dva odkazy v češtině:

  - kniha "PŘÍRODNÍ VĚDY NEZNAJÍ ŽÁDNOU EVOLUCI"

  je v elektronické formě dostupná v českém překladu např. tu.

 - cyklus dokumentárních filmů  "JAK VZNIKL SVĚT?"

je ke zhlédnutí v cz dabingu např. zde:

http://www.youtube.com/watch?v=yyKBLt5h23g

Tento vzdělaný muž (obor organické chemie/farmacie) dosáhl tří doktorátů + titul profesora, ale především opravdově věřící biblický křesťan dokázal, jednoduchou, laskavou a přitažlivou (alespoň pro mne a další ) formou, sdělovat/předávat vědecké poznání, ke kterému nejen on dospěl. Tak je tomu i ve výše uvedené sérii dokumentů.

Ještě v devadesátých letech minulého století tehdejší Československá televize vysílala tento cyklus dokumentů, ale po zásahu jisté skupiny českých vědců další vysílání prostřednictvím Rady pro televizní vysílání, tohoto zcela vyjímečného seriálu u nás, přerušila. Ale to už je trochu jiná "kapitola"...

 **

 Dále bych si tu dovolil vybrat (z řady vědců v rámci UoS) a krátce představit dr. Jonathan D. Sarfati , který se narodil r. 1964 v australském městečku Ararat. Část dětství však již prožívá na Novém Zélandu, kam se přestěhovali jeho rodiče. Zde také absolvuje "Victoria University of Wellington" v oboru fyzikální chemie a úspěšně publikuje již během studií. Znovuzrozeným křesťanem se se stává ve svých 20-i letech věku, v roce 1996 se pak vrací zpět do Austrálie, kde se zapojuje do podpory činnosti na obranu UoS. O tři roky později vychází jeho první knížka na obhajobu výkladu světa dle bible s názvem "Refuting Evolution".
Dr.  Sarfati je jedním z nejplodnějších biblických vědců současnosti, stačí jen navštívit jeho stránky a můžete si udělat obrázek:

http://creation.com/dr-jonathan-d-sarfati

Z jeho opravdu četných článků a příspěvků vybírám ten, ve kterém postupně ukazuje a vyvrací 24 častých omylů a nepravd šířených o biblickém UoS:

http://creation.com/article/6237/

Méně známo pak je, že jeho vytříbené logické myšlení se projevilo také tím, že se stal úspěšným i na poli tzv. královské hry - šachů. Zde jsou některé z jeho partií, včetně šachového utkání Sarfati-Spassky .

***

Třetím vědcem, kterého zde také krátce představím je dr. Tasman Bruce Walker. Tento vystudoval a doposud žije v Austrálii, dosáhl vzdělání v oborech strojního inženýrství - doktorát (University of Queensland) a v oboru geologie titul bakalář. O tom, jak biblické informace mohou ovlivňovat naše další nasměrování ve vědeckém poznávání tohoto světa a zde konkrétně v geologii, dobře vypovídají osobní stránky bratra Tas Walker:

http://www.biblicalgeology.net/

Celou řadu jeho článků a příspěvků, které se týkají nejen geologie, můžete nalézt zde:

http://creation.com/dr-tasman-bruce-walker

****

V pořadí čtvrtým je dr. John G. Hartnett , který se od dětství zajímal o kosmologii a s tím spojenou fyziku. Tento zájem jej postupně přivedl až ke studiu patřičného oboru na "University of Western Australia". Zde se také seznámil s mnohými biblickými křesťany, kteří mu mj. doporučili přečíst si Gen.1. John později zmiňuje, že to byla právě první kapitola Slova Božího, která jej hluboce ovlivnila a ukázala mu, že to co je v ní sdělováno, může být zcela v souladu s vědeckými poznatky. Jeho dosavadní postoj víry v teorii "Velkého Třesku", kdy věřil, že právě zde jsou skryty všechny odpovědi, vystřídal postoj založený na biblických základech.

Dr.  Hartnett neskrývá svou víru v biblické UoS ani v rámci svého oboru, ale naopak. Jeho četné přednášky a články se touto tematikou velmi často zabývají. Můžete se o tom přesvědčit např. na těchto stránkách:

http://johnhartnett.org/about/cv/

případně zde:

http://creationwiki.org/John_Hartnett

 *****

Jako pátého zde představuji prof. Arthur V. Chadwick, který má titul profesora v oborech biologie a geologie. Tento vědec, který se také dívá na výklad světa/přírody skrze základní biblická tvrzení (UoS), vystudoval "University of California" v oboru geologie a dále "University of Miami" v oboru biologie. V současnosti žije a pracuje v USA (Southwestern Adventist University) a je mj. členem americké geologické společnosti (Geological Society of America). V jeho pracech se tak ideálně snoubí výklad geologické minulosti této planety a paleontologické nálezy svědčící o přírodní katastrofě/katastrofách postihujících tehdejší živočichy a rostliny. Takový stručný přehled - či představení o co se jedná přibližuje tento jeho příspěvek:

http://origins.swau.edu/papers/geologic/geology/

ve kterém jednoduchým způsobem přibližuje tuto problematiku. Z množství jeho vědeckých publikací a článků (některé můžete nalézt zde: http://origins.swau.edu/who/chadwick/cchadwick98.html) vybírám alespoň dva:

http://origins.swau.edu/papers/dinos/yellowstone/default.html - pojednává a zkamenělých lesích v Yellowstone

a neméně zajímavý příspěvek s titulem "Bible a paleontologie":

http://origins.swau.edu/papers/dinos/paleo/index.html

 

Tolik zatím stručné představení několika vědců, kteří při svém poznávání tohoto světa/přírody mají na paměti/srdci mj. slova JK zaznamenaná v Mat.22.37. Na internetu se dají dohledat seznamy biblických křesťanů - vědců, pro příklad zde jeden takový předkládám:

http://www.answersingenesis.org/home/area/bios/

 

Pepa

 

***************************************************************************************9.4.2012 Evoluce a její dva různé světonázorové výklady

(doplněno 20.4.2012)

V článečku se chci postupně pokusit stručně a jednoduše nastínit, jaký je rozdíl ve výkladech toho, co se skrývá pod pojmem evoluce, jaké to má dopady pro naše myšlení atd.
Široce rozšířený (a představovaný často ve smyslu prokázaného faktu) tradiční výklad obecného pojmu evoluce je definován např. takto:

"Evoluce (přesněji biologická evoluce) je dlouhodobý a samovolný proces, v jehož průběhu vznikl z neživé hmoty pozemský život a dále se rozvíjí a diverzifikuje.[1] Podstatu těchto změn zkoumá vědní obor evoluční biologie." (zdroj wiki.cz) - změna definice na wiki provedena         7. 7. 2012, 14:02
V tomto "duchu"/směru myšlení lze dále sledovat postupné rozvíjení tohoto konceptu světového paradigmatu a to nejen v oboru evoluční biologie. Takto je již několik generací, např. prostřednictvím vzdělávacího systému, postupně formováno myšlení lidí/vědců při výkladu tohoto světa/přírody. To vrcholí v poslední generaci a to zejména vlivem tzv. médií, kdy se takovéto informace dostávají jak k dětem útlého věku, tak opakovaně k širokým vrstvám obyvatelstva. Myšlenka, že tento uvedený výklad pojmu evoluce může být nepravdivý, se tak stává stále obtížněji přijatelnou a to už jen z důvodu předchozí uvedené příčiny. Obtížně přijatelnou nejen pro velkou část vědecké komunity (v rámci ČR je to drtivá převaha), ale i pro velkou část tzv. laické veřejnosti.
Přesto pro jinou a menší část nejen vědecké veřejnosti je naopak výše uvedená definice evoluce zcela zásadně nepřijatelná. Tím hlavním důvodem je ten, že tato část vědců - UoS vychází z jiných počátečních premis/tvrzení než je ta definice výše uvedená a to zejména v části tvrzení:

"...je dlouhodobý a samovolný proces, v jehož průběhu vznikl z neživé hmoty pozemský život a dále se rozvíjí..."

Těmto rozdílům ve vzájemných zcela rozdílných tvrzeních se věnuji ve svých předchozích článcích. Velké zmatky kolem pojmu evoluce působí např. to, že toto slovo je běžně bez rozlišení používáno pro popis dvou zcela zásadních významů. Jedná se o vymezení pojmů mikroevoluce vs. makroevoluce. Zatímco s pojmem mikroevoluce panuje vcelku všeobecný koncensus a to i napříč vědeckými komunitami (ETxUoS), tak to - co se má skrývat pod pojmem makroevoluce je nepřijatelné především pro vědce/biology v rámci UoS (jako nepozorované a netestovatelné), ale je častým předmětem sporů i v komunitě ET (kdy se vedou spory např. o vzájemném rozlišení/poměru obou typů evoluce). Tedy představitelé obou učení jsou zde ve shodě pouze v tom, že připouštějí/potvrzují pozorovatelné a testovatelné změny zahrnuté pod pojmem mikroevoluce.
Důležitým milníkem pro obě světové paradigmata je vlastní definice druhu a následná tvrzení k tomuto se vztahující:
"Jedna z nejrozšířenějších definic praví, že druh je soubor populací s jedinečným vývojovým původem a historií, tvořený navzájem si podobnými jedinci, kteří se mezi sebou mohou plodně křížit a jsou reprodukčně izolováni od jiných podobných skupin." (http://cs.wikipedia.org/wiki/Druh_%28biologie%29)

Na této definici se shodnou oba tábory a je i proto mezi biology takovou "kompromisní" verzí. Rozdíl se projevuje v tom, že zatímco biologové v rámci UoS tvrdí, že pozorují pouze postupné biologické změny v rámci druhu, tak biologové (v rámci ET) předkládají tvrzení o pozorování vzniku druhů nových. Jinak řečeno - vznik nových druhů (dle nich) potvrzuje vývoj organizmů a to tak, jak je v rámci paradigmatu ET předkládáno, tj. např. ve směru postupných změn/evoluce jednodušší => složitější organizmus. Tyto tvrzení však biblicky orientovaní vědci konkurenčního paradigmatu odmítají jako neprokázaná a nepravdivá. Tvrdí, že pozorovaná fakta hovoří/podporují biblickou tezi o stvoření a to v rámci základních typů - baraminů

Jak se to může prakticky projevit při vzájemném porovnávání obou světonázorových výkladů světa/přírody? Uvedu jednoduchý příklad:

  - pokud v např. v diskusi argumentuje někdo výrokem typu, cituji:

"Evoluce je naprosto prokázaný fakt"

má pravdu.Tedy rozhodně alespoň v rámci pozorovaných postupných změn v rámci druhů - mikroevoluce. Naopak, pokud oponent (např. z řad stoupenců UoS) použije výrok typu:

"Evoluce je nesmysl, žádná neprobíhá"

dopouští se ne/vědomě nepravdivého tvrzení a citelně tak ulehčuje oponentovi další vývoj a případné další směrování diskuse. A že to dovede mnoho stoupenců ET náležitě (promyšleně/cíleně a opakovaně) využít pro další případnou diskreditaci biblického učení, tak to je jen v rámci int. opravdu nepřehlédnutelné a to obzvláště pro někoho, kdo se o podobná temata zajímá.
Uvedu ještě jeden jednoduchý příklad a vybírám jeden z hlavních pozorovaných faktorů postupných biologických změn (evoluce) - mutace. Mezi biology se nevede spor o to, zda jsou mutace (to, co bylo přijato pod její definici) pozorovány - či nikoliv a nebo zda mutace vytváří novou informaci - či nikoliv. Oboje je obecně považováno za prokázaný fakt, spor se ale vede o to, zda mutace označené jako pozitivní jsou přínosem pro další vývoj. Relativně velká část biologů (především v rámci UoS a min. část z ID ) je názoru že nikoliv a tvrdí, že pozitivní/přínosné* mutace nebyly prokazatelně pozorovány a tudíž, že chybí i důkazy pro toto tvrzení. Tedy následně důkazy pro evoluci, tak jak je představonána v rámci převažujícího světového paradigmatu ET:

"Evoluce (přesněji biologická evoluce) je dlouhodobý a samovolný proces, v jehož průběhu vznikl z neživé hmoty pozemský život a dále se rozvíjí a diverzifikuje..." (zdroj wiki.cz)

*Samozřejmě je snaha pokusit se určit vzájemný poměr mutací negativních a neutrálních vůči těm přínosným. Z těchto pokusů zde uvedu studii "Genetic Entropy and the mystery of the Genome" od profesora John C. Sanford , ve které na základě předchozího výzkumu došel k níže uvedenému, ve vzájemném poměru obou typů mutací (podmíněně přínosné x zhoubné/škodlivé), číslu 0.00041, což "v reálu" mj. velmi pravděpodobně znamená, že pokud je jedna velmi vzácná mutace tzv. podmíněně přínosná, z každých dalších 10 000 mutací v jakékoli evoluční řadě by každá byla osudná či mrzačící, a každá z dalších 10 000 uvažovaných mutací by velmi pravděpodobně evoluční proces zastavila. Pro úplnost na závěr ještě uvedu odkaz na studie a články nejen k tomuto tematu od výše uvedeného profesora zabývajícího se oborem genetiky:

http://scholar.google.cz/scholar?q=Sanford,+J.+2005.+Genetic+Entropy+and+the+Mystery+of+the+Genome&hl=cs&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart&sa=X&ei=H3ORT6j-G9TN4QTC3ZjLBA&ved=0CB4QgQMwAA

 

*************************************************************************

 

 

 

Příspěvky

Některá základní biblická tvrzení

20. 10. 2012