Jdi na obsah Jdi na menu
 


Svět a křesťan

Google Translator EN                 Google Translator RU

                            Můj profil na fb

 

 • 36Ježíš řekl: „Moje království není z tohoto světa. Kdyby mé království bylo z tohoto světa, moji služebníci by bojovali, abych nebyl vydán Židům; mé království však není odtud.“
 • 37Pilát mu řekl: „Jsi tedy přece král?“ Ježíš odpověděl: „Ty sám říkáš, že jsem král. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas.“ Jan 18.36-37

 

Zde bych se chtěl postupně vyjadřovat k aktuálnímu dění v duchovním světě, tak jak to budu v probíhajícím čase vnímat...

               -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

První část                                                   7.1.2015

Jakým způsobem máme poznávat tento svět a tedy tvořit si každý svůj jedinečný osobní názor ? Odkud máme čerpat informace, nakolik máme přejímat informace od autorit a tzv. oficiálních hromadných sdělovacích prostředků - masmédií (1) ? Jeden ze současných myšlenkových směrů předkládám obsažený v několika výrocích níže (odlišeno barevnou kurzívou) a protože se podobné názorové vlivy šíří i mezi křesťany, budu na zatím vybrané čtyři výroky následně reagovat :
1) "...nevěřte alternativním médiím, zprávy a informace, v rámci poznávání, čerpejte především (či nejlépe pouze) ze zdrojů, které mají dostatek financí a mohou tak zajistit kvalitní a co nejvíce pravdě se blížící data."
Pozn. - pojem alternativní média se vykládá obecně jako sdělovací prostředky, které informují poměrně často odlišně - tj. dávají prostor i jiným výkladům určitých informací než hlavní informační směr/proud - jinak napsáno mainstream .
2) "...v době komunismu informovala média pod silným ideologickým vlivem Sovětského svazu (Ruska), od dob tzv. sametové revoluce (r. 1989) již máme mainstreamová média nezávislá na nějaké ideologii apod."
3) "...současná hlavní média (TV, rozhlas, deníky) přinášejí skutečně nezávislé informace na všeobecně vysoké odborné úrovni a to v celé škále lidského poznání a činnosti - např. v oblasti politiky a světového dění, vědy a výzkumu, náboženství. Není tedy důvod jim nedůvěřovat"
4) "...mnozí křesťané (ale i jinověrci) odmítají mainstreamová média jako hlavní/jediný zdroj informací a orientují se také na různé alternativní zdroje informací, aniž si dají práci se zjišťováním, jaké zdroje to vlastně jsou a kdo za nimi stojí. Tímto se podobají například militantním islamistům, kteří mj. pracují se spikleneckými teoriemi a předkládají své vlastní interpretace toho, co se ve světě děje, aby tak získávali nové příznivce. Spiklenecké teorie jsou bez vyjímky špatné, nepravdivé a škodlivé."
Jako učedník JK budu postupně posuzovat pravdivost výše uvedených tvrzení z pohledu primárně duchovního (tedy toho, co určuje další směřování a orientaci každého člověka např. ve vztahu k politice a světovému dění, vědě a výzkumu, náboženství) a to v době nesvobodných médií před rokem 1989 a v době současné, kdy prý máme pravdivě informující mainstrémová média o světě kolem nás :
A) do roku 1989 se v oficiálních a státem (přesněji ideology KSČ) uznaných mainstremových médiích
 - nesmělo (až na malé vyjímky) informovat o tom, kdo je ve skutečnosti Ježíš Kristus (JK) a jaký je jeho význam v duchovním světě
 - nesmělo (až na malé vyjímky) informovat o tom, co je ve skutečnosti bible a jaký je význam/dopad v ní uvedených informací pro lidstvo
 - nesmělo (až na malé vyjímky) také informovat o alternativní teorii, která vysvětluje vznik světa/člověka na základě biblických informací v Genesis
 - nesměl (až na malé vyjímky) rozšiřovat význam biblických informací pro to, jakým způsobem se bude směřovat další vývoj vědeckého poznávání v různých oborech vědy, kde je nutno na počátku vzniku konkrétní tzv. vědecké teorie přijmout základní větu, která se přijímá a bez důkazu se považuje za pravdivou = axiom. Toto se pak, spolu s ostatními axiomy, stává základem/fundamentem vytyčeného směru myšlení a způsobu poznávání.
 - nesměl rozšiřovat biblický pohled na svět, tedy na souvislosti, proč se dějí mnohé věci - jako války a revoluce, biblický pohled na výklad dějinných událostí, duchovní svět a jeho principy/pravidla atd.
B) v současné době se v tzv. mainstremových médiích nesmí
 - (až na malé vyjímky) informovat o tom, kdo je ve skutečnosti Ježíš Kristus (JK) a jaký je jeho význam v duchovním světě
 - (až na malé vyjímky) informovat o tom, co je ve skutečnosti bible a jaký je význam/dopad v ní uvedených informací pro lidstvo
 - (až na malé vyjímky) také informovat o alternativní teorii, která vysvětluje vznik světa/člověka na základě biblických informací v Genesis
 - (až na malé vyjímky) rozšiřovat význam biblických informací pro to, jakým způsobem se bude směřovat další vývoj vědeckého poznávání v různých oborech vědy, kde je nutno na počátku vzniku konkrétní tzv. vědecké teorie přijmout základní větu, která se přijímá a bez důkazu se považuje za pravdivou = axiom
 - rozšiřovat biblický pohled na svět, tedy na souvislosti, proč se dějí mnohé věci - jako války a revoluce, vztahy mezi mužem a ženou, duchovní svět a jeho principy/pravidla atd.

Tedy z tohoto mnou zvoleného srovnávacího pohledu vyplývá, že se (min. v posledních 50-i letech) téměř nic nezměnilo v podávání konkrétních informací tzv. hromadnými sdělovacími prostředky. Tvrzení, že dnešní masmédia informují pravdivěji než dříve, potom zde logicky selhává. Jistě, můžete třeba namítnout, že mé vybrané srovnání je mimo to, čím se vlastně masmédia zabývají. Ano, samozřejmě, naše názory a pohledy pak vychází z toho v jaké duchovní pozici každý jsme a proto ten rozdíl. Rozdíl v tom, proč např. i já považuji výše mnou uvedený pohled za klíčový/prvotní pro chápání všech ostatních masmédii předávaných informací (tedy určující další osobní směřování a orientaci každého jednotlivého člověka např. ve vztahu k politice a světovému dění, vědě a výzkumu, náboženství) a proč třeba Vy, tento pohled považujete za zcela nepodstatný. Pokud přijmu biblické informace jako pravdivé, prvotní a základní např. v oblasti vědeckého poznání, tak potom nemohu přijímat jednostranně podávané informace z mainstrémových médií jako správné ve svých závěrech - ať už je potvrzuje svou autoritou kdokoliv. Tedy kladu si otázku - proč se tímto pohledem, zde mnou předestřeným, masmédia nezabývají ? Podobně je to i třeba v oblasti politiky a výkladu světového dění. Nevěříte ? No, já Vás patrně jen těžko mohu přesvědčit, pokud svobodně nepřijmete biblické informace např. o tom, kým byl Ježíš Kristus (JK) a informace v Jeho výrocích uložené. Tyto Jeho výroky se vztahují např. i k tomu, jaké má mít křesťan stanovisko/postoj k tzv. světským autoritám - tedy dnes například vládě, prezidentovi, regionálním politikům atd. Když se tyto biblické výroky JK pokusím shrnout a najít volné vyjádření tohoto, vychází mi zhruba toto :
a) světskou moc (premiér, prezident, ministry...) uznávej jako autoritu ve věcech tohoto světa. Modli se za ně, snaž se k nim mít jen pozitivní postoj - byť případně s jejich názory a činy hluboce nesouhlasíš. Nenabádej k rebelii a revoluci, snaž se dle svých možností i jim vydat dobré svědectví o Kristu a o tom, co je obsahem Jeho oběti a učení
b) v předchozím odstavci uvedené neznamená, že jakkoliv musíš přijímat to, co činí třeba politici špatného. Naopak, je třeba se od toho oddělit a pokud ti Bůh otevře cestu/možnost vydat o tom pravdivé slovo svědectví - což je přirozená konfrontace (bez nějaké osobní nenávisti/zlobě vůči člověku - či skupině lidí), jakých najdeme jen v NZ mnoho. Takováto přirozená konfrontace má být vždy vedena v souladu s postoji a učením JK a je třeba se, v tomto případě, naučit potlačit osobní emoce, které nás mohou lehce svést mimo.
Pokud tedy v oficiálních hromadných médiích nenajdu informace výše popsané, musím hledat jinde. Kde ? Tak především v bibli = Božím Slově, která má být křesťanovi základem všeho poznávání. Znovu zde připomínám prohlášení JK, které učinil když se Jej ptali:
„Mistře, které přikázání je v zákoně největší?“
JK jim zcela jednoznačně odpověděl .
‚Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘  (Mat.22.36-37)
Tato odpověď nepřipouští pochyby o tom, jaký má být náš prvotní/počáteční postoj při snaze rozpoznat pravdivé informace např. v oblasti vědy a výzkumu (2), politiky a světového dění, náboženství. Bible se nám z tohoto pohledu potom stává klíčovým "alternativním médiem" a na jejím základě potom můžeme směle posuzovat i ostatní zdroje informací. Je pak zcela jedno odkud čerpáme další, zda z mainstrému a nebo odjinud, ten základ, se kterým porovnáváme, již máme. Pokud chceme v reálném světě naplnit výše uvedená slova JK, je logické, že prvotně začneme zkoumat to, co nám Bůh/JK sděluje. A budeme občas překvapeni, jak komplexní informace nám bible poskytuje i pro dnešní dobu.
                            - - - - - - - - - - - -
(1) "Masmédia neboli hromadné sdělovací prostředky se v obecném slova smyslu zabývají „produkcí, reprodukcí a distribucí znalostí široce chápaných souborů symbolů, majících důležitý význam pro zkušenost v sociálním světě“. Ve svých příjemcích=recipientech (čtenářích, posluchačích a divácích) masmédia ovlivňují samotnou konstrukci sociální skutečnosti i jejich osobní představy o ní. Fakticky tedy mohou vytvářet další novou realitu."  zdroj : http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dia
(2) : Opravdové lsti s hypotetickými tvory

 

              -----------------------------------------------------------------------

 

Druhá část                                                     8.2.2015

Dnes bych pokročil ve svém vyjádření k výše uvedeným citátům, přesněji k obsahu čtvrtého bodu :

"...mnozí křesťané (ale i jinověrci) odmítají mainstreamová média jako hlavní/jediný zdroj informací a orientují se také na různé alternativní zdroje informací, aniž si dají práci se zjišťováním, jaké zdroje to vlastně jsou a kdo za nimi stojí. Tímto se podobají například militantním islamistům, kteří mj. pracují se spikleneckými teoriemi a předkládají své vlastní interpretace toho, co se ve světě děje, aby tak získávali nové příznivce. Spiklenecké teorie jsou bez vyjímky špatné, nepravdivé a škodlivé."

Ano, je to, v první části výroku, skutečně pravda. Poměrně dost lidí v ČR si dává tu práci a používá dostupné informace z různých alternativních zdrojů, které tu díky určité formě svobody zatím máme. Považuji to za možnost, která je plně v souladu s Božím plánem pro člověka, který je zaznamenán v bibli hned od Genesis. Tedy mít možnost volby a vybrat si informace podávané i ve zcela protikladném podání než je ten většinový tzv. mainstrémový směr. Jak jsem výše napsal, hlavním („alternativním“) zdrojem informací pro mne je Boží Slovo, skrze které pak posuzuji další dění kolem mne. A to např. ve vztahu k politice a světovému dění, vědě a výzkumu, náboženství atd. A že nejsem zdaleka sám, tak o tom vypovídají malým dílem i odkazy, které v rámci těchto stránek uvádím. Lidé různého věku, národnosti, přesvědčení, naturelu, filosofického pohledu atd. byli změněni mocí Boží a Jeho Slova. Jejich dosavadní pohled na svět se změnil, to v čem se doposud pohybovali a čemu věřili, bylo nahrazeno jiným (od jistého času) alternativním světonázorem. Tento se pak přirozeně týká např. i pohledu na politiku a politiky tohoto světa.

...a orientují se také na různé alternativní zdroje informací, aniž si dají práci se zjišťováním, jaké zdroje to vlastně jsou a kdo za nimi stojí.“

Není vždy jednoduché zjišťovat jaké zdroje to vlastně jsou a kdo za nimi stojí. To samé ale platí i pro stejné zjišťování v rámci mainstrémových sdělovacích prostředků, kde je to někdy ještě těžší. Jsem rád, že jako křesťan toto ani příliš zkoumat nemusím. Proč ? Odpověď předvedu na příkladu vyjádřeném v jednoduchém obecném tvrzení :

Rusko je říší zla, která usiluje o ovládnutí Ukrajiny, Evropy a případně světa“ - toto tvrzení je nám často předkládáno různou formou především v mainstrémových médiích nejen v rámci ČR. Ta forma je někdy celkem prostoduchá, někdy rafinovanější a skrytější, takže pokud jen pasívně přebírám infomace a nekonfrontuji především s informacemi Božího Slova, případně alternativmími médii, lehce získávám s postupem času a pod tímto vlivem, určitý pohled (sítko) na svět. Pokud mám možnost porovnávat alespoň s informacemi alternativních zdrojů, které v tomto případě častěji a lépe dokládají, že Rusko o takové ovládnutí Ukrajiny, Evropy a případně světa nemá zájem, třeba jen proto, že na to nemá kapacity, mám šanci si sám lépe učinit objektivnější a pravdě bližší názor. Pokud ovšem upřednostním bibli – jako zdroj prvotních informací, budu na tom ještě lépe. Proč ? Protože získám pohled, který je ten nejpravdivější (+ zároveň nejméně závislý na nějakém pozemském zdroji wink ) a mohu jej aplikovat na konkrétní dění ve světě. Boží Slovo nám nesděluje, že říší zla je/bude Rusko. Říší zla se po pádu A+E stal celý tento svět a každý v tom máme svůj díl. Právě proto přišel JK, aby mnohé zachránil z otroctví hříchu a zla. Zachraňoval a stále ještě zachraňuje lidi a to třeba v Rusku nebo USA. V Písmech máme i informace v tzv. prorockých knihách k tomu, co ještě tento svět čeká. Například v knize Daniel (3.kap.) máme popis vzniku, vývoje a pádu jednotlivých říší a to v časovém průběhu několika tisíc let. Známý Danielův výklad snu krále Nabukadnezora je velmi dobrým vodítkem pro to, co ještě nastane v tomto světě. Obecně se dnes mezi mnohými křesťany předpokládá, že jsme v poslední fázi Danielova výkladu :

36Tolik sen. Teď povíme královské Výsosti jeho výklad. 37Ty, králi, jsi král králů, protože ti Bůh nebes dal království a moc, sílu i slávu. 38Dal ti do rukou celý obydlený svět, všechny lidi, zvěř i ptactvo, a učinil tě vládcem nad tím vším. Ty jsi ta zlatá hlava.
39Po tobě ale povstane jiné království, slabší než to tvé, a po něm třetí království, bronzové, které ovládne celý svět. 40Nakonec přijde čtvrté království, silné jako železo. Železo totiž vše rozbíjí a drtí, a jako železo vše rozbíjí, tak bude i ono království vše rozbíjet a ničit. 41A že jsi viděl nohy a prsty zčásti hliněné a zčásti železné znamená, že to království bude rozdělené. Bude však mít v sobě něco ze síly železa, neboť jsi viděl do té obyčejné hlíny přimíšené železo. 42Prsty nohou zčásti železné a zčásti hliněné znamenají, že to království bude zčásti silné a zčásti křehké. 43A že jsi viděl železo smíšené s obyčejnou hlínou znamená, že se lidská pokolení budou mísit, ale držet spolu nebudou, tak jako železo nedrží s hlínou.
44Za dnů těch králů však Bůh nebes nastolí království, které se nikdy nezhroutí, království, které si nepřivlastní žádný lid. To království rozdrtí a ukončí všechna ostatní království, samo pak potrvá navěky. 45To je smysl vidění, v němž jsi spatřil, jak se ze skály bez dotyku lidské ruky vylomil kámen a rozdrtil železo, bronz, hlínu, stříbro i zlato. Veliký Bůh ukázal králi, co se bude dít v budoucnu. Ten sen je pravdivý a jeho výklad jistý.“ Dan. 2.36-45

Jako křesťan nemám přijímat například názor, že Rusko je říší zla, ale zároveň ani třeba USA. Z Božího pohledu (a tedy zároveň pohledu JK) se stala říší zla celá planeta Země a každý jednotlivec – od A+E. Informace k tomuto můžeme nalézt v mnoha částech bible, zde bylo dáno Danielovi vidět celou epochu lidstva od jeho doby až po druhý příchod JK, kdy sám Bůh nebes nastolí království, které se nikdy nezhroutí, království, které si nepřivlastní žádný lid. Tedy ani žádný pozemský vůdce/diktátor, skupina lidí (např. vláda OSN), národ atd. si nemůže přivlastnit to, co náleží Bohu Stvořiteli. Přirozeně pak i na tyto verše odkazuje i sám Pán/JK, také například kniha Zjevení a nebo apoštol Pavel. JK a ani Jeho učedníci se neztotožňovali a nebo nebojovali s nějakým tehdejším politickým systém (např. římským a nebo izraelským), ani k tomu nevedli druhé. Všichni byli podřízeni právě informacím, které máme dnes v bibli a ze kterých vyplývá, že každý s pozemských systémů je pro Boha nepřijatelný. Myslím si, že naprosto to stejné máme činit i my. Každé ztotožnění se s nějakým dočasným pozemským (politickým) systémem, byť se to odůvodní sebelépe, je v rozporu s učením JK a Jeho osobním příkladem. Z mých dosavadních zkušeností vyplývá poznání úměrného vztahu, kdy čím více se ztotožňuji s nějakou např. politickou silou a nebo pozemským ideologickým směrem, tím více se vzdaluji od biblických principů a zároveň jim přestávám důvěřovat, tj. např. postupným činěním různých kompromisů. Zároveň tak prokazuji opravdovému předávání poselství evangelia a významu oběti JK "medvědí službu", tj. poskytuji falešný/nepravdivý obraz.

V příští části bych rád dokončil...

 

Vysvětlivky :

A+E = Adam a Eva

JK = Ježíš Kristus

 

 

              ---------------------------------------------------------------------

                                                                                           21.2.2015

 

Dnes bych rád uzavřel svou reakci na uvedené výroky, jejichž obsah přebírají a šíří i někteří křesťané a to často bez hlubšího zkoumání ve světle Písma :

...Tímto se podobají například militantním islamistům, kteří mj. pracují se spikleneckými teoriemi a předkládají své vlastní interpretace toho, co se ve světě děje, aby tak získávali nové příznivce. Spiklenecké teorie jsou bez vyjímky špatné, nepravdivé a škodlivé."

Je nutno opět přesně rozlišovat o jaké pojmy a významy jde, to především na základě biblických informací a nikoliv alibisticky a primitivně jednoduše „házet vše do jednoho koše“. Tak je tomu i v případě tzv. spiknutí. Pokud začneme u definice základního významu, tak jako spiknutí, konspirace, komplot atd. bývá označováno určité konání/jednání a to v rámci někým daného účelu/vymezení/poslání. Tento daný účel pak má být zřejmý pouze těmto tzv. zasvěceným - spiklencům a může zpravidla vrcholit uzavřením nějakého druhu smlouvy mezi novým členem a stávající komunitou. V historii lidských dějin takovýchto skupin lidí můžeme nacházet množství, mne však zajímají ty, která mají jasný základ ve Slově Božím. Rozvedu dále na konkrétním příkladu:

A) pokud si zadáte do vyhledavače biblické konkordance slovo ďábel a satan (pomlouvač a žalobce), dostanete základní informace k tomu, který původním autorem všech spikleneckých učení proti Bohu a JK. Vždyť prvním takovým spiknutím, které je mi doposud z bible známo, je to, které se zrodilo v srdci tehdy ještě archanděla Lucifera. Lucifer dokázal silou svých argumentů přesvědčit třetinu nebeských andělů, kteří jej následovali na jeho cestě spiknutí se proti Bohu. Dokázal také přesvědčit A+E, aby chtěli poznat to, co on nechal zrodit ve svém srdci. Tedy pýchu, oddělení se od Boha Stvořitele a následování satana v jeho cestě spiknutí. Viditelným důsledkem dnes jsou pak různé lidské pakty po světě (včetně třeba IS), které mají často "navenek" honosné a líbivé „fasády“ (na rozdíl od zmíněného čitelného IS), uvnitř však jsou plné špatností a zla.

Žel, s ustupující přirozenou osobní důvěrou v pravdivost výpovědí veršů bible mezi lidmi, pak přímou úměrou narůstá manipulace v rámci toho, co je vlastně (duchovní) spiknutí a jaké mohou být jeho významy. V předešlých větách jsem popsal ten negativní význam z pohledu Božího, ale samozřejmě, že pokud vyjdeme čistě z výše uvedené jednoduché definice slova spiknutí, tak lze snadno dohledat i ty významy velmi pozitivní. Uvedu jeden a ten hlavní, který v bibli vidím i já :

B) bibličtí křesťané bývají označováni jako bibličtí fundamentalisté - což opravdu ve skutečném a původním významu slova jsou smiley, dále jako sektáři - což se z určitého pohledu (např. novoateistů a nebo pseudokřesťanů) může jevit, pak i třeba jako spiklenci - což je, za podmínky přesné definice obsahu slova, pro některé překvapivě docela pravdivé. Proč ?

Po pádu A+E do satanovi moci, kdy se tito dostali pod moc poznání zla, to byl Bůh, kdo okamžitě zaslíbil nápravu důsledků jejich činu. S touto nápravou seznámil své stvoření a my to máme uvedeno v Gen.3.14-15 :

 • 14 I řekl Hospodin Bůh hadovi: „Protožes to učinil, budeš proklet, odvržen ode všech zvířat a ode vší polní zvěře. Polezeš po břiše, po všechny dny svého života žrát budeš prach.

 • 15 Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu.“

Bůh sám tu uzavírá jednoduchý druh smlouvy, který mimochodem uznává i náš právní řád - darovací smlouva, kdy vymezuje další vztah a dění mezi hadem (skrze kterého se projevuje satan) a potomky A+E. Tuto smlouvu pak v různých dalších obdobích lidstva (skrze národ Izraele) postupně připomíná, obnovuje a dále rozvádí. Vzpomenu tu alespoň dva významné představitele z lidí - Abrahama a Mojžíše. Oba dva byli zasvěceni do Božích záměrů možnosti nápravy lidstva. Poměrně velmi pravděpodobně drtivá část tehdejšího lidstva neměla o této smlouvě/dohodě, mezi zástupci lidí a Bohem Stvořitelem ani ponětí, takže toto pak bylo v utajení. Toto výše popsané biblické dění pak přesvědčivě splňuje definici spiknutí Boha a člověka proti satanovi. Toto uvedené spiknutí vrcholí v osobě JK, kdy došlo k naplnění Bohem dané "Staré smlouvy" a následně uzavření "Nové smlouvy", která je již postavena na radostné zvěsti evangelia, která byla určená široké veřejnosti.

Závěrem - je nutno se snažit co nejvíce obnovovat svou mysl informacemi Božího Slova (viz např. : "...proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé...") a zároveň usilovat o porozumění, jakým způsobem aplikovat tyto informace na dnešní dobu. Bible není staromódní mrtvou knihou, ale naopak. Velmi dobře má co říci i na dnešní problémy, to výše uvedené je jen malým příkladem. Osobní poznání a zkušenost pak může pomáhat rozpoznávat falešné učitele, kteří, rozdílně od JK, dělají kompromisy se světem a svádí tak mnohé na širokou cestu. Zaměňují často moudrost a poznání Boží za moudrost a poznání tohoto světa. Pak mohou produkovat například výše uvedené nepravdivé výroky, kterými jen dále uvádí ve zmatek své spolubratry a spolusestry v JK. Máme velké požehnání v tom, že v historii našeho národa byli stále lidé, kteří duchovní kompromisy odmítli (např. Hus, Chelčický, Komenský) a právě i díky takovýmto postojům se podařilo uchovat biblické informace až po dnešní dobu. Máme tak nadále skvělou možnost osobního zkoumání (pod vedením DS), porovnávání a hledání východisek z různých zákoutí naší duchovní cesty v tomto světě.

V dalším příspěvku bych rád rozebral trochu detailněji jeden z článků pana D. Drápala, kdy obsah tohoto článku považuji za příklad toho, jak je možno svým projevem popírat biblické principy přístupu křesťana k dění v tomto světě a zároveň "rozdmýchávat" nepravdivé (až nenávistné) vidění tohoto světa.

 

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------       

                                                                                                                            4.3. 2015 - doplněno 6.10.2017  

    

Jak jsem psal výše, dnes bych rád poukázal na zásadní chybu, které se dopouštíme jako křesťané, když se v rozporu s učením JK pouštíme do hodnocení dění ve světě a následného "prorokování", kteréžto nemají základy v biblických informacích. Jako konkrétní příklad bych uvedl jeden z článků p. D. Drápala, článek je poměrně dlouhý, uvedu z něj proto jen výňatky a záměrně nebudu posuzovat logiku, konsistenci a současnou realitu jednotlivých tvrzení samotného článku tak, abych se mohl soustředit na to, co považuji za podstatné. Původní článek je datován autorem dnem 11.2. 2015 a je  pak k dispozici zde (na autorově webu je již obsah článku nedostupný) :

http://www.undg.cz/1267/pokraji-valky/

"...Koncem minulého týdne proběhla pravidelná bezpečnostní konference v Mnichově. Sjeli se tam všichni významní státníci, promluvila na ní kancléřka Angela Merkelová i ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Dnes by se mělo v Minsku konat další kolo rozhovorů o budoucnosti Ukrajiny a ukončení konfliktu. Moc naděje mu po mnichovském projevu Sergeje Lavrova nedávám. Rusko se v současné době nespokojí ani s Ukrajinou. Chce nové světové uspořádání..."
"...Rusko potřebuje, aby Ukrajina krvácela. Lépe řečeno, potřebuje, aby Ukrajina nebyla úspěšná. A ví, že Evropa Ukrajině zbraně nedodá, což znamená, že až Ukrajině dojdou zbraně a munice, bude si s ní moci udělat, co bude chtít. Obávám se, že ji nebude chtít obsadit celou. To by totiž znamenalo převzetí odpovědnosti..."

"...Ale doufat, že se Putin zastaví v Donbasu, je stejné, jako v dubnu 1937 doufat, že se Hitler zastaví anšlusem Rakouska..."

"...Naděje, že se Rusko stane „normálním“ státem, který rozvíjí svou ekonomiku a žije v míru se svými sousedy, již dávno pohasly..."

Tolik několik výňatků z článku, který je také takovým dosavadním posledním vyústěním názorů a postojů autora na největší slovanský národ, jeho čelní představitele a jejich politiku. To, na co chci poukázat a co považuji za klíčové je rozdíl mezi postojem JK a jeho následovníků vůči tehdejší světské moci, kterou zastupovali jednak představitelé tehdejšího okupovaného Izraele a zároveň představitelé okupující velmoci Římské říše, a mnohých následovníků JK v době současné. Jestliže u JK (stejně tak po seslání DS u jeho stoupenců) nenajdete ani stopu po hanění světské moci (v rámci Izraele i zahraničí) a nebo nabádání k nějakému ozbrojenému odporu, tak zejména v poslední době se to jen hemží různými křesťany, kteří se k takovému nebiblickému jednání naopak cítí předurčeni a vyvoleni. Jestliže například apoštol Pavel se vydal veden DS přímo do centra říše, která mj. dlouhé roky okupovala jeho zemi a nebo její ozbrojené složky popravily jeho mistra JK, aby tam šířil v lásce poselství evangelia, tak dnes mnozí propadají, často z teplíčka svého zázemí, šíření názorů, které jsou na hony vzdálené NZ poselství bible, tedy šíření skutečné pravdy a lásky evangelia. Kontrast je to o to větší, pokud se alespoň v základu seznámíme s okupačními podmínkami a jejími důsledky, ve kterých se Izrael i v dobách Ježíše Krista nacházel, známé je jedno z prvních vyznání víry Kristových následovníků - „trpěl pod Pontským Pilátem.“ Praktické projevy určité nesvobody a závazků lidu Izraele vůči římské říši byly na denním pořádku. I proto také docházelo k různým vzpourám a nepokojům části obyvatel Izraele, v době JK to byl například Pilátem propuštěný Barabáš. Tyto projevy vzdoru byly zpravidla velmi tvrdě zlikvidovány a často pak postihly i zcela nevinné lidi. I z těchto důvodů pak patrně Bůh v JK předložil, jaké máme mít projevy a vztahy ke světské moci. Následné biblické záznamy dalšího děje po odchodu JK, tj. v období služby prvních apoštolů, svědčí o tom, že seslaný DS působil logicky zcela konsistentně se samotným JK. Pokoj, trpělivost, víra a láska, které provázely prvotní křesťany jsou znamením a vzorem i nám o generace později. Na rozdíl od toho - tím jak budeme své okolí strašit a znepokojovat svými domněnkami a názory, zároveň jako vedlejší produkt vzniklého strachu nabádat k neklidu a tím vytvářet vhodnou atmosféru pro násilný válečný konflikt , tím více se JK a skutečnému křesťanství vzdalujeme a tím se zároveň nepodobáme svému Pánu/JK. Vždyť právě proto, že první učedníci začali napodobovat svůj vzor - JK, začali je ostatní obyvatelé nazývat křesťany. A to znovu opakuji, že byli v situaci, která politicky, ekonomicky a v určitých oblastech i společensky, byla pro naše bratry a sestry mnohonásobně těžší než je ta naše v současnosti. Do velké míry uměle vytvářený nepřátelský a tedy zároveň protikřesťanský pohled je ovocem, které nemá základy v podstatě Boží, která nám byla dokonale zjevena v JK. Kde má kořeny v duchovním světě je pak patrné. Na závěr dám slovo ap. Pavlovi, tedy člověku, který nesl mučení, bití, urážky, vězení a nezaslouženou potupu jak od lidu izraelského, tak i od okupantů z řad říše římské  a mohl by tedy z lidského pohledu mít právo ke spravedlivému hněvu, který by vyjádřil např. nějakými nenávistnými projevy a nebo skutky. Z jeho slov vybírám :

 • 1Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon.
 • 2Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem.
 • 3A kdybych rozdal všecko, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje.
 • 4Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá.
 • 5Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy.
 • 6Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy.
 • 7Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá.
 • 8Láska nikdy nezanikne. Proroctví – to pomine; jazyky – ty ustanou; poznání – to bude překonáno. 1.Kor.13.kap.

 

 • 9Láska nechť je bez přetvářky. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému.
 • 10Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému.
 • 11V horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha, služte Pánu.
 • 12Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí.
 • 13Sdílejte se s bratřími v jejich nouzi, ochotně poskytujte pohostinství.
 • 14Svolávejte dobro na ty, kteří vás pronásledují, dobro, a ne zlo.
 • 15Radujte se s radujícími, plačte s plačícími.
 • 16Mějte porozumění jeden pro druhého. Nesmýšlejte vysoko, ale věnujte se všedním službám. Nespoléhejte na svou vlastní chytrost.
 • 17Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Vůči všem mějte na mysli jen dobré.
 • 18Je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji.
 • 19Nechtějte sami odplácet, milovaní, ale nechte místo pro Boží soud, neboť je psáno: ‚Mně patří pomsta, já odplatím, praví Pán.‘
 • 20Ale také: ‚Jestliže má tvůj nepřítel hlad, nasyť ho, a má-li žízeň, dej mu pít; tím ho zahanbíš a přivedeš k lítosti. ‘
 • 21Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem. Řím.12.kap.

 

 • 14Proto klekám na kolena před Otcem,
 • 15od něhož pochází každý nebeský i pozemský rod, a prosím,
 • 16aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho Duchem posílil a upevnil ‚vnitřní člověk‘
 • 17a aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích; a tak abyste zakořeněni a zakotveni v lásce
 • 18mohli spolu se všemi bratřími pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka:
 • 19poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání, a dát se prostoupit vší plností Boží. Ef.3.kap.

 

 • 2Chci, abyste povzbuzeni v srdci a spojeni láskou hluboce pochopili a plně poznali Boží tajemství, jímž je Kristus;
 • 3v něm jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání.
 • 4Říkám to proto, aby vás nikdo neoklamal líbivými řečmi.
 • 5I když nejsem mezi vámi přítomen, přece jsem duchem s vámi a raduji se, když vidím vaši kázeň a pevnost vaší víry v Krista.
 • 6Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána.
 • 7V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni, znovu a znovu vzdávejte díky.
 • 8Dejte si pozor, aby vás někdo nesvedl prázdným a klamným filozofováním, založeným na lidských bájích, na vesmírných mocnostech, a ne na Kristu. Kol.2.kap.

 

 • 1Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi,
 • 2za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti.
 • 3To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce,
 • 4aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu. 1.Tim.2.kap.

 

Ještě doplnění - projev p. Lavrova a odpovědi novinářům v nepříliš dobrém překladu do češtiny můžete číst na :

http://www.alternews.cz/vystoupeni-odpovedi-ministra-zahranici-ruske-federace-sergeje-lavrova-na-otazky-behem-diskuse-na-51-konferenci-bezpecnostni-politice-mnichove/

Po troše práce s dalším hledáním je možné si přečíst a nebo shlédnout i originální záznam.

 

6.10.2017 - doplnění - po letech zkoumání došli právníci z "Asociace akreditovaných právníků pro interakci s orgány veřejné správy při Evropské unii", že anexe/anšlus/zabrání Krymu se nekonalo, nýbrž vše proběhlo v souladu s platnými právy. Tento názor sdílelo roky dost lidí (včetně mne) a to i přes masivní vymývání mozků mainstrémem.

https://www.krajskelisty.cz/stredocesky-kraj/17890-pripojeni-krymu-k-rusku-je-legalni-tvrdi-pravnici-evropske-unie-skonci-tedy-sankce-patecni-komentar-stepana-chaba.htm?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

http://www.aalep.eu/legitimate-case-recognition-crimea

 

               ----------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                                                                                                   8.5.2015

Dnes bych se pokusil volně navázat na předešlé texty a popsat co vnímám jako prioritu současnosti.

8Dejte si pozor, aby vás někdo nesvedl prázdným a klamným filozofováním, založeným na lidských bájích, na vesmírných mocnostech, a ne na Kristu. Kol.2.kap

Tento verš bývá občas používán křesťany, když chtějí vyjádřit obavy z odklonu od věrouky svého Mistra a Pána JK. Jejich autorem je apoštol Pavel, tedy vzdělaný člověk, který prožil hluboké vnitřní obrácení - znovuzrození, kdy se z přesvědčeného pronásledovatele křesťanů stal horlivým a věrným učedníkem JK. Informace ve verši uložené posílá formou dopisu křesť. komunitě, o kterou si dělá důvodnou starost. Už od počátku vzniku jednotlivých komunit lidí, kteří se rozhodli přijmout Kristovo poselství, byla snaha je svést a odloučit, jakýmkoliv způsobem, od jejich záměru následovat svými životy JK a zmást tak i ostatní mimo tyto komunity/společenství. Pavel, mj. jako velmi dobrý znalec SZ Božího poselství, toto dobře rozpoznává (veden DS) a varuje před reálnými vlivy tedejšího světa. Musím zde napsat - óóó - jak ta Tvá slova, milý bratře Pavle, "sedí" i pro tu naši současnou dobu, kdy se poznání a tím i informační ovlivnění převelice rozmohlo ! Kolik filozofování, založených na lidských bájích (viz např. samovolný vznik a vývoj života) a nebo vesmírných mocnostech (to, co nazýváme vesmírem počalo samo od sebe "Velkým Bum" a nebo všude číhá UFO), proniká do vyučování a myslí především nových křesťanů ? Kolik z ducha Kristova zůstává mezi námi ? Kolik z nás ještě věří v biblický popis dějin a toho, co ještě bude ? Jak moc velké jsou naše kompromisy, nakolik přejímáme a chceme přejímat stanoviska/myšlenková schemata jiných lidí ze světa a nebo i některých křesťanů, bez toho abychom je podrobili osobnímu zkoumání na biblickém podkladu ? Vždyť to právě máme činit, tj. zkoumat a rozsuzovat tento svět na základě fundamentu, kterým nám je JK. Jak dobře to uvedený Pavel z Tarsu popisuje v dalších verších :

 

 • 2Chci, abyste povzbuzeni v srdci a spojeni láskou hluboce pochopili a plně poznali Boží tajemství, jímž je Kristus;
 • 3v něm jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání.
 • 4Říkám to proto, aby vás nikdo neoklamal líbivými řečmi.
 • 5I když nejsem mezi vámi přítomen, přece jsem duchem s vámi a raduji se, když vidím vaši kázeň a pevnost vaší víry v Krista.
 • 6Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána.
 • 7V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni, znovu a znovu vzdávejte díky. Kol.2.kap.

 

 • 21Všecko zkoumejte, dobrého se držte,
 • 22zlého se chraňte v každé podobě. 1.Tes.5.kap.

Tedy v Kristu je klíč k moudrému a pravdivému poznávání tohoto světa, na "poli" duchovním a nebo materiálním/fyzickém. Z Kristových slov čerpejme, pokud chceme pravdivě poznávat historii, rozumět současnému dění a odhadovat co nás čeká. Biblický záznam Pavlových slov platí i pro naši dobu, ba spíše mnohem více, neboť přece poznání a poznávání se nebývale rozmohlo a je dostupné, díky současným technologiím, stále více lidem osobněji. Tedy má na nás vliv zcela zásadní i ve "věcech" zcela osobních až intimních. Dovolím si tu opět odcitovat obecnou definici vlivu sdělovacích prostředků - tedy těch zdrojů, skrze které přijímáme často zásadní informace v oblasti různého poznávání :

"Ve svých příjemcích=recipientech (čtenářích, posluchačích a divácích) masmédia ovlivňují samotnou konstrukci sociální skutečnosti i jejich osobní představy o ní. Fakticky tedy mohou vytvářet další novou realitu."

Těmito webovými stránkami jsem chtěl mj. poukázat na to, že současný sekulární obraz světa je jen jeden velký klam - nově vytvořená realita a to z pohledu často opomíjeného biblického informačního zdroje. Žel, mnoho docela inteligentních lidí přijalo tento falešný obraz, jako jediný možný světonázorový model výkladu světa, kdy k tomu jedinému konkurujícímu, založenému na biblických informacích, mají často jen slova posměchu a potupy. Jiní se snaží dělat kompromisy mezi tímto falešným obrazem a Slovem Božím, což je v konečném důsledku patrně ještě horší. Ale nemylme se - až přijde čas, kdy se naplní počet zapsaných v knize živých, falešná modla padne jako dům/hrad, který byl postavený na písku (velmi špatné základy).

 • 24A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále.
 • 25Tu spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a vrhly se na ten dům; ale nepadl, neboť měl základy na skále.
 • 26Ale každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude podoben muži bláznivému, který postavil svůj dům na písku.
 • 27A spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a obořily se na ten dům; a padl, a jeho pád byl veliký.“ Mat.7.kap.

Každý, kdo se i přes varování a upozorňování odchyluje od inf. základu Božího Slova, často aniž by Jej pečlivě a dlouhodoběji zkoumal (jako perlu nejvzácnější, poklad nejdražší), dopadne jako JK předpověděl v některých podobenstvích, jedno předkládám :

 • 3I mluvil k nim mnoho v podobenstvích: „Vyšel rozsévač rozsívat.
 • 4Když rozsíval, padla některá zrna podél cesty, a přilétli ptáci a sezobali je.
 • 5Jiná padla na skalnatou půdu, kde neměla dost země, a hned vzešla, protože nebyla hluboko v zemi.
 • 6Ale když vyšlo slunce, spálilo je; a protože neměla kořen, uschla.
 • 7Jiná zas padla mezi trní; trní vzrostlo a udusilo je.
 • 8A jiná zrna padla do dobré země a dala užitek, některé sto zrn, jiné šedesát a jiné třicet.
 • 9Kdo má uši, slyš! Mat.13.kap.

Čili, jako o semínko je nutné pečovat, tak je nutno pečovat i o svého znovuzrozeného ducha do kterého bylo zaseto poznání Boha prostřednictvím JK. Je nutné dbát, aby semínko mohlo zůstávat v úrodné půdě (duchu/srdci) a nikoliv někde mimo cestu. Nestihne pak zakořenit a myšlení tohoto světa je pohltí. Kolik tzv. ateisticky smýšlejících vědců vzešlo z určitých původně křesť. základů a pak se zcela oddělilo - zemřelo jako to semínko v podobenství JK ? Právě proto, že se oddělili od toho biblického informačního fundamentu. Třeba Ch. Darwin a tak by šlo jmenovat mnoho dalších lidí, opět je vidět narůstající trend v posledních generacích, kdy jako dobrý doklad určitého postupného negativního vývoje uvedu jméno současného nástupce Darwina a tzv. novoateistu  - p. R. Dawkins. Stejně tak i my ostatní - pokud nedovolíme DS, aby to základní obdržené duchovní semínko nalezlo v nás dostatečnou odezvu - tj. úrodnou půdu, hned a nebo postupně zahyne. To, že stále toto semínko nachází úrodnou půdu u některých lidí - a vzdělání tomu není překážkou, nýbrž naopak - dokladuje množství vědců, kteří díky práci ve svém oboru skutečně uvěřili informacím Božího Slova jako základu poznání. S některými z nich se můžete seznámit přes oblíbené odkazy autora tohoto webu (tabulka vpravo nahoře).

V kolika křesť. společenstvích mají ještě smělost, snahu, vytrvalost a vnitřní duchovní vedení k prostému vyučování toho, co nás (dle biblických prorockých informací) čeká ? Vždyť to může pomoci mnohým orientovat se v tom, co se právě odehrává kolem nás a udržet tak svoji víru "živou". Na místo toho, mnozí vedoucí, kazatelé, pastoři atd. podávají mj. svůj výklad toho co se děje ve světě - tedy i někdy razantně presentují své politické názory a kompromisní ideologické postoje, které v následném kroku vedou i k falešně podávaným a protikladným výkladům biblického učení. Za všechny mohu, jako viditelný příklad takovéhoto falešného a protikladného konání poslední doby, uvést vrcholného představitele tzv. severské školy "Slovo života" pana U. Ekmana, kdy takový pokus o přehled tohoto konání a jejich důsledků, můžete nalézt například zde. Tímto konáním se tito lidé snaží +- vědomě ovlivňovat a mást svěřené sestry a bratry - třeba v tom, co je vlastně správné duchovní učení, kdo je "říší zla", koho volit jako správnou pol. stranu atd. Kolikrát se to už opakovalo od dob JK ?! Znovu - pozor, každý neseme osobní odpovědnost před Bohem, jakým jsme obrazem JK, není žádné výmluvy a to třeba Pavel z Tarsu dobře věděl.


1. Timoteovi  6:20   Zobrazit verš v kontextu celé kapitoly  |  Opatruj, co ti bylo svěřeno, Timoteji, vyhýbej se bezbožným řečem a protikladným naukám, které se lživě nazývají „poznání“.

 

                           --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                                  22.11.2015

 

V tomto příspěvku bych volně navázal na poslední větu mého textu v předcházejícím článku - "...každý neseme osobní odpovědnost před Bohem, jakým jsme obrazem JK...".

V dnešní době tak významně ovlivněné tzv. informačními technologiemi a zejména tím jaký informační obsah/náplň nám přináší, je stále těžší udržet věrný obraz někoho, o kom je, v rámci zmíněného obsahu přinášeného tzv. médii, jen malá a spíše stopová zmínka a ještě často dost zkreslená a upravená. Jak udržet co nejvěrnější obraz/podobu chování JK, když i výklad samotných biblických písem bývá často ovlivněn nebiblickými naukami ? Tyto nauky bývají šířeny jejich nositeli a příznivci v rádoby přitažlivém a lákavém "obalu", jako ničivá smršť napříč společenstvími lidí, kteří se rozhodli přijmout zástupnou oběť JK. Bývají vydávány za projev působení DS a něco nového - co dostáváme od Boha. Došlo to tak daleko v jednotlivých případech, že např.  pastor chodí mezi věřícími a syčí podobně jako had, občas něco vykřikne a lidé v okolí reagují různými projevy (při dobrém pozorování i strachem a hrůzou ve tváři). Bývá těmito projevy zpravidla nekontrolovaný třes, řev, zvířecí zvuky, pláč, smích atd. Toto bývá vydáváno za působení DS skrze tohoto člověka/služebníka a má to směřovat mj. k úplnému uzdravení a naplnění DS dotyčných přítomných lidí. Ptám se  - nese člověk s takovýmto projevem obraz JK ? Tedy choval se takto sám náš Pán? Chovali se takto přímí učedníci JK , kteří byli prvními nositeli jeho obrazu ? Změnilo se něco - Bůh/JK/Boží Slovo, že dnes je obraz JK jiný ? Mění a doplňuje Bůh své postoje, obsah a způsoby toho, co nám sděluje ? Jsem stále více přesvědčen, že rozhodně nikoliv. Tedy odpověď je zde pro mne jednoznačná - ne, ne. JK se nikdy takto nechoval, své učedníky k tomuto nenabádal a ani jim neprorokoval, že toto budou konat.

Uvedu jiný příklad - jaký obraz JK přináší třeba člověk, který cca dvě desetiletí učí velmi kriticky a ostře o nebiblických naukách, které ve svém špatném důsledku nakonec vedly mnohé k tzv. reformaci, tedy návratu k Božímu Slovu - jakožto jedinému důvěryhodnému informačnímu zdroji, a pak "obratem o 180 stupňů" zcela změní své postoje ve výkladu biblických informací. Měnil takto své postoje ohledně tehdejších dostupných SZ informací od Boha náš Pán JK ? Můžete namítnout, že JK přece změnil oproti SZ mnohé. Tak tady pozor ! Mějme na paměti, že nikoliv změnil, ale naplnil. Nezměnil jediné přikázání, ale dokonale naplnil a to je klíčový rozdíl. Byl zcela podřízen a oddán svému Otci v nebesích (tedy logicky i SZ informacím) a to i v tom největším soužení, kterým prošel kvůli nám. Nevidím nikde žádný obrat, rebelii, rozpor. Proč tedy my bychom měli být jiní než JK a mít jiné postoje k Božímu Slovu, které máme dnes kompletní (SZ + NZ) ?

Uvedu ještě třetí příklad - jaký obraz JK přinášejí lidé, kteří objíždějí jednotlivá denominační společenství JK, vyučují o manželství, rodině atd. a sami jsou i opakovně rozvedení, žijí s manželem v odloučení a nebo jsou tzv. nevěrní, tedy v manželství a věcech rodinných zcela zásadně selhali a selhávají. Jakým jsou vzorem a obrazem JK, který smilstvo cizoložství nikdy nespáchal a který důrazně varoval před těmi, kteří jedno kážou a sami dle toho nežijí ? Jaký dopad to pak může mít především na mladé lidi, kteří své názory a zkušenosti v citlivé otázce sexuálního a rodinného života teprve formují , když takto vnímají ten rozdíl mezi požadovaným a reálným ? Jaký falešný obraz JK, i při samotném sebelepším výukovém programu, jim vlastně potom poskytujeme ?

Není účelem výše uvedených příkladů někoho kritizovat, pošpinit atd., ale varovat před podobnými postoji a to byť i v rámci těch nejšlechetnějších účelů. Přináší to v jistém čase velmi trpké a hořké ovoce. Jsem si plně vědom, že sám nejsem dokonalý a občas také vzdálený obrazu JK, ale hlavně v těch klíčových bodech se snažím nedělat kompromisy. Ty tři uvedené příklady pak patří mezi ně.

Ale abych odpověděl na úvodní otázku

"Jak udržet co nejvěrnější obraz/podobu chování JK, když i výklad samotných biblických písem bývá často ovlivněn nebiblickými naukami ?"

Je to relativně jednoduché, navázat osobní vztah s JK a to modlitbou/rozhovorem, nechat se Ním vést (prostřednictvím DS) při osobním a pokud možno co nejpravidelnějším studiu bible. Sám vím, že je to někdy těžké přemáhat únavu a další tělesné projevy, ale pokud chceme být tzv. silní v Kristu, tak se bez osobního objevování, širokého a různorodého spektra základních pravd biblických informací a jejich používání v běžném životě, neobejdeme. Čím více prožijeme osobních zkušeností při objevování toho jak tyto vztahy fungují, tím pak budeme mít větší rozpoznání falešných nauk (ať už je hlásá kdokoliv a jakkoliv sebevědomě a hlasitě) a tím také budeme následně méně podléhat i nějaké duchovní manipulaci. Zprostředkovaně přijímané zkušenosti, pohledy a tvrzení bychom měli každý osobně podrobovat zkoumání - jak tyto obstojí ve světle Slova Božího a tedy i učení JK. Toto si přirozeně velmi dobře uvědomovali už naši předci a za podstatné pokládali nám toto poznání předat, abychom se tak vyvarovali důsledků chybného konání, kdy můžeme postupně mít (i jako společenství) zcela pokřivený až falešný obraz Božího Syna a Jeho učení. Svým biblickým pojetím víry, která byla současně trpělivě a laskavě naplňována prakticky i v těch každodenních povinnostech, nám jsou stále vzorem, který nese alespoň částečný, zároveň ale skutečný obraz JK. Stále by nám mělo být varováním poselství ve verších 7.-é kap. Mat.:

 • 21Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích.
 • 22Mnozí mi řeknou v onen den: ‚Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů?‘
 • 23A tehdy jim prohlásím: ‚Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti.‘

A tady bych dnes své psaní ukončil.

 

                   ----------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                  5.2.2016

Uprchlíci víry Mohamedovi vs. ti další a má otázka

aneb jaký postoj máme, my křesťané, zaujmout k tomu, co se děje kolem naší země - v Německu, Belgii, Rakousku atd.?

Úvodem několik veršů z Písma, které nám mají jistě i v této problematice co říci :

Kdo je lhář, ne-li ten, kdo popírá, že Ježíš je Kristus? To je ten antikrist, který popírá Otce i Syna. 1.Jan.2-22

V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni. Skutky 4:12

Věrně jednáš, milovaný, v tom, co činíš pro bratry, a to pro ty, kteří přišli odjinud; oni vydali před církví svědectví o tvé lásce. Dobře učiníš, když je vypravíš na další cestu, jak se sluší před Bohem, neboť pro jméno Kristovo se vydali na cesty a od pohanů nic nepřijímají. Proto jsme povinni takových se ujímat, abychom měli podíl na práci pro pravdu. (3 J 1,5)

Moje otázka pak zní - "proč bychom (my křesťané) ne/měli upřednostňovat nekoordinované přijímání nositelů víry islámu (viz třeba Německo), před koordinovanou pomocí islamisty pronásledovaným sourozencům v Kristu (viz třeba naše vláda a pomoc lidem z Erbílu) ?"

Budu rád za vaše případné odpovědi na můj e-mail a nebo v rubrice "CITÁTY A VZKAZY"

 

          -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                              7.7.2017

On mu řekl: „‚Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘ Mat.22.37

Uvedené je jedno ze základních a ústředních poselství celého biblického záznamu, to je Nové i Staré smlouvy (méně přesně zákona). Toto poselství má pronikat celým naším povědomím a duchem, doslova má v nás stále rezonovat tak, jak vnímáme působení DS, který nám byl dán. Poselství skryté ve slovech Pána JK má být alfou i omegou při zkoumání tohoto dočasného světa. Tedy toho co přijímáme našimi smysly a toho co má na nás další vliv, vliv na naše smýšlení, rozhodování, orientaci atd. V Písmu máme upozornění

"A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé."  Řím.12.2

které nám jasně sděluje, že to, co je nadčasové, je Písmo a v něm uložené informace. Nikoliv lidé a jejich představy o světě, které se v toku času vyvíjí a znovu objevují, přičemž mnohé jiné zase zapomínají. Jakákoliv tzv. autorita a tedy to co nám předává, ať už na například poli vědy - náboženství - politiky, má být doslova "proseta" Božím Slovem a takto porovnána s Boží autoritou . A v tom je právě to základní rozhodnutí každého z nás. Zda předáme svou důvěru tomu kterému vědci - kazateli - politikovi a nebo osobně zkoumáme (kdy není rozhodující jednotlivá úroveň, ale míra chtění, věrnosti a vytrvalosti) jeho slova a tvrzení na základě Písma. Myslím, že bychom to druhé měli rozhodně činit alespoň v těch otázkách, které jsou pro nás podstatné. Má to velmi mnohé pozitivní dopady a opravdu hluboce věřím, že to je základem opravdové církve JK a zaručeného dobrého osobního vývoje v poznávání Boha/JK a Jeho slova. 

Dnes, kdy se prý opět církev JK sjednocuje pod vedením římské církve, je to takový protipól všem těmto jakoby ušlechtilým snahám. I já jsem do jistého času věřil těmto tzv. ekumenickým aktivitám a velmi jsem je vítal. Trvalo to doté doby než jsem pochopil, že v tomto světě podobné snahy nejsou od Boha. Proč ? Odpověď je jednoduchá - protože jednotní jsme už od toho okamžiku, kdy jsme pokáním přijali oběť JK

"...aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslal." Jan 17-21

Co tím chci sdělit ? Ta jednota je výhradně Boží duchovní dílo, které přijímáme jako dar každý osobně přímo od Stvořitele při tzv. duchovním znovuzrození. Buďto si toho jsme vědomi a nebo ne, buďto jsme v Bohu/JK a nebo ne. Znovu - Pán JK se modlil za své učedníky, aby byli všichni (to je každý jednotlivec) ve stejném duchovním postavení/vztahu s Bohem/JK jako je Bůh s JK a JK s Bohem. V případě, že si toto neuvědomujeme, stáváme se snadněji manipulovatelní v našem osobním vztahu s Bohem/JK a zároveň třeba i v chápání výkladu výše uvedených veršů. Každý z nás přece touží min. po přijmutí okolím a po společenství a přátelství dalších lidiček, to se pak stává objektem, skrze který je možné uplatnit nebiblické vlivy a to právě z linie věda - politika - náboženství atd. Důsledkem je pak to, že přijmeme např. učení o tom, že lze oddělit víru a vědu - nebo-li přesněji člověka od nějaké formy víry, že je správné a biblické podporovat to či ono politické zřízení a nebo politiky, že je možné dosáhnout výše uvedené jednoty pod vedením nějaké pozemské instituce a nebo jednotlivce atd.

Rád bych příště pokračoval, pokud máte dotazy napište...

 

                         ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                   25.11.2017

 Bůh stvořil člověka zcela originálním způsobem a stvořil jej ke svému obrazu. Použil prach/hlínu již existující Země a do tohoto jedinečného výtvoru vdechl svého Ducha. To je naprosto jedinečný záznam Božího Slova, který byl Bohem vybrán z písemných textů a generačně předávaných ústních informací (včetně například Abrahama) v době Mojžíšově. My jej známe z první biblické knihy Genesis a tato kniha je společná, především pro mnohé křesťany a židy, jako základna postulátů při zkoumání vzniku a fungování tohoto světa. Z těchto záznamů také víme, že Bůh stvořil člověka pro společenství/obecenství s Ním, dal mu ovšem svobodnou vůli tento vztah odmítnout.
Samozřejmě v průběhu duchovních dějin a vývoje člověka dochází k různým interpretacím a kompromisním pohledům. Na člověka, který se otevřel (prostřednictvím svobodně projevené vůle A + E) poznání zlého, působí množství duchovních vlivů, které ovlivňují jeho další myšlení a směřování v tomto světě. Jedna z věcí, která zůstala hluboko v nitru ducha člověka je touha po společenství (s Bohem či lidmi) - je to odraz obrazu toho původního Božího záměru při stvoření. A to i když to v reálu u některých jedinců někdy vypadá úplně opačně. Křesťané, kteří by měli být spojováni prostřednictvím působení DS, nejsou samozřejmě vyjímkou. A tak přirozeným způsobem touží a mnozí i usilují o vytvoření takovéhoto společenství, ve kterém by mohli najít především duchovní místo/domov. Místo, kde by se mohli cítit v bezpečí, přijímaní a potřební. Místo, kde by mohli objevovat své hřivny, tyto rozvíjet a používat pro službu ostatním. Místo, kde by mohli svobodně vyjadřovat svůj názor a kde by o něj byl zájem. Místo, kde by se tyto názory mohli v klidu porovnávat, hledat odpovědi a společně srovnávat s Božím Slovem. Místo, kde bude každý vítán a kde není místo pro nadřazenost tzv. duchovních autorit. Místo, kde nebude světský
pyramidální/hierarchický styl společnosti vzorem pro to, jak má fungovat Tělo Kristovo. Místo, kde nebude určováno jednotlivci co smí a co ne, ale místem, kde by měl být každý veden k osobnímu rozpoznání toho, co je v jeho životě správné a co po něm chce Bůh/JK. Sám pak každý jednotlivec (a zároveň jako součást celku) hledá svou osobní cestu a osobní obdarování pro své okolí.
Společně pak hledat tu správnou hranici tolerance mezi citem/láskou, vírou a rozumem, hranici mezi realitou života a biblickými informacemi. Hranici mezi svým osobním vztahem s Bohem/JK a vztahy s lidmi kolem. A že v reálném životě není tyto linie vždy snadné sledovat, by jsme mohli vyprávět mnozí. Jako dva takové známější mezníky mohu uvést paní
Agnesë Bojaxhiu - známou jako matka Tereza a pana Jean Cauvin - známého jako Jana Kalvína. Oba jsou takovými případy, kdy nesoulad mezi láskou a věrností biblickým informacím způsobil jejich vyhrocené hraniční postoje. V obou případech došlo k nadřazení části biblického učení vůči těm ostatním částem a také ke ztrátě osobní podřízenosti plnosti biblických
informací a zároveň tak působení DS. Ale o tom zase příště...       

 

 

                   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                           25.1.2018

 

Dobrým dalším viditelným a současným příkladem nesouladu mezi láskou a věrností biblickým informacím je i chování některých lidí - křesťanů, kteří se snaží cíleně a promyšleně ovlivňovat druhé i v době vrcholícíh prezidentských předvolebních debat. Jsou takoví mnozí, kteří neváhají pro své přesvědčení i napadat a osočovat své sourozence v JK, lidi v moci tohoto světa postavené apod. To namísto toho, aby sdíleli Božího DS, který nám ponechává svobodu rozhodování i v tom, zda k volbám půjdeme a koho případně vybereme. Ve svém přesvědčení zcela přeslechnou velmi jemný hlas DS a podlehnou svým tužbám, přáním a představám. Nedovedou ve svém pojetí dalšího osudu tohoto světa připustit, že Bůh je schopen, skrze naši víru a věrnost, použít oba kandidáty pro to, co se má stát dle proroctví. Ptám se - copak nemáme téhož Ducha, kterého měl i náš Pán JK ? Jak se tedy choval a jaké byly postoje JK ke světské moci ? Nemáme i my mít ty postoje stejné ? Proč si hrajeme na soudce i v tom, kdo je pro nás všechny ten správný pozemský vladař atd. ? Rozumějte mi dobře - ani trochu nezpochybňuji naši svobodu se chovat například takto (a vybral jsem ještě mírnější vzorek) :

"...Nicméně moje základní námitka proti Miloši Zemanovi není názorová. Myslím si, že Miloš Zeman je člověk zlý a podlý. Nectí ústavu, schází se s „pučisty“ proti předsedovi strany, která vyhrála volby, ošklivě pomlouvá své oponenty a lže způsobem tak flagrantním, že to jemu samotnému škodí (naposledy např. o tom, že ho podporuje Karel Gott)..."

To, co zpochybňuji je to, že dotyční lidé jednají v souladu s Božím Slovem a vedením DS. Kladu si pak otázku, komu a v čem jsou, v rámci biblických křesťanů, tito lidé správnou duchovní autoritou ? Co toto jejich jednání vyvolává u mnohých bratří/sester a co vyvolává u lidí, kterým máme přinášet poselství spásy ? Ani trochu už necítíme - jak tímto zarmucujeme DS ? To už jsme opravdu tak přesvědčeni o svém správném jednání ?

Óóó... jaký rozdíl. A znovu vzpomínám na ap. Pavla vedeného DS přímo do středu římské okupační velmoci, kde byl tím nejmenším a nejpokornějším i vůči lidem plným zla  a při tom v moci světské vysoko postaveným. Jak jsem psal v článku minulém, jedním takovým smutným příkladem původně Bohu oddaném služebníkovi byl i Jan Kalvín. Ale s tím jak rostl jeho duchovní význam v Ženevě, docházelo u něj také k propojování se světskou mocí - dnes říkáme a píšeme politikou. Jaký byl výsledek ? Cituji :

"...Kalvín vydal svůj Ženevský katechismus a zavedl ve městě přísný řád, a i když nevykonával přímo vládu, měl na ni velký vliv. Svojí autoritou prosadil mj. zákaz zábav, které sváděly k nemravnostem a nezřízenosti (tanec, jisté hry), aby se lidé mohli soustředit na Boha, na poctivou práci a šetrnost. Zákaz zlatých šperků přinutil ženevské zlatníky, aby si hledali jiné zaměstnání, a položil tak základ švýcarského hodinářství.[1] Za čarodějnictví bylo roku 1545 upáleno 23 osob a pronásledování heretiků vyvrcholilo upálením španělského teologa Michaela Serveta roku 1553, což nebylo pouze Kalvínovo rozhodnutí, nicméně se o ně významně přičinil.

Proti tomuto činu pozdvihl odvážně svůj hlas Kalvínův vrstevník Šebestián Castellio, neobyčejně vzdělaný humanista, klasický filolog a teolog. Vystihl, že Kalvín je vládychtivý muž, který si osobuje monopol na pravdu a který omlouvá osobní nesnášenlivost službou Bohu. Ve spise Contra libellum Calvini (1555) je reformátor obžalován z despotismu a vraždy..."

Více se dá dočíst například v knize od Jonathan Morhead.

Důsledkem propojení učení JK a světské moci (byť třeba J. Kalvín přímo tuto sám nevykonával) je vždy odpadnutí od biblických učení. Někdy rychleji, někdy pozvolněji. Jen málokdo odtud nalezne a chce nalézt cestu zpět.

Pokud chcete jít k volbám (nyní prezidentským), běžte ! Běžte s čistým svědomím, po modlitbách a rozjímání, běžte beze strachu z případné špatné volby. Běžte s vědomím, že nám byla dána svoboda výběru a Bůh ví, že jsme omylní. Zkoumá však naše srdce a naši věrnost Jemu a Jeho Slovu, tedy čistotu našeho vztahu. Čím je ten vztah průzračnější, tím se snižuje možnost, že jej zarmoutíme a tím se také zvyšuje naše tolerance a láska i vůči lidem v moci postaveným. Naopak, čím je tento vztah zakalenější a neprůhledný, tím jsme podrážděnější, agresivnější, nenávistnější a na cestě od našeho Pána JK. Takže navracejme se na správné stezky, budou to ty úzké a hrbolaté, buďme věrni Bohu, svým blízkým a našemu národu...

 

              ----------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                                 6.3.2018                                                                                                                                  doplněno 6.4.2018

Zůstaneme-li na té správné osobní duchovní cestě, po které - dle nejlepšího vědomí a svědomí - vnímáme, že máme jít, měli bychom zakoušet přítomnost Boží (DS) v našem životě. Ta se projevuje i tak, že budeme opětovně usilovat o osobní rozsuzování (pozor nikoliv soud) toho  - jak žijeme dle základu Božího Slova - tedy toho, co nám sděluje. Tady je velmi důležité, co si pustíme do svého znovuzrozeného ducha (pokud k tomu došlo) a nebo jak moc usilujeme o to skutečně poznat osobní "dotek" JK a Jeho oběti. Já osobně jsem ten "dotek" Boží lásky a milosti prožil někdy ve 28-i letech věku a velice dobře si na to pamatuji. Byl jsem tak plný obav, bolesti a smutku z toho, jak naše rodina (včetně mne) žila, že jsem doslovně padl v lítosti na tvář a vyznal Bohu všechna svá tehdejší trápení. Velmi dobře si pamatuji, jak mne potom zalil pocit pokoje a ujištění, že vše bude dobré. Tak se také postupně stalo a děje doposud. CHVÁLA PÁNU ZA TO !!!

Za dalších 25 let své cesty s JK jsem prošel přes kopce i údolí své osobní cesty. Mnohým bratřím/sestrám jsem vděčný za mnohé a velmi rád mám společné setkání, vyučování, rady, chvály, modlitby a povídání. Co bych rád z té dosavadní cesty vybral zásadního a sdělil ? Vždy, když jsem dovolil, aby místo, které na počátku v mém nitru/duchu zaujal JK, převzal nějaký člověk/křesťan(ka) - bylo to špatně. Z Boží milosti jsem doposud měl požehnání vždy toto napravit a Boží Slovo/JK nechat jako toho, kdo je pro mne osobně opravdovou Autoritou. Po té své cestě jsem také potkal mnohé, kteří byli tímto chybným duchovním postupem a jeho důsledky velmi zraněni a zmateni. K něčemu takovému nás Písmo nevybízí. Naopak, toto místo, které JK ve vašem životě zaujal nikomu a ničemu nepodvolujte ! Porovnávejte své osobní poznání s druhými tak, že sami dáte čas osobnímu zkoumání a rozpoznání toho, co je správné. Nepřebírejte slepě cokoliv od jakékoliv tzv. autority, ušetříte si mnohé zklamání a případné zápasy. Je přece mj. psáno :

Pro mne je (mělo by být) dobré to, co je dobré pro mého Pána. Vím, že není dobré pro křesťana se zapojovat například do mnohých politicko-mocenských aktivit tohoto světa, jsme tu jen dočasně a ještě cizinci bez domovského práva.  My tento svět nezměníme, ale JK může, i skrze naše nepatrné konání, některé zde kolem nás zachránit a to je rozdíl oproti cílenému úsilí měnit dočasné systémy tohoto světa. Dobré pro mne je dělat to, co dělal můj Pán. Tedy dle svých možností, odvahy, poslušnosti Jemu. Bude-li mne tedy někdo přesvědčovat, že musím to či ono, odpovím mu, že to porovnám s biblickými informacemi a rozsoudím v modlitbách. Jsem přece vnímán křesťanem/kristovcem proto, že se nějak (alespoň trochu) snažím napodobovat/kopírovat JK a to co činil On (včetně Jeho vztahu k tehdejším mocenským strukturám), nikoliv činit konání jakéhokoliv Jeho služebníka a nebo toho, kdo se za něj vydává. Víme přece, že opakované kopírování kopie je postupně výrazně horší než originál. Každý ze zbylých původních 11-i apoštolů se snažil napodobovat JK a současně nikdo z nich si nedovolil se postavit na místo svého Pána. Žel jinak tomu bylo už u některých jejich žáků, jako třeba  Ignáce z Antiochie (též Ignatios/Theoforos) jenž měl být žákem ap. Pavla či Jana. Tento se sám začal stavět na místo JK už jen tím, že vyžadoval úplnou podřízenost institutu biskupa ve věcech víry. Následně zavedl další novinky jako tituly eucharistie, třístupňové církevní hierarchie a nebo pojem katolická církev - více je dobře popsáno např. zde. Co tyto nebiblické dodatky postupně způsobily je dobře vidět jak v historii křesťanství, tak i v současnosti. Věřili by jste, že autorem níže uvedeného textu je nejen věkem zkušený křesťan, který roky káže o odpuštění, lásce, následování JK atd. ?

"...Ostatně se domnívám, že většina ruských občanů tuší, že Skripala se pokusili zabít ruští agenti. Nevadí jim to. Putinovi se podařilo vytvořit dojem, že západ chce Rusko ponížit a zničit. Skripal tedy pro ně byl zrádce, který si vykoledoval, co ho postihlo. Někteří komentátoři dokonce usoudili, že k vraždě došlo nedlouho před prezidentskými volbami, protože Putinovi lidé si spočítali, že tato vražda Putinovi nejen že hlasy neubere, ale dokonce přidá. Nic naplat, Rusko je stále říší zla. A občané ji podporují. Proč? Protože velikost je pro ně víc než pravda..."

(Mimochodem, zcela jiný a vyváženější pohled na téma výše uvedené citace najdete třeba zde).

Jak moc se i důsledkem zmiňovaných chyb, kdy namísto kopírování/napodobování JK, začali mnozí kopírovat to, co učil a docela tvrdě vyžadoval muž jménem Ignác ze sboru antiochijského, změnil pohled na křesťanství a jeho skutečný obsah, je patrné. Stejně tak i dnes mnozí tzv. protestanté (původně vyznáním nic než Písmo) opakují stejné a nebo podobné chyby. Jenže často a patrně narozdíl od Ignáce z Antiochie, mají navíc sami nepříliš čistý štít své minulosti života v Kristu.

Reakce na to je relativně jednoduchá, nebát se a vytvářet stále další přirozená společenství/skupinky JK mezi lidmi, kde bude v respektu pravda Božího Slova a působení DS, úcta a láska k sobě navzájem bez nějaké hierarchické struktury, snaha o rozpoznání a využití darů/hřiven rozdělených mezi jednotlivce k šíření radostného poselství, formování nové generace dle biblických základů tak, aby mohli dobře obstát ve stále složitějším a chaotičtějším prostředí světa...

Nenechme se znechutit a odradit podobnými projevy těch, kteří v sobě nosí zpravidla neodpuštění, zlobu a nenávist vůči člověku a nebo národu. Nenechme se znechutit a odradit těmi, kteří překrucují Písma, různě je mají potřebu doplňovat a vylepšovat. Někteří dokonce zachází tak daleko, že osobní zjevení kladou nad biblické informace. To namísto toho, aby to bylo naopak, tedy takovéto prožitky rozsuzovali na základě biblických dat.

Nenechme se znechutit a odradit, protože ten poklad skrytý v JK opravdu stojí za to, abychom Jej poznali a stále poznávali osobně, pravdivě, v čistotě a svatosti.

Ale o tom někdy příště...

                                                                                                                    

                   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

12.12.2019

Tak jsem stále opakovaně poučován ve svém životě ohledně věcí a dění tohoto světa. Jestli jsem naivně věřil před cca 30-i lety v možnost lepší společnosti než byla ta minulá, dnes už tomu tak není. Pochopil jsem, že "prostý lid" zůstane dál tím "prostým lidem" se svými každodenními povinnostmi i starostmi a na straně druhé bude ta část společnosti, která bude na té většinové profitovat a to stále podobným (byť v určitých ohledech agresivnějším) způsobem. Za určité výdobytky nového režimu platíme dost tvrdě a mnohé rodiny se opakovaně ocitají ve velkých trablech, často nejen ze své viny. Třeba jen proto, že uvěřily jiným lidem, kteří bez skrupulí využijí uvolněné možnosti tržního prostředí a nebo uvolněné a v něčem svobodnější duchovní prostředí k rozšiřování svých bezohledných zisků, zájmů a naplňování osobních ambic. Toto zásadně působí napříč společností a je jedno zda se jedná o oblast duchovní, oblast pracovních vztahů, rodinné prostředí, přátele, politiku. Tzv. svoboda a demokracie by byla jistě dobrou věcí, ale to by nesměla být omezená a formovaná zkaženým lidským srdcem, které poznáním zla nemůže, bez milosti Boží a dále pod Jeho ochranou a vedením, čelit padlým mocnostem tohoto dočasného světa. Tak se tento klam a iluze opakuje celé generace až po dnes a Pravda bývá vydávána za lež, báje a přežitky. Na místo té potlačované a zesměšňované Pravdy se pak tlačí prý "zaručeně" správná novodobá duchovní a (ne)vědecká učení, vlivy, pohledy..., novodobých nositelů lidského poznání v různých oblastech. To pak vlévá prudký jed i do hledání zcela základních kořenů naší lidské existence a řádu ustanoveného Stvořitelem a to především pro nově přicházející generace. Ale nechám dále hovořit vybraný text biblických písem (i třeba pro povzbuzení mnohým), který to vystihuje dokonale :

 

Toto je kniha rodokmenů Ádámových. V den Božího stvoření Ádáma – zhotovil ho v podobu Boha, stvořil je mužským pohlavím a ženským pohlavím a požehnal jim a v den jejich vzniku stvořením nazval jejich jméno Ádám. PSP Gen. 5.1-5

A ze všeho polního živočišstva, jež Hospodin, Bůh, zhotovil, nejchytřejším se projevil had; i řekl k ženě: Je tomu vskutku tak,že Bůh řekl: Nebudete jíst ze všeho stromoví 18 zahrady?  A žena k hadovi řekla: Z ovoce stromoví zahrady jídáme, ale z ovoce stromu, jenž je vprostřed zahrady, Bůh řekl: Z něho nebudete jíst ani na ně sahat, abyste nemuseli umřít. A had k ženě řekl: Vůbec nemusíte umřít, protože Bůh ví, že v den vašeho pojedení z něho – tu budou vaše oči otevřeny, i budete jako Bůh, znajíce dobro a zlo. A žena shledala, že ten strom je dobrý k poskytování potravy a že on je tužbou očím, a že ten strom je žádoucí k dodání chápavosti, i vzala z jeho ovoce a pojedla a dala spolu i svému muži, i pojedl, a oči jich obou byly otevřeny, i poznali, že jsou oni nazí, i sešili listí fíkovníku a udělali si zástěry. PSP Gen.3.1-7

A Hospodin, Bůh, řekl k hadovi: Protože jsi učinil toto, jsi ty prokletý nad všechen dobytek a nad všechno polní živočišstvo; povšechny dni svého života budeš chodit po svém břiše a žrát prach. A mezi tebe a mezi ženu zavádím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její; ono ti musí potřít hlavu a ty mu budeš potírat patu. K ženě řekl: Velmi budu množit tvé utrpení v tvém těhotenství, děti budeš rodit v trápení , i bude tvá touha po tvém muži a on bude nad tebou vládnout. A Ádámovi řekl: Protože jsi uposlechl hlasu své ženy a pojedl ze stromu, jejž jsem ti zakázal výrokem: Nebudeš z něho jíst, bude půda tvou vinou prokletá, po všechny dni svého života z ní budeš jídat v utrpení, i bude ti vynášet trní a bodláčí, a budeš jíst polní bylinstvo. Chléb budeš v potu svého obličeje jídat po svůj návrat do půdy, neboť z ní jsi byl vzat, neboť jsi ty prach a do prachu se musíš navrátit. PSP Gen.3.14-19

Mezi lidem však povstávali i lži proroci, jakož i mezi vámi budou lživí učitelé, kteří podloudně zavedou zhoubné názory a budou popírat Velitele, jenž je koupil, přivozujíce sami sobě brzkou zhoubu; a jejich bezuzdnými způsoby se budou řídit mnozí a cestě pravdy se pro ně bude dít rouhání. I budou s vámi z hrabivosti kupčit vytříbenými slovy; jim určený soud však odedávna nelení a jejich zhouba nedříme. Ano, jestliže Bůh neušetřil zhřešivších andělů, nýbrž je uvrhl do nejhlubší propasti temna a odevzdal řetězům chmur, by byli střeženi k soudu, a neušetřil starého světa, nýbrž zachoval Nóeho, osmého, hlasatele spravedlnosti, a na svět bezbožných uvedl potopu, a vykonal vyvrácením soud nad městy Sodomou a Gomorou, jež zpopelnil a tak vystavil za příklad těm, kdo hodlají vést bezbožný život, a spravedlivého Lóta, zdrcovaného bezuzdným chováním těch zvrhlíků, vyprostil, (tento spravedlivý totiž, jsa usídlen v jejich středu, den ze dne hleděním a posloucháním mučil svou spravedlivou duši jejich bezzákonnými činy), umí Pán pobožné vyprošťovat ze zkoušky a nespravedlivé střežit ke dni soudu, by byli trestáni, zejména pak ty, kteří se v chtivosti poskvrnění ubírají za masem a pohrdají panstvím; jsou smělí, svéhlaví, nehrozí se urážlivě mluvit o důstojnostech, zatímco andělé, jsouce silou a mocí větší, proti nim před Pánem urážlivého obvinění nepronášejí, tito však, jako přirozená nerozumná zvířata, zplozená k polapení a zkáze, mluví urážlivě do věcí, jichž neznají, a budou ve své zkaženosti také zkaženi a odnesou si odplatu nespravedlivosti; za rozkoš považují pomíjivé hýření, jsou to skvrny špíny a mrzkosti, hýřící v svých klamech, hodujíce s vámi; oči mají vrchovatě plné cizoložství a neschopné ustat od hříchu; vábí neupevněné duše, majíce srdce vycvičená v žádostivosti, děti zlořečení; opustili přímou cestu a pobloudili, řídivše se cestou Balaama Bosorova, jenž si zamiloval odměnu nespravedlivosti, dostalo se mu však pokárání jeho vlastní ničemnosti: němý tahoun, ozvav se hlasem člověka, zabránil prorokovu bláznovství.Tito jsou bezvodé prameny a mlhy hnané smrští, jimž je [navždy] vyhrazena chmura tmy,neboť, ozývajíce se nabubřelými slovy nicotnosti, vábí choutkami masa, bezuzdností, ty, kteří sotva unikli těm, kdo se pohybují v bludu; slibují jim svobodu, sami jsouce otroky zkaženosti, neboť komu kdo podlehl, tím je i zotročen. Ano, jestliže poznáním Pána a Zachránce Ježíše Krista poskvrnám světa unikli a opět se zapletli a jim podléhají, staly se jim poslední věci horšími než první; byloť by jim bývalo lépe poznání cesty spravedlnosti nemít než ji poznat a od jim vydaného svatého příkazu se obrátit zpět. Tu se jim přihodilo to, co praví slovo pravdivého přísloví: Pes se navrátil k svým vlastním zvratkům; a: Svině, vykoupavši se k válení v bahně. Tento list vám, milovaní, píši již jako druhý; v nich obou burcuji vaši ryzí mysl upomínáním, byste si vzpomínali na slova prve řečená od svatých proroků a na příkaz Pána a Zachránce skrze vaše apoštoly, vědouce nejprve toto: že na konci dní s posměchem přijdou posmě-vači, ubírající se podle svých vlastních choutek a říkající: Kde je ten příslib jeho příchodu? Vždyť od té doby, co zesnuli otcové, přetrvávají všechny věci tak, od počátku stvoření. Ano, jim je pro jejich umíněnost tajno to, že nebesa byla odedávna, i země, v soudržnosti zřízená Božím slovem z vody a ve vodě, a skrze tyto vody vzal za své někdejší svět, byv vodou zatopen; nynější nebesa však, i země, jsou jeho slovem uchována, jsouce střežena pro oheň ke dni soudu a záhuby bezbožných lidí. Nechť vám však, milovaní, není tajno toto jedno: že u Pána je jeden den jako tisíc let a tisíc let jako jeden den; Pán se se svým příslibem neomeškává, jak to někteří za omeškávání považují, nýbrž je vůči vám shovívavý, nechtěje, by někteří zahynuli, nýbrž by všichni dospěli k pokání. Ten den Páně však přijde jako zloděj; nebesa v něm s rachotem pominou, živly pak se v žáru rozplynou a země a všechny výtvory, jež na ní jsou, budou spáleny. Mají-li se tedy tyto všechny věci rozplynout, jací máte být vy v svatém chování a pobožnosti, očekávajíce a uspišujíce příchod toho Božího dne, pro nějž se nebesa v ohni rozplynou a živly se v žáru taví ? Podle jeho příslibu však očekáváme nová nebesa a novou zemi, v nichž sídlí spravedlnost. Proto se, milovaní, očekávajíce tyto věci, vynasnažte, byste jím byli v pokoji shledáni bez poskvrny a bez úhony, a shovívavost našeho Pána považujte za záchranu, podle toho, jak vám napsal i náš milovaný bratr Pavel podle moudrosti, jež mu byla dána, jako i ve všech [svých] listech, mluvě v nich o těchto věcech, mezi nimiž některé jsou nesnadno pochopitelné a nevědomí a neupevnění je, jako i ostatní Písma, k své vlastní záhubě překrucují. Vy se tedy, milovaní, toto předem vědouce, chraňte, abyste nebyli také svedeni bludem těch zvrhlíků a nevypadli ze své vlastní upevněnosti, nýbrž rosťte v milosti a poznání našeho Pána a Zachránce Ježíše Krista; jemu sláva i nyní i do dne věčnosti. Amén. PSP 2.Petrův 2. a 3.kap.

 • List Judův 1, 7Podobně jako oni i Sodoma, Gomora a okolní města se oddaly smilstvu, propadly zvrhlosti, a jsou nám výstražným příkladem trestu věčného ohně.
 • 37Až přijde Syn člověka, bude to jako za dnů Noeho:
 • 38Jako tehdy před potopou hodovali a pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noe vešel do korábu,
 • 39a nic nepoznali, až přišla potopa a zachvátila všecky – takový bude i příchod Syna člověka. Mat.24.kap.